ZeD_FJB1 Francouzský jazyk pro doktorské studium - úroveň B1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 7 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je určen studentům, kteří již disponují jistými komunikativními kompetencemi v daném cizím jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prokázat schopnost komunikovat písemnou i mluvenou formou příslušným odborným diskurzem na témata i volněji spjatá s oblastí odborného zájmu studenta. Cílem předmětu je také upevnit dosažené obecné jazykové znalosti a rozšířit je o odbornou terminologii studovaného oboru. Studenti se zdokonalí i v dalších akademických lingvistických receptivních i produktivních dovednostech (interpretace odborného textu, porozumění slyšenému odbornému projevu, prezentace tezí disertační práce, formulování abstraktu odborného textu, apod.). Zkouška z předmětu „Cizí jazyk 1 pro akademické účely“ musí být vykonána v jiném cizím jazyce než zkouška z předmětu „Cizí jazyk 2 pro akademické účely“.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je doktorand schopen prokázat, že je schopen s porozuměním číst odborný text ve francouzštině, sledovat odborný projev a hovořit o otázkách týkajících se daného oboru a tématu vlastní doktorské práce.
Osnova
  • 1. Četba cizojazyčné odborné literatury z okruhu studovaného vědního oboru ve vymezeném rozsahu – 100 stránek. 2. Zvládnutí klíčové odborné terminologie v cizím jazyce. 3. Zdokonalení se v základních akademických lingvistických dovednostech, podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky dosažení minimálně úrovně B1 v receptivních dovednostech. 4. Písemné vypracování strukturovaného životopisu, anotace přečtené literatury – odborného textu, tezí doktorské práce, souhrnu informací o současném zaměstnání, odbornosti, uchazečově doktorském studiu a jeho zaměření.
Literatura
    doporučená literatura
  • Cizojazyčné odborné texty (časopisecké studie, monografické texty) z oblasti odborného zájmu studenta.
  • FAYET, Michelle. Rédiger sans complexes. Paris: Eyrolles, 2011. 228 s. ISBN 9782212548778. info
  • ABBADIE, Christian, Bernadette CHOVELON a Marie-Hélene MORSEL. L'expression française : écrite et orale. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 2003. 84 s. ISBN 2706110554. info
  • TIONOVÁ, Alena. Francouzština pro pokročilé. Vyd. 1. Praha: LEDA, 2000. 526 s. ISBN 8085927802. info
Výukové metody
Samostatné učení, konzultace. Četba.
Metody hodnocení
Zkouška. Splnění písemných požadavků: Nejméně týden před konáním ústní části zkoušky student odevzdá mailem garantovi zvoleného cizího jazyka v elektronické písemné podobě následující materiály, vypracované ve francouzštině: - anotaci přečtené literatury – odborného textu s bibliografickými údaji - informaci o tématu doktorské práce - strukturovaný životopis - slovníček klíčové odborné terminologie, tj. vybrané odborné termíny z oblasti . Rozsah každé dílčí položky je minimálně 1 normovaná strana (tj. 1 800 znaků) v elektronické podobě. Ústní část zkoušky: V rámci ústní zkoušky doktorand prezentuje připravovanou doktorskou práci, je ověřena znalost klíčové odborné terminologie ve zvoleném cizím jazyce. Doktorand prokáže, že je schopen komunikovat a rovněž sledovat s porozuměním odborný psaný projev, dokáže prezentovat strukturu své připravované doktorské práce v cizím jazyce. Ústní zkouška: student prokáže schopnost porozumění odbornému textu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.