ZS1MK_SPP3 Souvislá pedagogická praxe 3

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/2. 3 týdny. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Bubnová
Dodavatelské pracoviště: Katedra primární pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíl předmětu je získání dovedností a zkušeností výchovně-vzdělávací práce se žáky na 1. stupni ZŠ v oblasti metodické, organizační, odborné a pedagogické. Hlavní cíle předmětu jsou:
- vytvoření si základních představ o celkovém systému a chodu ZŠ;
- použití informací z absolvovaných předmětů k analýze učiva na ZŠ;
- osvojení si základních informací o výuce předmětů na 1. st. ZŠ;
- na základě nabytých informací provádět praktickou výuku předmětů na ZŠ v daném rozsahu;
- analýza vyučovacích hodin.
Osnova
 • Studenti hospitují u cvičného učitele, popř. u jiného učitele (ve vybraných předmětech, v zajímavých tématech nebo v netradičních organizačních formách, pokud to umožní podmínky školy)
 • Uskuteční minimálně 15 vlastních vyučovacích pokusů z předmětů 1. stupně ZŠ. Přesná náplň bude vždy stanovena po dohodě s garantem praxe, didaktikem předmětu a fakultním cvičným učitelem.
 • Zařazují didaktické hry, prvky tvořivé dramatiky a jiná originální cvičení, která mají těžiště v intenzivnější komunikaci se žáky, aby se zbavili komunikační bariéry a uměli děti zaujmout.
 • Vedou pedagogický deník, ve kterém jsou záznamy z hospitací, přípravy na vyučovací hodiny a jejich rozbory.
 • Opravují sešity, chystají pomůcky pro výuku, vykonávají dozory o přestávkách a účastní se veškerého dění ve škole, pokud probíhá v době jejich praxe (pedagogické porady, třídní schůzky apod.).
Literatura
 • HORKÁ, Hana. Aktuální přístupy ke školní výchově. In Budoucí učitelé na souvislé praxi. 2. vyd. Brno: Paido, 1999. s. 77-81. edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-73-7. info
 • ONDRÁŠKOVÁ, Karla. Český jazyk a literatura - jazykové vyučování včetně slohu. In Budoucí učitelé na souvislé praxi. druhé. Brno: Paido, 1999. s. 26-31. ISBN 80-85931-73-7. info
 • PROKOPOVÁ, Alice. Do hlubin učitelovy duše. In Budoucí učitelé na souvislé praxi. 2. vyd. Brno: Paido, 1999. s. 53-56. Edice pedagogické literatury, 89. publikace. ISBN 80-85931-73-7. info
 • HAVEL, Jiří a Miroslava NOVOTNÁ. Elementární čtení a psaní. In Budoucí učitelé na souvislé praxi. 2. vyd. Brno: Paido, 1999. s. 32-67. ISBN 80-85931-73-7. info
 • KNOPOVÁ, Blanka. Hudební výchova. In Budoucí učitelé na souvislé praxi aneb rukověť fakultního cvičného učitele. PAIDO. Brno: Vladimír Jůva, 1999. s. 57-59. Paido edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-73-7. info
 • BLAŽKOVÁ, Růžena. Matematika. In Budoucí učitelé na souvislé praxi. druhé. Brno: Paido, 1999. s. 36-41. Pedagogická literatura. ISBN 80-85931-73-7. info
 • FABIÁNKOVÁ, Bohumíra, Helena MUSILOVÁ a Miroslava NOVOTNÁ. Prvouka, vlastivěda a přírodověda obecně. In Budoucí učitelé na souvislé praxi. 2. vyd. Brno: Paido, 1999. s. 42-47. ISBN 80-85931-73-7. info
 • ŠAFROVÁ, Alena. Speciálně pedagogická příprava. In Budoucí učitelé na souvislé praxi. Brno: Paido, 1999. s. 75-76. ISBN 80-85931-73-7. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava. Speciálně pedagogická příprava na souvislé praxi. In Budoucí učitelé na souvislé praxi aneb rukověť fakultního cvičného učitele. Brno: Paido, 1999. s. 75-77. ISBN 80-85931-73-7. info
 • MACHALOVÁ, Miloslava. Vlastivědné vyučování a pedagogický konstruktivismus. In Budoucí učitelé na souvislé praxi. 2. vyd. Brno: Paido, 1999. s. 53-56. edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-73-7. info
 • PODLAHOVÁ, Libuše. Pedagogická praxe : průvodce pro současné studenty a budoucí učitele. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 66 s. ISBN 8070677937. info
 • MRHAČ, Josef. Pedagogická praxe ve studiu učitelství I. stupně základní školy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 187 s. URL info
Výukové metody
vyučovací pokusy, náslechy, rozbory
Metody hodnocení
Typ ukončení: přípravy na vyučování, zápočet
Informace učitele
Materiály k souvislé praxi budou rozdány všem na začátku podzimního semestru. Zápočet bude udělen na základě hodnocení cvičného učitele v době konzultací na katedře pedagogiky v průběhu semestru. Termín praxe si volí studenti sami.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/ZS1MK_SPP3