Ze0112 Půda a biota Země

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (přednášející)
Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Korvasová (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 23. 9. až Čt 16. 12. Čt 15:00–15:50 učebna 5
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Ze0112/01: Po 20. 9. až Po 13. 12. Po 12:00–12:50 učebna 7, J. Kolejka
Ze0112/02: Po 20. 9. až Po 13. 12. Po 13:00–13:50 učebna 5, J. Kolejka
Ze0112/03: Po 20. 9. až Po 13. 12. Po 14:00–14:50 učebna 10, J. Kolejka
Předpoklady
Elementární středoškolské znalosti o půdním prostředí, podmínkách života pro rostliny a živočichy, dále práce s mapou a jejím obsahem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student by měl získat přehled o půdě a jejím významu pro biosložku. Dále zařazení půdy v rámci přírodních složek krajiny a její ochraně na národní úrovni. U živé složky fyzickogeografické sféry by měl pochopit rozmístění stanovišť (menší území, ekosystémy až po biomy), adaptaci druhů na přírodní podmínky. Z řady adaptačních opatření odvodit základní biogeografická pravidla a důvody migrace živočichů. Jak přirozené migrace, ale také podmíněné lidskou činností včetně klimatické změny. Zařadit v rámci společnosti ochranu druhů a jejích území, v nichž probíhají řízené zásahy. Trendy pro budoucnost v oblasti půd, návazně bioty a zvířeny a vazeb uvnitř ekosystémů.
Výstupy z učení
Studenti jsou schopni rozlišit základní půdní typy a druhy a hodnotit je podle významu pro vývoj přírody a hospodářské využití. V biogeografii budou studenti seznámeni s obsahem hlavních pojmů, základními vlastnostmi živé hmoty, rolí organismů v prostředí,vztahy orgamismů s faktory prostředí. Demonstrovány budou hlavní skupiny životních forem rostlin a biogeografické členění Země.
Osnova
 • 1. Úvod – Půda a její složky: co je půda, z čeho skládá a jaké procesy v ní probíhají
 • 2. Funkce půdy a její využití: půda jako prostředí pro organismy 3. Klasifikační systémy půd a ochrana půdy: rozdělení půd podle složení a procesů vzniku
 • 4. Biogeografie pojmy: základní pojmy vědního oboru a vývoj předmětu studia
 • 5. Faktory prostředí pro rostliny a živočichy: prostředí a jeho složky jako limity pro růst a rozmnožování
 • 6. Rozšíření organismů a migrace: adaptace na prostředí a přesuny popř. Stěhování za účelem potrevní nabídky nebo rozmnožování
 • 7. Zonalita v biogeografii a adaptace: zonalita druhů a adaptace, biogeografická pravidla
 • 8. Biomy I: polární oblasti, tundra, tajga
 • 9. Biomy II: lesy mírného pásma, stepi, tvrdolisté lesy
 • 10. Biomy III: pouště, savany, subtropické a tropické lesy
 • 11. Biodiverzita a hot spots: rozmanitost druhů ve všech úrovních mikro, mezzo I makroformách
 • 12. Ochrana druhů a stanovišť: ochrana druhů a stanovišť na národní I mezinárodní úrovni
Literatura
  povinná literatura
 • Fyzická geografie. II. Edited by Stanislav Horník. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 319 s.
  doporučená literatura
 • TOMÁŠEK, Milan. Půdy České republiky. 3. vyd. Praha: Česká geologická služba, 2003. 67 s. ISBN 8070756071.
 • Příroda a krajina České republiky : zpráva o stavu 2009. Edited by Ladislav Miko - Michael Hošek. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2009. 102 s. ISBN 9788087051702. info
 • Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. Edited by Jiří Mlíkovský - Petr Stýblo. Praha: ČSOP, 2006. 496 s. ISBN 8086770176. info
 • NĚMEČEK, Jan. Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. Vyd. 1. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2001. 79 s. ISBN 8023880616. info
  neurčeno
 • DEMEK, Jaromír, Peter MACKOVČIN, Břetislav BALATKA, Antonín BUČEK, Petra CIBULKOVÁ, Martin CULEK, Petr ČERMÁK, Daniel DOBIÁŠ, Marek HAVLÍČEK, Mojmír HRÁDEK, Karel KIRCHNER, Jan LACINA, Tomáš PÁNEK, Petr SLAVÍK a Jaroslav VAŠÁTKO. Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR. 2. upravené vydání. Brno: MŽP ČR, 2006. 582 s. Zeměpiský lexikon ČR, 2. upravené vydání. ISBN 80-86064-99-9. info
Výukové metody
1. Přednášky 2. Semináře 3. Samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: Účast na cvičeních, odevzdání seminárních prací. Požadavky ke zkoušce: znalost základních poznatků v rozsahu stanoveném obsahem předmětu podle přednášek a doporučené literatury. Písemná část (potřebných 60% bodů) a ústní část.
Informace učitele
Budou zadána 4 cvičení:
1. Půdní druhy - (Česká geologická služba-Geofond) vybrat půdní typy.
2. Potenciální přirozená vegetace - (CENIA, MŽP – Atlas krajiny ČR-kapitola 4. Neuhäuslová Z. a kol.)
3. Invazní druhy nebo parazity (publikace: Nepůvodní druhy fauny a flóry ČR, (2006), ÚVR ČSOP Praha, 495 s.)
4. MZCHÚ nebo lokalita Natura 2000 - (AOPK ČR, digitální registr ochrany přírody-DRUSOP).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/Ze0112