FDCPP_FAF Propedeutika vědecké práce

Farmaceutická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 30 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Pavel Bobáľ, CSc. (přednášející)
Mgr. Marie Brázdová, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc., MBA (přednášející)
doc. PharmDr. Oldřich Farsa, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Mokrý, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA (přednášející)
doc. RNDr. Bc. Jiří Pazourek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Pavel Bobáľ, CSc.
Farmaceutická fakulta
Předpoklady
FAKULTA ( FaF )
Základní předpoklady pro vědeckou práci
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět absolventy seznámí s propedeutikou výzkumné činnosti. Studenti budou po absolvování schopni se zapojit do řešení výzkumných projektů jako navrhovatelé i jako řešitelé. Získají dovednost tvůrčího přístupu k řešení problémů v oblasti farmakologie a biomedicíny. V podmínkách FaF budou studenti DSP prokazovat splnění kritérií předmětu předložením literární rešerše na téma, související se zadáním jejich disertační práce. Kredity za absolvování tohoto předmětu zapisuje školitel, který také posuzuje splnění úlohy a formu zpracování. Rešeršní práce může být v písemné nebo elektronické formě a je za ni možno považovat i rigorózní práci. Fakulta nabízí studentům DSP účast na seminářích a školeních, týkajících se metodiky vědeckého výzkumu, zveřejňování jeho výsledků a práce s informačními zdroji. Kredity je možno získat po absolvování Kurzu základu vědecké práce v AV ČR při předložení Certifikátu.
Výstupy z učení
Schopnost analyzovat vědecký problém, vytvořit řešení, dokázat řešení popsat formou vhodnou k prezentaci.
Osnova
  • Obsahovou náplní předmětu je vzdělávání studenta v oblasti získávání vědeckých a výzkumných poznatků z literárních zdrojů, formulování cíle výzkumné činnosti, sestavení metodiky výzkumné práce. Dále také vytvoření struktury dat nebo informací ověřujících formulovanou hypotézu, získání vědeckých dat nebo informací, jejich zpracování, statistické vyhodnocení a interpretace, diskusní posouzení výsledků a porovnání s výsledky jiných vědeckých prací, formulování závěrů, vytvoření přehledu literárních zdrojů a dále formální náležitosti vědeckého textu, tabulek, grafů, fotodokumentace, schémat, dále náležitosti disertační práce, vědecké publikace, odborné publikace, publikace na konferencích a také etický rozměr vědecké práce a publikační činnosti. Předmět je zakončen zápočtem.
Literatura
    povinná literatura
  • GREENHALGH T. Jak pracovat s vědeckou publikací. Grada, Praha, 2003. ISBN 80-247-0310-6. info
    doporučená literatura
  • MEŠKO D., KATUŠČÁK D., FINDRA J. Akademická příručka. Osveta, Martin, 2006. ISBN 8080632197. info
  • ŠESTÁK Z. Jak psát a přednášet o vědě. Academia, Praha, 1999. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Dialog, konzultace, účast na seminářích
Metody hodnocení
Projekt, ústní prezentace
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/pharm/jaro2024/FDCPP_FAF