FDCAL_FAF Analýza léčiv

Farmaceutická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 25 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA (přednášející)
Garance
doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA
Farmaceutická fakulta
Předpoklady
FAKULTA ( FaF )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Anotace: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů o metodách práce a možnostech aplikace metod analytické chemie pro oblast analýzy léčiv. Hlavní důraz je kladen na oblasti analýzy léčiv, které bezprostředně souvisí s tematickým zaměřením disertační práce studenta Student je veden k zvládnutí celého analytického systému od odběru vzorků až po analytickou interpretaci výsledků, včetně použití relevantních statistických metod.


Osnova
 • Sylabus předmětu
  Fyzikální, fyzikálně - chemické a instrumentální metody analýzy léčiv se zaměřením na separační a optické metody.
  Vývoj vhodné analytické metody pro ověření struktury, detekci látky a stanovení obsahu léčiva.
  Metody úpravy biologických vzorků před analýzou.
  Faktory ovlivňující stabilitu léčiva v hodnoceném vzorku.
  Chiralita léčiv - metody a metodiky pro hodnocení enantiomerů a racemátů
  Identifikace a stanovení obsahu léčiva:
  - detekce a kvantifikace léčiv na základě fyzikálních konstant (teplota tání, destilační rozmezí, hustota, index lomu, optická rotace)
  - detekce a kvantifikace léčiv použitím fyzikálně chemických metod (spektrální, separační a elektrochemické metody)
  Čistota a stabilita léčiv
Literatura
  doporučená literatura
 • Český lékopis 2017. 2017. ISBN 859-404-924-045-6. info
 • Moderní přístupy k farmaceutické analýze, Strukturní analýza léčiv. VFU Brno, 2009. ISBN 9788073050580. info
 • Moderní přístupy k farmaceutické analýze, Analýza chirálních léčiv. 2008. ISBN 9788073050566. info
 • ASHUTOSH KAR. Pharmaceutical Drug Analysis. New Age International (P) Ltd., Publishers, 2005. ISBN 9788122427189. info
Informace učitele
Výuka probíhá formou osobních konzultací a dalších vzdělávacích aktivit, doporučených garantem předmětu.
Předmět je realizován formou samostudia. Důraz je kladen na praktickou aplikaci poznatků při řešení disertační práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.