AEA_26 Dokumentační techniky

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Soňa Plchová (přednášející)
Mgr. Jan Šeiner (přednášející)
Mgr. Vojtěch Nosek (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 M12
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 7 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/7, pouze zareg.: 0/7
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámení s technikami dokumentace artefaktů v archeologii, tedy s dokumentací kresebnou, fotografickou a trojrozměrnou.
První část kurzu je zaměřena na podrobný výklad zásad kresebné dokumentace archeologického materiálu pro nálezové zprávy a publikaci.
V praktické výuce je důraz kladen především na technické zvládnutí kresebné dokumentace artefaktů (archeologické nálezy z různých materiálů: keramika, kámen, kovové předměty, případně sklo a organické materiály).
Následuje teoretické i praktické seznámení se základy fotografické techniky a zásadami dokumentace artefaktů pomocí digitálního fotoaparátu.
V závěru kurzu se student seznámí se základy pokročilých metod dokumentace archeologických artefaktů - jedná se především o prostorovou dokumentaci artefaktů pomocí 3D scanningu a prostorové fotogrammetrie.
K hlubšímu osvojení metod kresebné, fotografické a 3D dokumentace jsou určeny navazující výběrové kurzy: AES_704 Kresebná dokumentace artefaktů pro pokročilé, AES_705 Digitální fotografická dokumentace artefaktů, AES_706 Prostorová dokumentace artefaktů a vytváření 3D modelů
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student má být schopen:
- znát základní zásady obrazové dokumentace archeologických artefaktů
- znát zásady dokumentace nejdůležitějších typů artefaktů z různých materiálů (především z keramiky, kovu a kamene)
- samostatně vytvořit dokumentační kresbu zadaného artefaktu
- správně digitalizovat kresby a provádět základní úpravy skenů pomocí grafického softwaru
- sestavit tabulku kreseb ve formě a kvalitě použitelné k publikaci
- mít základní přehled o fotografické a 3D dokumentaci artefaktů
Osnova
 • 1.Dokumentační techniky v archeologii - informativní přehled a základní zásady Základní pravidla tvorby kresebné dokumentace. Důležité pojmy: pohledy, profily (řezy), zmenšení / zvětšení kresby a měřítko.
 • 2.-4. Kresebná dokumentace keramických nádob a jejich fragmentů: různé typy výzdoby, ucha, kresebná rekonstrukce
 • 5.-6.Kresebná dokumentace kamenných artefaktů (broušená a štípaná industrie). Digitalizace kreseb a zásady pro přípravu tabulky kreseb k publikaci
 • 7.-8. Kresebná dokumentace kovových artefaktů (ze železa, bronzu a drahých kovů)
 • 9. Kresebná dokumentace artefaktů ze skla a z organických materiálů - seznámení s možnostmi a základními zásadami.
 • 10.-11. Základy fotografické dokumentace archeologických artefaktů
 • 12.-13. Základy prostorové dokumentace archeologických artefaktů
 • 14. Závěr: kontrolní test a odevzdání finální tabulky, udílení zápočtů
Literatura
  povinná literatura
 • e-skripta PLCHOVÁ, S.: Kresebná dokumentace archeologických artefaktů: Pravidla a zásady. Metody a postupy - dostupno v kurzu e-learningové podpory k předmětu AEA_26 Dokumentační techniky (2015) https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=2476
  doporučená literatura
 • GAWRYSIAK-LESZCYŃSKA, Wiesława. Jak rysować zabytki archeologiczne : podstawowe zasady dokumentacji. Edited by Danuta Jaskanis. Gąsava: Biskupin, 2003. 195 s. ISBN 839154902X. info
 • GRIFFITHS, N. – JENNER, A. – WILSON, Ch.: Drawing Archaeological Finds. A Handbook. Salisbury 1990.
 • ADKINS, L. – ADKINS, R. A.: Archaeological Illustration. Cambridge 1989 (2009)
 • NERUDOVÁ, Z.: Způsoby dokumentace štípané industrie, SPFFBU M 8-9 (2003-2004), s. 53-64.
 • KRAJÍC, Rudolf. Sezimovo Ústí : archeologie středověkého poddanského města. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2003. 316 s. ISBN 8086566145. info
 • KRAJÍC, Rudolf. Sezimovo Ústí : archeologie středověkého poddanského města. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2003. 194 s. ISBN 8086566153. info
 • • DORRELL, Peter G. Photography in archaeology and conservation. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Cambridge manuals in archaeology. ISBN 0-521-45554-5.
 • McCARTHY, John: Multi-image photogrammetry as a practical tool for cultural heritage survey and community engagement, In Journal of Archaeological Science, Volume 43, 2014, Pages 175-185, ISSN 0305-4403, https://doi.org/10.1016/j.jas.2014.01.010
 • KARASIK, Avshalom - SMILANSKY, Uzy: 3D scanning technology as a standard archaeological tool for pottery analysis: practice and theory, In Journal of Archaeological Science, Volume 35, Issue 5, 2008, Pages 1148-1168, ISSN 0305-4403
Výukové metody
Práce s archeologickým materiálem, výklad s názornými ukázkami a praktická výuka - základní principy, postupy a metody dokumentace.
Během praktické výuky v semináři si studenti osvojí základní dovednosti kresebné dokumentace (pracujeme s předměty ze školní sbírky). V rámci samostatné domácí práce (s možností následné konzultace) budou studenti provádět finální kresby a jejich digitalizaci a zpracování do závěrečné tabulky.
Následuje teoretické i praktické seznámení se základními pojmy, principy a metodikou fotografie a se zásadami fotografické dokumentace artefaktů (pomocí digitálního fotoaparátu). V závěru kurzu si studenti si teoreticky osvojí základní metody tvorby 3D modelu prostřednictvím fotogrammetrie a 3D skenování, aby je byli schopní aplikovat v praxi.

E-learningovou podporou výuky je kurz Dokumentační techniky, kde studenti naleznou studijní materiály s mnoha názornými obrazovými ukázkami a doplňující informace.Součástí e-learningové podpory kurzu jsou také podrobné fotomanuály a videomanuály pracovních postupů při kresebné dokumentaci různých typů archeologických artefaktů.
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=2476
Studentům bude rovněž umožněn přístup do e-learningových kurzů fotografické a 3D dokumentace:
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=1890 Fotografická dokumentace artefaktů
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=1889 Prostorová dokumentace artefaktů a vytváření 3D modelů
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu - aktivní účast na práci v semináři (max. 2 absence), absolvování podpůrného e-learningového kurzu (obsahuje 3 domácí úkoly), závěrečný test, odevzdání finální tabulky kreseb v odpovídající tiskové kvalitě, odevzdání minimálně jedné kvalitní fotografie archeologického artefaktu.
---------
Pro distanční získání zápočtu v JS 2020: V JS 2020 nebude konán kontrolní písemný test. Ukončení předmětu proběhne DISTANČNĚ! Jsou vypsány 3 termíny - 29. 6., 17. 8., 22. 9. 2020. Přesný čas a místnost jsou zadány pouze formálně, aby bylo možno termíny vložit do systému! Zůstanete tedy doma, do místnosti M 12 v daný den rozhodně nechoďte. Přesto se prosím k jednomu vybranému termínu PŘIHLAŠTE - opět jde o nutné formální vyhovění systému.

Pro získání zápočtu v JS 2020 je nutné splnění VŠECH těchto podmínek:
• 1) účast na náhradní blokové výuce 8.-11. 6. 2020
(toto je jediná KONTAKTNÍ část) + Velice Vám doporučuji projít si předem alespoň všechny prezentace v ELFu! Vypracování průběžných úkolů v ELFu Vám pomůže zvládnout závěrečný úkol.
• 2) odevzdání finální tabulky kreseb ve vyhovující tiskové kvalitě - minimálně 6 kreseb artefaktů
• 3) odevzdání přiměřeně kvalitní fotografické dokumentace minimálně 1 archeologického artefaktu
Závěrečnou práci (tabulku kreseb a fotodokumentaci) odevzdáte podle zvoleného zkušebního termínu, nejpozději do 22. 9. 2020 – nebo kdykoli dříve.

TABULKA KRESEB bude upravena podle požadavků zadaných během náhradní blokové výuky 8.-9. 6. 2020 (dostanete i tištěný materiál) a uvedených v zadání úkolu v e-learningovém kurzu Dokumentační techniky.
Stručně hlavní požadavky: velikost tabulky A4 na výšku, minimálně 6 kreseb + pod tabulkou popis artefaktů s inv. čísly. Bude zastoupena keramika - min. 3 kresby (celá nádoba, okraj, výzdoba, rekonstrukce - jedna kresba může zahrnovat více jevů); kámen - min. 1 kresba: broušená industrie (+ příp. nepovinně štípaná industrie), kov (železo, bronz); studenti klasické archeologie budou mít z toho minimálně 2 kresby artefaktů z příslušného období. Tabulku kreseb odevzdáte v digitální podobě – soubor TIF (TIFF), rozlišení 600 dpi, režim barev černá+bílá. Soubor vložíte jako domácí úkol do e-learningového kurzu Dokumentační techniky (13. lekce - Závěrečná tabulka).
FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE min. 1 předmětu = alespoň 2 pohledy na předmět - např. čelní a boční (možno vybrat minimálně 1 z kategorií – keramika: celá nádoba/střep; nebo kov: železo, bronz; nebo kámen: BI); přesné požadavky a informace o způsobu odevzdání obdrží studenti během náhradní blokové výuky 10. 6. 2020; odevzdává se v digitální podobě prostřednictvím odevzdávárny v ISu
HODNOCENÍ PROBĚHNE DISTANČNĚ prostřednictvím e-learningového kurzu, resp. e-mailové komunikace.
Osobní konzultace jsou po dohodě možné, v případě problémů a nejasností je potřeba ozvat se včas a nenechávat to na úplný konec zkouškového období!
V případě odevzdání nevyhovující závěrečné tabulky kreseb nebo nevyhovující fotodokumentace je nutno k získání zápočtu OPRAVIT CHYBY PODLE POKYNŮ A ODEVZDAT PRÁCI ZNOVU. Proto doporučujeme odevzdávat práci nejpozději 3 dny před koncem zvoleného termínu, tj. na termín 29. 6. odevzdat do 26. 6., na termín 17. 8. odevzdat do 14. 8., na poslední termín 22. 9. 2020 odevzdat úplně nejpozději 19. 9., abyste měli dostatek času na opravy. Pochopitelně čím dříve práci odevzdáte, tím lépe pro Vás. Kdo do konce zkouškového období JS 2020 nesplní požadavky pro udělení zápočtu, bude si muset předmět Dokumentační techniky zapsat znovu.
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=2476
Pomůcky pro práci v semináři:
Pro kresebnou dokumentaci: Papíry - pro přípravné kresby tužkou stačí obyčejný kancelářský papír, pro finální kresby pauzovací papír ("průsvitka"). Tužky - doporučuji mikrotužku 0.5 mm, tuhu HB, + vhodnou gumu. Na finální kresby - černé dokumentační mikrofixy nebo technická pera (aspoň 2 tloušťky). Pravítka a trojúhelníky, kružítko, případně šablona na kreslení malých průměrů kružnic. Kruhová škála k měření průměrů nádob (studenti obdrží v semináři). Podle možnosti dále: posuvné měřítko ("šupléra"), "hřeben" na snímání profilů. V omezeném počtu jsou k dispozici k zapůjčení během výuky.
Pro lekce k fotodokumentaci: digitální fotoaparát (možnost zapůjčení školních fotoaparátů během výuky)
Pro lekce k 3D dokumentaci: notebook a naistalované demo softwaru Agisoft Photoscan, zdarma ke stažení zde: http://www.agisoft.com/downloads/installer/
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Informace ke způsobu ukončení viz sylabus.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2001, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/AEA_26