AJU2101 Didaktika anglického jazyka I

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. František Tůma, Ph.D. (přednášející)
Nicola Catherine Fořtová, B.A., M.A. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. František Tůma, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit jednak různá zaměření výuky a aktivit užívaná na středních školách při výuce anglického jazyka, jednak různé složky řízení výuky, techniky prezentace a fází vyučovacích hodin, jež lze použít při výuce jednotlivých jazykových prostředků a řečových dovedností. Studenti si rovněž vyzkouší vybrat, adaptovat, připravit a realizovat krátkou aktivitu před svými spolužáky, aby na ni poté reflektovali s ohledem na probrané didaktické aspekty a získali/poskytli zpětnou vazbu.
Výstupy z učení
Po splnění kurzu bude student schopen:
1. Rozlišit mezi různými zaměřeními vyučovací hodin a aktivit, jako jsou jazykové prostředky, řečové dovednosti, angličtina pro specifické účely, literatura, kultura, a rozumět tomu, jak různá zaměření strukturovat, aby co nejlépe rozvíjela komunikační kompetenci studentů;
2. Rozumět rozličným prvkům řízení výuky a uvědomovat si jejich důležitost, např. zadávání a kontrola pokynů, uspořádání lavic, modely interakce, rozvržení času, dohled na žáky; 3. vybrat a adaptovat aktivitu z učebnice a analyzovat jazyk potřebný pro její realizaci;
4. rozvrhnout a připravit aktivitu v hodině s užitím vhodných prezentačních metod;
5. odučit krátkou aktivitu v hodině s užitím vhodných postupů, následně reflektovat;
6. využívat pozorování jako prostředku pro profesní rozvoj;
7. poskytovat a dostávat zpětnou vazbu týkající se hodiny.
Osnova
 • 1. Představení různých zaměření hodin a aktivit užívaných při výuce anglického jazyka na středních školách; vymezení rolí, jež si dobrý učitel osvojuje/používá k rozvíjení komunikační kompetence ve třídě.
  2. Řízení výuky zaměřené na dávání a kontrolu pokynů, uspořádání lavic, dohled na žáky a zpětnou vazbu.
  3. Výuka jazykových prostředků – slovní zásoby, gramatiky, výslovnosti a funkcí – s důrazem na způsoby prezentace a kontroly jazykového významu, formy a funkce.
  4. Výuka řečových dovedností – poslechu, čtení, psaní, mluvení – s důrazem na způsoby zpracování jazyka shora dolů a zdola nahoru u receptivních dovedností, a na přesnost a plynulost u dovedností produktivních.
  5. Výuka angličtiny pro specifické účely, výuky kultury a literatury na středních školách se zaměřením na podobnosti a rozdíly mezi těmito zaměřeními a výukou jazykových prostředků a řečových dovedností v obecné angličtině.
  6. Úvod do plánování výuky se speciálním zaměřením na účely, cíle, analýzu jazyka a přípravu aktivit.
  7. Úvod do výběru a adaptace jazykových aktivit vhodných pro účel hodiny a úroveň žáka.
  8. Mikrovýstup, pozorování, poskytnutí a získání zpětné vazby.
Literatura
  povinná literatura
 • Lewis, M., Hill, J. (1992). Practical Techniques for Language Teaching. Hove, England: Language Teaching Publications.
 • Richards, J.C. (2006). Communicative Language Teaching Today. UK: CUP.
  doporučená literatura
 • UR, P. (1996). A course in language teaching : practice and theory. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Cook, V. (2008). Second Language Learning and Language Teaching. Malta: Hodder Education.
 • Scrivener, J. (1994). Learning teaching : a guidebook for English language teachers. Oxford: Macmillan Heinemann English language teaching.
 • Brown, H. D. (2001/2007). Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy (2nd/3rd ed.). White Plains: Pearson Education.
 • Gower, R., Phillips, H., and Walters, S. (2005). Teaching practice handbook. Oxford: Macmillan.
 • Hamer, J. (2007). How to teach English. Harlow: Longman.
 • Thornbury, S. (2006). An A-Z oF ELT: A dictionary of terms and concepts used in English Language Teaching. UK: Macmillan.
Výukové metody
Výklad, diskuze ve třídě, práce ve skupinách a dvojicích, mikrovýstup a pozorování, četba.
Metody hodnocení
Docházka je povinná. Kurz je zakončen závěrečným testem, který vychází ze dvou povinných textů a který u studentů ověří jejich pochopení témat probíraných během kurzu. Test bude psán na počítači a bude obsahovat sadu otevřených a uzavřených otázek. Studenti rovněž odevzdají jeden úkol (přípravu aktivity pro mikrovýstup). K získání zápočtu potřebují studenti celkem získat nejméně 70 bodů.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.