AJU2102 Didaktika anglického jazyka II

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. František Tůma, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. František Tůma, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto kurzu je provést studenty vývojem praktických i teoretických aspektů výuky a učení se angličtině jako cizímu jazyku. Vybrané přístupy a metody budou, společně s koncepty, principy a teoriemi tvořícími základ procesů výuky a učení se cizímu jazyku, představeny v historické perspektivě, zvláštní pozornost přitom bude věnována jejich kritickému zhodnocení a významu pro současný stav výuky anglického jazyka.
Výstupy z učení
Po splnění kurzu bude student schopen:
1. Vysvětlit, jak se různé pohledy na jazyk (strukturní, funkční) a učení (behavioristická, kognitivistická a sociálně konstruktivistická perspektiva) v historii jazykového vyučování proměňovaly a jak se odrážejí v různých typech materiálů a aktivit;
2. uvést příklady technik a materiálů užívaných v rámci různých metod a přístupů a zhodnotit jejich význam pro současnou výuku angličtiny jako cizího jazyka;
3. analyzovat koncept (interkulturní) komunikační kompetence a navrhnout aktivity, které budou rozvíjet její složky;
4. formulovat a reflektovat své vlastní zkušenosti a přesvědčení jako žáci, uživatelé a učitelé jazyka;
5. objasnit způsoby, jakými se jednotliví žáci liší při učení se a užívání cizího jazyka (např. styly učení, strategie, motivace, věk, úroveň);
6. analyzovat výukové materiály používané ve vyšším sekundárním vzdělávání a navrhnout vhodné modifikace, které by je přizpůsobily rozdílným charakteristikám žáků.
Osnova
 • 1. Úvod do oboru osvojování druhého/cizího jazyka, aplikované lingvistiky a didaktiky cizího jazyka.
  2. Přehled teorií učení. Pohledy na jazyk (strukturní, funkční) a učení (behavioristická, kognitivistická a sociálně konstruktivistická perspektiva).
  3. Složitost procesů učení se jazyku. Osvojování a učení se druhého/cizího jazyka. Charakteristiky žáka, lingvistické faktory, role věku, motivace, výuka, kontext.
  4. Role chyby v učení se druhému/cizímu jazyku, kontrastivní analýza, chybová analýza, mezijazyk.
  5. Individuální rozdíly, styly a strategie učení.
  6. Gramaticko-překladová metoda, přímá metoda, Audiolingvismus, situační metoda.
  7. Přirozená metoda (Krashen). Učení se vs. osvojování, teorie vstupu, teorie monitoru, teorie afektivního filtru. Důsledky pro výuku poslechu a čtení, extenzívní čtení.
  8. Komunikační výuka jazyka (Communicative Language Teaching). Komunikační kompetence, komunikační aktivity. Nedávný vývoj: úkolové učení (Task-based Language Teaching), integrované učení obsahu a jazyka (CLIL).
  9. Alternativní metody a přístupy. Sugestopedie, metoda úplné fyzické odpovědi (TPR).
  10. Post-komunikační období a současné trendy ve výuce anglického jazyka. Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Vybrané problémy a kontroverze ve výuce anglického jazyka.
Literatura
  povinná literatura
 • Celce-Murcia, M., Brinton, D. M., & Snow, M. A. (Eds.). (2014). Teaching English as a Second or Foreign Language (4th ed.). Boston: National Geographic Learning. (selected chapters)
 • Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). Approaches and methods in language teaching (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lightbown, P. M., & Spada, N. (2006/2013). How languages are learned (3rd/4th ed.). Oxford: Oxford University Press.
  doporučená literatura
 • Larsen-Freeman, D. (2010). Techniques and principles in language teaching (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.
 • Simpson, J. (2011). The Routledge handbook of applied linguistics. Routledge.
 • Nunan, D. (2004). Task-based language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Brown, H. D. (2001/2007). Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy (2nd/3rd ed.). White Plains: Pearson Education.
 • Spolsky, B., & Hult, F. (Eds.). (2008). The handbook of educational linguistics. Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Ellis, R. (1997). Second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.
 • Stern, H. H. (1983). Fundamental concepts of language teaching. Oxford: Oxford University Press.
 • Píšová, M., & Kostková, K. (2015). Didaktika cizích jazyků. In I. Stuchlíková & T. Janík (Ed.), Oborové didaktiky: Vývoj - stav - perspektivy (s. 67–92). Brno: Masarykova univerzita.
 • Hadley, A. O. (2001). Teaching language in context (3rd ed.). Boston: Heinle & Heinle.
 • Richards, J. C., & Renandya, W. A. (Ed.). (2002). Methodology in language teaching: An anthology of current practice. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kumaravadivelu, B. (1994). The postmethod condition: (E)merging strategies for second/foreign language teaching. TESOL Quarterly, 28(1), 27–48.
 • Ritchie, W. C. & Bhatia, T. K. (Eds.) Handbook of second language acquisition. London: Academic Press.
 • Doughty, C. J. & Long, M. H. (Eds.), The Handbook of Second Language Acquisition. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
 • Howatt, A. P. R., & Widdowson, H. G. (2004). A history of English language teaching (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
 • Ellis, R. (2008). The study of second language acquisition (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.
 • Choděra, R. (2006). Didaktika cizích jazyků: Úvod do vědního oboru. Praha: Academia.
 • Brown, H. D. (2000/2007). Principles of language teaching and learning (4th/5th ed.). White Plains: Longman.
Výukové metody
Výklad, diskuze ve třídě, skupinové projekty, četba.
Metody hodnocení
Docházka je povinná. Studenti odevzdají několik úkolů, včetně portfolia na konci kurzu, jež budou bodově ohodnoceny (celkem 40 bodů). Závěrečný test ověří hluboký vhled studentů do témat probíraných během kurzu (přibližně 20 otevřených a uzavřených otázek, celkem 60 bodů). K zápočtu potřebují studenti celkem získat nejméně 70 bodů.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.