AR1B30 Církevní správa v českých zemích v pozdním středověku a její písemnosti I

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Václav Nečada (pomocník)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Předpoklady
Základní znalost latiny podmínkou!
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz přiblíží studentům strukturu a chod církevní správy v českých zemích (diecéze Praha, Olomouc a Litomyšl) v období ca. 1300–1419. V semináři budou představeny jednotlivé církevní úřady pražské, ale i olomoucké a litomyšlské diecéze: jejich geneze a vývoj, každodenní chod a písemná agenda. Budou čteny a analyzovány písemnosti jednotlivých úřadů a formou referátů bude poukázáno na široké možnosti jejich využití v rámci v historickém výzkumu.
Výstupy z učení
Studenti si v semináři osvojí práci s jednou důležitou skupinou pramenů k českým středověkým dějinám a v rámci přípravy referátu rozšíří své zkušenosti s obecnou metodikou historického výzkumu.
Osnova
 • 1) Úvod: počátky církevní organizace českých zemí do 13. století
 • 2) Arcibiskup a biskup. Svěcení kleriků
 • 3) Diecézní zákonodárství, statuta a synody
 • 4) Metropolitní kapitula a biskupské kapituly
 • 5–8) Centrální zástupné úřady biskupa v pražské arcidiecézi
 • 9) Úřad korektora kléru v pražské arcidiecézi
 • 10) Úřad inkvizitora
 • 11) Centrální zástupné úřady litomyšlských a olomouckých biskupů
 • 12) Závěrečná hodina: zápočtový test.
Literatura
 • JANÁK, Jan a Zdeňka HLEDÍKOVÁ. Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 519 stran. ISBN 8004211895. URL info
 • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka. Písemnosti církevní správy pražské (arci)diecéze v pozdním středověku. Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica 1999, 2, Z pomocných věd historických XV, s. 27–38.
 • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka. Úřad generálních vikářů pražského arcibiskupa v době předhusitské : ze správních dějin pražské arcidiecéze. Vyd. 1. Praha: Universita Karlova, 1971. 143 s. URL info
 • POLC, Jaroslav V. a Zdeňka HLEDÍKOVÁ. Pražské synody a koncily předhusitské doby. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2002. 319 stran. ISBN 8024602148. info
 • Sacri canones servandi sunt : ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV : kolektivní monografie. Edited by Pavel Krafl. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2008. 686 stran. ISBN 9788072861217. info
 • KRAFL, Pavel. Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku. Praha: Historický ústav AV ČR, 2003. 272 stran. ISBN 8072860526. info
 • DOLEŽALOVÁ, Eva. Svěcenci pražské diecéze, 1395-1416. Praha: Historický ústav, 2010. 273 s. ISBN 9788072861484. info
Výukové metody
Každá lekce bude založena na 30 minutách přednášky. Následuje ca. 60 minut semináře, ve kterém budou čteny a interpretovány ukázky z vybraných písemností a zazní referáty posluchačů.
Metody hodnocení
Předpokladem získání zápočtu je aktivní účast na semináři, zpracování a prezentace referátu a úspěšně složený zápočtový test, který prověří znalost vývoje církevní správy a schopnost pracovat se základními řadami úředních knih generálních vikářů.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2022.