AR2A307 Základy právního řádu ČR pro archiváře

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Lenka Šmídová Malárová, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Lenka Šmídová Malárová, Ph.D. et Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 8:00–9:40 B2.51, kromě Pá 19. 4.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Jiné omezení: !AR1A227
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka bude zaměřena na představení základních pojmů, zásad a institutů vybraných právních odvětví veřejného a soukromého práva. Bude se věnovat nejen vlastní právní úpravě, ale i aplikační praxi.
Výstupy z učení
Absolvent kurzu:
- si osvojí základní pojmy právní teorie, se kterými se v odborném jazyce setká
- se bude s to lépe orientovat v českém právním řádu a v relevantních předpisech
- získá obecnější vhled do vybraných právních odvětví, souvisejících s archivnictvím
- bude schopen s pomocí předpisů řešit jednoduché právní problémy ve svém oboru
Osnova
  • Základy právní teorie
  • Základy soukromého práva a vybraná odvětví se zřetelem k archivní praxi (právo duševního vlastnictví)
  • Základy veřejného práva a vybraná odvětví se zřetelem k archivní praxi (ochrana osobních údajů, právo na informace)
Literatura
  • ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého : pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 358 s. ISBN 9788074784934. info
  • OSINA, Petr. Teorie práva. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013. 236 s. ISBN 9788087576656. info
  • JANKŮ, Martin. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 5., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013. xxvi, 535. ISBN 9788074004940. info
  • KNAPP, Viktor. Velké právní systémy : úvod do srovnávací právní vědy. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1996. xvi, 248. ISBN 340641253X. info
Výukové metody
Přednášky, řešení praktických příkladů
Metody hodnocení
Test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět bude vyučován pokud budou zapsaní minimálně 3 studující.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/AR2A307