CJA015 Současný český jazyk - stylistika

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Simona Khatebová (pomocník)
Garance
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJA015/01: Po 8:00–9:40 D21, M. Křístek
CJA015/02: Pá 8:00–9:40 D51, M. Křístek
Předpoklady
CJA001 Úvod do stud. česk. jaz. && CJA002 Fonet., fonol., teor.prav. && CJA010 Souč. č. j. – syntax && CJA014 Souč. č. j. – lexikologie && CJC040 Teorie literatury - předn. Bc.
Seminář ze stylistiky předpokládá, že studenti úspěšně ukončili výuku fonetiky a fonologie, morfologie a tvoření slov, syntaxe a lexikologie, a že se tedy velmi dobře orientují v gramatice současné češtiny. Předpokládá se rovněž, že ovládají látku úvodu do studia češtiny a že úspěšně absolvovali přednášku z teorie literatury. Doporučuje se, aby studenti navštěvovali také přednášku ze stylistiky (CJBB80), pokud se v příslušném semestru koná.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je, aby studenti v průběhu semestru na základě jak kolektivní, tak individuální práce s texty získali praktické dovednosti, které se týkají aplikace teoretických poznatků na praktickou práci s texty; přehled základních dovedností je uveden níže. Přehled dovedností, jejichž osvojení a rozvíjení bude náplní seminářů: 1) určování stylové charakteristiky výrazových prostředků na všech jazykových rovinách (prvky se stálou stylovou hodnotou), vyhledávání a určování prvků s kontextovou stylovou hodnotou, zjišťování možných funkcí všech těchto prvků textu, a to i ve vzájemné interakci, 2) zjišťování vlivu stylotvorných faktorů na styl textů a zjišťování projevů tzv. funkčních dichotomií, 3) analýza kompozice textu – opět primárně analýza prvků relevantních z hlediska stylistiky (zvl. slohové postupy, horizontální a vertikální členění textu, transtextové vazby), 4) zjišťování konkrétního vlivu stylových norem základních stylových oblastí na styl textů, 5) vyhledávání indikátorů pro zařazení konkrétních textů do některé ze stylových oblastí nebo do tzv. přechodových pásem mezi nimi.
Výstupy z učení
Po absolvování kursu by studenti měli být schopni:
zjistit vliv stylotvorných faktorů na styl textu;
s oporou o relevantní zdroje určovat stylovou charakteristiku výrazových prostředků;
rozebrat aspekty kompozice důležité z hlediska stylistiky;
orientovat se v relevantní odborné literatuře.
Osnova
 • Kurs je rozdělen do několika na sebe navazujících modulů, jež budou zaměřeny na výše uvedené dovednosti. Tyto moduly se vždy budou skládat z teoretické a praktické části; teoretická část (T) bude primárně záležitostí samostudia a možných navazujících diskusí v seminářích, praktická část (P) bude spočívat přímo v práci se zadanými texty. MODUL 1 – ZÁKLADNÍ POJMOSLOVÍ OBORU (1-2 semináře), MODUL 2 – MOŽNÝ VLIV STYLOTVORNÝCH FAKTORŮ NA STYL TEXTU (1-2 semináře), MODUL 3 – STYLISTICKÉ ASPEKTY KOMPOZICE (2-3 semináře), MODUL 4 – ZÁKLADNÍ STYLOVÉ OBLASTI (5-6 seminářů), MODUL 5 - ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ (1-2 semináře).
Literatura
  povinná literatura
 • ČECHOVÁ, Marie, Marie KRČMOVÁ a Eva MINÁŘOVÁ. Současná stylistika. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 381 stran. ISBN 9788071069614. info
 • HOFFMANOVÁ, Jana, Jiří HOMOLÁČ, Eliška CHVALOVSKÁ, Lucie JÍLKOVÁ, Petr KADERKA, Petr MAREŠ a Kamila MRÁZKOVÁ. Stylistika mluvené a psané češtiny. Vydání první. Praha: Academia, 2016. 510 stran. ISBN 9788020025661. info
  neurčeno
 • Materiály týkající se především srovnávací stylistiky se zaměřením na věcné texty jsou k dispozici na stránce Stylistický web (http://www.phil.muni.cz/stylistika/).
 • BEČKA, Josef Václav. Česká stylistika. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. 467 s. ISBN 8020000208. info
 • Jelínek, Milan. Stylistika. In Karlík, P., Nekula, M. a Rusínová, Z., ed. 1995. Příruční mluvnice češtiny. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, s. 701-782.
 • MINÁŘOVÁ, Eva, Marie KRČMOVÁ, Jan CHLOUPEK a Marie ČECHOVÁ. Současná česká stylistika. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2003. 342 s. none. ISBN 80-86642-00-3. info
 • Aktuální informace o současném výzkumu mj. v oblasti stylistiky, včetně odkazů na další zdroje, lze najít také na stránkách meziuniverzitního projektu Moderní mluvnice češtiny (https://sites.google.com/site/mluvnicecestiny/home).
 • Hesla věnovaná stylistice lze najít také v Novém encyklopedickém slovníku češtiny (https://www.czechency.org/); v knihovně FF je k dispozici i tištěná verze.
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. Strana 110. ISBN 9788074224829. info
Výukové metody
Výuka probíhá online v době stanovené rozvrhem, a to v prostředí MS Teams; konkrétní podrobnosti – viz průběžné kolektivní maily v ISu.
Metody hodnocení
Podmínkou k možnosti zúčastnit se zkoušky je pravidelná účast v online výuce (min. 80 % realizované výuky; neúčast řádně omluvená přes studijní oddělení se jako absence nepočítá). Kurs bude ukončen písemnou zkouškou v online formě. Struktura práce: 10 úkolů, 5 z oblasti obecného pojmosloví oboru (např. stručně uvést definice základních pojmů, viz také podklady v elfu a bc. okruhy na webu ÚČJ), 5 z oblasti základních stylů (např. stručně uvést základní funkce komunikátů z oblasti příslušného stylu, stylové normy, žánry). Hodnocení: každý úkol bude hodnocen 1 bodem za správnou odpověď a 0 body za nesprávnou odpověď. Stupnice hodnocení: A – 10 bodů, B – 9 bodů, C – 8 bodů, D – 7-6 bodů, E – 5-4 body, F – 3-0 bodů. Čas na práci: 30 minut.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/CJA015