CJBB178 Úvod do výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Linda Doleží, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Linda Doleží, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 K23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 57/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V přednášce se studenti seznámí se všemi oblastmi, jichž se týká výuka češtiny jako druhého/cizího jazyka. Pozornost bude věnována jak oblasti vzdělávání dospělých, tak dětí. Uvedeny budou statistické údaje a specifika výuky různých skupin cizinců, jichž se výuka může týkat (věk, mateřský jazyk, druh pobytu v ČR apod.). Důraz bude kladen také na výuku azylantů a držitelů mezinárodní ochrany v České republice a jejich dětí. Jednou ze základních perspektiv, z nichž budeme na výuku češtiny jako druhého/cizího jazyka nahlížet, je perspektiva psycholingvistická, konkrétně oblast jazykové akvizice. Nastíněno bude fungování dvou a více osvojovaných jazyků v myslích jedinců. Studenti se dále seznámí s výukovými metodami a učebními materiály pro různé cílové skupiny. Jedním z ústředních témat bude jazyková diagnostika, testování a hodnocení chyb. Student získá širší povědomí o roli češtiny ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky (SERRJ) a typech zkoušek, jež mohou cizinci skládat (certifikované zkoušky, trvalý pobyt, státní občanství). V neposlední řadě bude pozornost věnována začleňování dětí do českého vzdělávacího systému a jazykové podpoře, a to na všech úrovních škol. Přednáška „Úvod do výuky češtiny jako cizího jazyka“ slouží jako teoretické východisko a prerekvizita k navazujícím, prakticky zaměřeným seminářům, které se týkají výuky dětí a dospělých.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v oblasti výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka;
- vyznat se v cílových skupinách, jichž se výuka češtiny jako cizího jazyka týká;
- využít základů z psycholingvistiky a z oblasti osvojování jazyka ve své praxi;
- orientovat se ve zkouškách z češtiny jako cizího jazyka pro děti i dospělé;
- pracovat se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERRJ);
- uvědomovat si vliv kultury v procesu výuky/ovojování češtiny jako cizího jazyka.
Osnova
 • 1. Úvod a organizace.
 • 2. Cílové skupiny – koho se výuka češtiny jako druhého/cizího jazyka týká.
 • 3. Azylanti a držitelé mezinárodní ochrany.
 • 4. Osvojování dvou a více jazyků – psycholingvistická perspektiva.
 • 5. Ztrácení jazyků - psycho- a neurolingvistická perspektiva.
 • 6. Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERRJ) a čeština.
 • 7. Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v ČR.
 • 8. Metody výuky cizích jazyků.
 • 9. Výukové materiály.
 • 10. Jazyková diagnostika, testování a hodnocení.
 • 11. Sociokulturní rozdíly.
 • 12. Shrnutí a závěr.
Literatura
 • • Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2003-2005. Edited by Jitka Ryndová - Jana Čemusová - Lída Holá. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2005. 207 s. ISBN 808690315X.
 • • ČEMUSOVÁ, Jana a Barbora ŠTINDLOVÁ. Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2006-2007. Praha: Akropolis, 2007.
 • • Hrdlička, Milan: Kapitoly z češtiny jako cizího jazyka. Plzeň, Západočeská univerzita, 2009.
 • • Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2005-2006. ISBN 8086903370.
 • • RODGERS, Theodore S. a Jack C. RICHARDS. Approaches and methods in language teaching : a description and analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. viii, 171. ISBN 0-521-31255-8.
 • HRDLIČKA, Milan. Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka : k prezentaci gramatiky českého jazyka v učebnicích češtiny pro cizince. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2009. 158 s. ISBN 9788024615271. info
 • HRDLIČKA, Milan. Cizí jazyk čeština. Vyd. 1. Praha: ISV, 2002. 150 s. ISBN 8085866986. info
 • HEDGE, Tricia. Teaching and learning in the language classroom. Oxford: Oxford University Press, 2000. xvi, 447. ISBN 0194421724. info
 • Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : sborník z olomoucké konference 23.-27.8.1993. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1995. s. 195-399. ISBN 8085899027. info
 • CHODĚRA, Radomír. Moderní výuka cizích jazyků : didaktika cizích jazyků jako vědní obor. Praha: Apra, 1993. 135 s. ISBN 9999001971. info
 • HENDRICH, Josef. Didaktika cizích jazyků. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 498 s. URL info
Výukové metody
Přednáška, diskuze, praktická cvičení.
Metody hodnocení
Aktivní účast, diskuze, závěrečný test.
Informace učitele
Tato přednáška je prerekvizitou k navazujícím, prakticky zaměřeným předmětům.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět si nezapisují studenti, kteří v minulosti absolvovali kurzu CJBB147 Čeština jako cizí jazyk I či CJBB158 Čeština jako cizí jazyk II.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJBB178