CJBB66 Pragmatika I

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V kursu se probírá pozice pragmatiky jako lingvistické disciplíny ve vztahu k sémantice a ke gramatice. Dále se podává výklad o deixi (časoprostorové, personální a sociální) a referenci, referenci jakožto jednání, o informační struktuře textu. Dalším okruhem jsou řečové akty , na ně navazuje výklad o implikaturách, teorii relevance, zdvořilosti a ironii. Následuje výklad o konverzační analýze a analýze diskursu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat pozici pragmatiky jako lingvistické disciplíny;
- rozumět základním pojmům z pragmatiky (deixe, reference, řečové akty, implikatury);
- orientovat se v oblasti teorie relevance, zdvořilosti a ironie;
- chápat konverzační analýzu a analýzu diskursu.
Osnova
  • 1. LINGVISTICKÁ PRAGMATIKA Pragmatika a sémantika Pragmatika a gramatika 2. DEIXE A REFERENCE Typy deixe Deiktický systém v jazyce Referenčnost vs. atributivnost Reference anaforická Reference jako jednání 3. INFORMAČNÍ STRUKTURA TEXTU Předmět řeči Izotopické vztahy v textu 4. IMPLIKATURY Konverzační maximy Konvenční implikatura Relevance Zdvořilost, ironie 5. ŘEČOVÉ AKTY Řečový akt, řečové jednání a komunikační funkce Austin, Searle, jejich kritici a pokračovatelé Řečové akty v češtině Ilokuční slovesa 6. KONVERZAČNÍ ANALÝZA Geisova dynamická teorie řečových aktů 7. ANALÝZA DISKURZU
Literatura
  • Další materiály viz uvedené základní zdroje a ostatní podklady poskytnuté vyučujícím. / Other relevant materials are listed in the main given sources and are also available from the teacher.
  • Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Edited by Jana Pleskalová - Marie Krčmová - Radoslav Večerka - Petr Karlík. Vydání první. Praha: Academia, 2007. 683 stran. ISBN 9788020015235. info
  • KARLÍK, Petr, Jana PLESKALOVÁ a Marek NEKULA. Encyklopedický slovník češtiny. Praha: LN, 2002. 10 s. Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 80-7106-484-X. info
  • ČERNÝ, J. Dějiny lingvistiky. Praha: Votobia, 1996. info
Výukové metody
Kurs má formu pracovní přednášky.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení je úspěšné zpracování stručného testu.
Další komentáře
Výuka probíhá každý druhý týden.
Kontaktní výuka (2 s) probíhá jednou za dva týdny. V liché týdny probíhá výuka (2 s) bezkontaktně (elektronicky).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.