CJBB72 Úvod do jazykové kultury

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Předpoklady
CJA015 Souč. č. j. – stylistika || CJJ10 Stylistika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je nabídnout studentům možnost osvojit si znalosti o vývoji a současném chápání pojmu jazyková kultura, aplikovaném na situaci současné češtiny, tzn. vést je k tomu, aby s oporou o nabyté teoretické znalosti byli schopni adekvátně reagovat v situacích, kdy budou v praxi postaveni před problémy související s otázkami kultury jazyka (konzultace různého druhu apod.). Kromě seznámení se základními pojmy se budeme zabývat také například tím, do jaké míry má každý z nás možnost ovlivnit stav jazyka, co vlastně znamená/může znamenat výraz jazykový cit, zda mají smysl tvrzení o tom, že současná čeština je v úpadku, nebo zda a jak by mohly jazykové zákony změnit situaci v současném jazyce. Pozornost bude věnována rovněž vztahu různých pojetí jazykové kultury k normám - jazykovým, stylovým i společenským. Ve výuce se budeme věnovat také analýze textů, které jsou z tohoto hlediska relevantní, a to včetně metatextů - tedy teoretických textů, zabývajících se zvolenou problematikou. Bližší údaje a materiály do výuky budou během semestru k dispozici v ISu.
Výstupy z učení
Po absolvování kursu by studenti měli být schopni:
společně komentovat konkrétní nabídnuté texty;
samostatně vyhledat a prezentovat v semináři další texty vztahující se k jazykové kultuře;
vést o příslušných textech kolektivní diskusi;
využít relevantní odbornou literaturu;
určit základní mezníky vývoje oboru v českém kontextu
Osnova
 • Kromě níže uvedených témat se v každém ze seminářů počítá se samostatnými vystoupeními studentů (součást požadavků k získání zápočtu). 1) základní pojmy oboru, jejich výskyt na internetu 2) vývoj pohledů na kulturu češtiny – 15. stol., Jan Hus 3) vývoj pohledů na kulturu češtiny – 16. stol, Jan Blahoslav 4) vývoj pohledů na kulturu češtiny - purismus; brusičství jako jedna z forem purismu, vybrané práce ze 17. stol. (J. Konstanc - Brus jazyka českého, V. J. Rosa – Čechořečnost, V. M. Šteyer – Žáček) 5) vývoj pohledů na kulturu češtiny - obrany češtiny, situace v 18. století 6) vývoj pohledů na kulturu češtiny - situace během národního obrození 7) vývoj pohledů na kulturu češtiny - 2. polovina 19. stol. 8) vývoj pohledů na kulturu češtiny - situace na přelomu 19. a 20. stol. 9) vývoj pohledů na kulturu češtiny - situace po r. 1918, antipuristická diskuse r. 1932 10) vývoj pohledů na kulturu češtiny - situace v období 2. světové války 11) vývoj pohledů na kulturu češtiny - situace od r. 1945 do současnosti 12) jazykové zákony v teorii a v praxi 13) závěrečné shrnutí
Literatura
 • Níže uvedený seznam obsahuje jednak obecněji zaměřené teoretické práce, jednak výběr novějších publikací věnovaných praktickým aspektům jazykové kultury.
 • VEČERKA, Radoslav. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. PLESKALOVÁ, J., KARLÍK, P., KRČMOVÁ, M. a VEČERKA, R. (ed.). Praha: Academia, 2007. 638 s. Academia, 1. ISBN 978-80-200-1523-5. info
 • Relevantní je převevším kapitola Purismus (autor: M. Jelínek, od s. 540).
 • CVRČEK, V. 2006. Teorie jazykové kultury po roce 1945. Praha : Univerzita Karlova.
 • SGALL, Petr a Jiří HRONEK. Čeština bez příkras. Vyd. 1. Praha: H & H, 1992. 181 s. ISBN 80-85467-29-1. info
 • HALLER, Jiří. Dar jazyka : deset statí o češtině. V Praze: Herrmann & synové, 2007. 246 s. ISBN 9788087054062. info
 • JEDLIČKA, Alois. Spisovný jazyk v současné komunikaci. Praha: Universita Karlova, 1974. 227 s. info
 • NEBESKÁ, Iva. Jazyk, norma, spisovnost. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1996. 159 s. ISBN 8071841447. info
 • STARÝ, Zdeněk. Ve jménu funkce a intervence. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1995. 172 s. ISBN 8071840335. info
 • Spisovná čeština a jazyková kultura. Edited by Bohuslav Havránek - Miloš Weingart. V Praze: Melantrich, 1932. 257 s. URL info
 • Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 :sborník z olomoucké konference 23.-27.8.1993. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1995. s. 195-399. ISBN 80-85899-02-7. info
 • BĚLIČ, Jaromír, František DANEŠ, Bohuslav HAVRÁNEK, Jan CHLOUPEK, Alois JEDLIČKA, Jaroslav JELÍNEK a František SVĚRÁK. Kultura českého jazyka. Vyd. 1. Liberec: Severočeské nakladatelství v Liberci, 1969. 157 s. info
 • KUCHAŘ, Jaroslav. Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti. 1. vyd. Praha: Academia, 1979. 287 s. info
 • Spisovnost a nespisovnost dnes : sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci, Šlapanice u Brna 17.-19. ledna 1995. Edited by Rudolf Šrámek. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1996. 261 s. ISBN 8021013044. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva, Ivana KOLÁŘOVÁ, Jana OBROVSKÁ, Ivana LUKLOVÁ, Dagmar BULOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Karla ONDRÁŠKOVÁ, Přemysl HAUSER, Hana BOROVSKÁ, Rudolf ŠRÁMEK a Ivo MARTINEC. Spisovnost a nespisovnost - zdroje, proměny, perspektivy. 2004. URL info
 • ČERNÁ, Anna. Na co se nás často ptáte : [ze zkušenosti jazykové poradny]. 1. vyd. Praha: Scientia, 2002. 168 s. ISBN 80-7183-260-X. info
 • JANOVEC, Ladislav. Na co se často ptáte : jak používat čárku a další interpunkční znaménka. 1. vyd. Praha: Klett, 2006. 135 s. ISBN 8086906760. info
 • Horálek, J. 2002. ...nejde jen o slova. Chomutov : Milenium Publishing, s.r.o.
 • Jazykový koutek Československého rozhlasu. Edited by Alois Jedlička - František Váhala - Bohuslav Havránek. Vyd. 1. V Praze: Orbis pro Československý rozhlas, 1949. 291 s. info
 • Jazykový koutek Československého rozhlasu. Edited by Miloš Dokulil. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955. 357 s. URL info
 • Jazykový koutek Československého rozhlasu. Edited by Jaroslav Kuchař - František Váhala. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 406 s. URL info
 • Čeština všední i nevšední : čtvrtý výběr jazykových koutků Čs. rozhlasu z dialektologie, frazeologie a onomastiky. Edited by Jaroslav Kuchař - Slavomír Utěšený. 1. vyd. Praha: Academia, 1972. 489 s. URL info
 • BALHAR, Jan. O češtině každodenní. 1. vyd. Brno: Blok, 1984. 286 s. URL info
 • Jazykové sloupky. Edited by Olga Martincová - Alena Polívková - Daniela Škvorová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1991. 255 p. ISBN 8020000755. info
 • HLAVSOVÁ, Jaroslava. Čeština bez chyb :333 slov, v nichž se často chybuje. 1. vyd. [Praha]: Víkend, 2001. 95 s. ISBN 80-7222-177-9. info
 • JUST, V. 2003. Slovník floskulí. Praha : Academia.
 • JUST, V. 2005. Slovník floskulí 2. Praha : Academia.
 • SATURKOVÁ, J. (ed.) 2007. O češtině. Praha : Česká televize.
 • SVOZILOVÁ, Naďa. Jak dnes píšeme / mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině : (jazykové sloupky z Literárních novin 1992-99). Vyd. 1. Jinočany: H & H, 2000. 171 s. ISBN 8086022641. info
 • BLÁHA, O. (ed.) 2018. Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Olomouc : Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-5465-8
 • KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Jana PLESKALOVÁ, Jarmila BACHMANNOVÁ, Jan BALHAR, Aleš BIČAN, Lenka BIČANOVÁ, Jana BÍLKOVÁ, Petr BISKUP, Ondřej BLÁHA, Izabela BLASZCZYK, Václav BLAŽEK, Michaela BOHÁČOVÁ, Ondřej BOJAR, Tomáš BOŘIL, Máša BOŘKOVCOVÁ, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Pavel CAHA, Václav CVRČEK, Radek ČECH, Marie ČECHOVÁ, František ČERMÁK, David S DANAHER, František DANEŠ, Jaroslav DAVID, Mojmír DOČEKAL, Jakub DOTLAČIL, Vít DOVALIL, Věra DVOŘÁK, Eva ECKERTOVÁ, Viktor ELŠÍK, Joseph Embley EMONDS, Adolf ERHART, Francois ESVAN, Dan FALTÝNEK, Masako FIDLER, Fidlerová Alena ANDRLOVÁ, Zbyněk FIŠER, Eva FLANDERKOVÁ, Mirjam FRIED, Markus GIGER, Miroslav GREPL, Jan HAJIČ, Eva HAJIČOVÁ, Ernst HANSACK, Björn HANSEN, Radoslav HARMAN, Milan HARVALÍK, Martin HAVLÍK, Eva HAVLOVÁ, Milada HIRSCHOVÁ, Zdeňka HLADKÁ, Jana HOFFMANNOVÁ, Jiří HOMOLÁČ, Milada HOMOLKOVÁ, Jan HRIC, Jaroslav HUBÁČEK, Jan CHLOUPEK, Leonid IOMDIN, Pavel IRCING, Laura A JANDA, Ilona JANYŠKOVÁ, Tomáš JELÍNEK, Milan JELÍNEK, Lucie JÍLKOVÁ, Filip JURČÍČEK, Michal JURKA, Petr KADERKA, ml Petr KARLÍK, Helena KARLÍKOVÁ, Stanislava KLOFEROVÁ, Martina KLOUDOVÁ, Miloslava KNAPPOVÁ, Robert KOLÁR, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marie KOPŘIVOVÁ, Jan KOŘENSKÝ, Pavel KOSEK, Peter KOSTA, Michaela KOŠČOVÁ, Jiří KOTEN, Ondřej KOUPIL, Michal KOVÁŘ, Michala KRÁLÍKOVÁ, Marie KRAPPMANN, Jiří KRAUS, Marie KRČMOVÁ, Susan KRESIN, Michal KŘEN, Michal KŘÍSTEK, Pavel KUBANÍK, Miroslav KUBÁT, Tomáš KUBÍK, Vladislav KUBOŇ, Ivona KUČEROVÁ, Natalia LEVSHINA, Alena MACUROVÁ, Ján MAČUTEK, Jaroslaw Artur MALICKI, Petr MAREŠ, Olga MARTINCOVÁ, Jindřich MATOUŠEK, Medová Lucie TARALDSEN, Barbara MERTINS, Roland MEYER, Krzysztof Marek MIGDALSKI, Eva MINÁŘOVÁ, Kamila MRÁZKOVÁ, Iveta MRÁZOVÁ, Richard MÜLLER, Mira NÁBĚLKOVÁ, Olga NAVRÁTILOVÁ, Iva NEBESKÁ, Anna NEDOLUZHKO, Jiří NEKVAPIL, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Stefan Michael NEWERKLA, Mark NEWSON, Pavel NOVÁK, Renata NOVOTNÁ, Norbert Georg NÜBLER, Radek OCELÁK, Karel OLIVA, Ivo OSOLSOBĚ, Klára OSOLSOBĚ, Ludmila PACNEROVÁ, Karel PALA, Zdena PALKOVÁ, Jarmila PANEVOVÁ, Pavel PECINA, Jaroslav PEREGRIN, Anna Maria PERISSUTTI, Ondřej PEŠEK, Vladimír PETKEVIČ, Petr PLECHÁČ, Jan RADIMSKÝ, Paul Richard RASTALL, Alexandr ROSEN, Zdenka RUSÍNOVÁ, Římalová Lucie SAICOVÁ, Tamah SHERMAN, Tobias SCHEER, Boris SKALKA, Radek SKARNITZL, Marián SLOBODA, Olga STEHLÍKOVÁ, Hana STRACHOŇOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Roman SUKAČ, Zbyněk SVITÁK, Aleš SVOBODA, Ondřej ŠEFČÍK, Radek ŠIMÍK, Milena ŠIPKOVÁ, Škrabalová Hana GRUET, Dušan ŠLOSAR, Rudolf ŠRÁMEK, Jan ŠTĚPÁN, František ŠTÍCHA, Michaela TABAKOVIČOVÁ, Knut Tarald TARALDSEN, Jiří TRÁVNÍČEK, Vladimír TRPKA, Jana Marie TUŠKOVÁ, Ludmila UHLÍŘOVÁ, Lenka ULIČNÁ, Oldřich ULIČNÝ, Jana VALDROVÁ, Irena VAŇKOVÁ, Ivo VASILJEV, Radoslav VEČERKA, Jarmil VEPŘEK, Ljuba VESELINOVA, Ludmila VESELOVSKÁ, Kateřina VESELOVSKÁ, Jan VOLÍN, Taťána VYKYPĚLOVÁ, Roland Anton WAGNER, James WILSON, Uliana YAZHINOVA, Daniel ZEMAN, Jiří ZEMAN, Šárka ZIKÁNOVÁ, Markéta ZIKOVÁ, Petr ZIMA, Ilse ZIMMERMANN, Zdeněk ŽABOKRTSKÝ, Stanislav ŽAŽA, Gabriel ALTMANN, Jan ANDRES a van der Johan AUWERA. Nový encyklopedický slovník češtiny. První vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 2150 s. ISBN 978-80-7422-480-5. info
Výukové metody
Výuka probíhá online v době stanovené rozvrhem, a to v prostředí MS Teams; konkrétní podrobnosti – viz průběžné kolektivní maily v ISu. Náplní kursu jsou jednak teoretické výklady o vývoji pojetí oboru od středověku po současnost, jednak samostatná vystoupení studentů a kolektivní práce s materiály týkajícími se různých aspektů jazykové kultury.
Metody hodnocení
Kromě účasti v online výuce (min. 80% realizované výuky) každý z účastníků během semestru vždy alespoň s týdenním předstihem nabídne ostatním minimálně jeden samostatně vyhledaný materiál týkající se jazykové kultury a v rámci výuky jej bude prezentovat ostatním (možný postup komentování je k dispozici v ISu).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2022.