CJJ10 Současný český jazyk – stylistika

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Simona Khatebová (pomocník)
Mgr. Michala Vacíková (pomocník)
Garance
PhDr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJJ10/01: Pá 10:00–11:40 D33, M. Křístek
CJJ10/02: Pá 8:00–9:40 D33, M. Křístek
Předpoklady
CJJ01 Proseminář ke studiu jazyka
Pro účast v semináři je vhodné, aby studenti úspěšně ukončili předchozí kursy z oblasti synchronní lingvistiky a z teorie literatury. Doporučuje se rovněž, aby studenti navštěvovali přednášku ze stylistiky, pokud se v příslušném semestru koná.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 46/60, pouze zareg.: 1/60
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem semináře je, aby studenti v průběhu semestru na základě jak kolektivní, tak individuální práce s texty získali praktické dovednosti, které se týkají aplikace teoretických poznatků na praktickou práci s texty; přehled základních dovedností je uveden níže. Přehled dovedností, jejichž osvojení a rozvíjení bude náplní seminářů: 1) určování stylové charakteristiky výrazových prostředků na všech jazykových rovinách (prvky se stálou stylovou hodnotou), vyhledávání a určování prvků s kontextovou stylovou hodnotou, zjišťování možných funkcí všech těchto prvků textu, a to i ve vzájemné interakci, 2) zjišťování vlivu stylotvorných faktorů na styl textů a zjišťování projevů tzv. funkčních dichotomií, 3) analýza kompozice textu – opět primárně analýza prvků relevantních z hlediska stylistiky (zvl. slohové postupy, horizontální a vertikální členění textu, transtextové vazby), 4) zjišťování konkrétního vlivu stylových norem základních stylových oblastí na styl textů, 5) vyhledávání indikátorů pro zařazení konkrétních textů do některé ze stylových oblastí nebo do tzv. přechodových pásem mezi nimi.
Výstupy z učení
Po absolvování kursu by studenti měli být schopni: • zjistit vliv stylotvorných faktorů na styl textu; • s oporou o relevantní zdroje určovat stylovou charakteristiku výrazových prostředků; • rozebrat aspekty kompozice důležité z hlediska stylistiky; • orientovat se v relevantní odborné literatuře.
Osnova
 • Kurs je rozdělen do několika na sebe navazujících modulů, jež budou zaměřeny na výše uvedené dovednosti. Tyto moduly se vždy budou skládat z teoretické a praktické části; teoretická část (T) bude primárně záležitostí samostudia a možných navazujících diskusí v seminářích, praktická část (P) bude spočívat přímo v práci se zadanými texty. MODUL 1 – ZÁKLADNÍ POJMOSLOVÍ OBORU (1-2 semináře), MODUL 2 – MOŽNÝ VLIV STYLOTVORNÝCH FAKTORŮ NA STYL TEXTU (1-2 semináře), MODUL 3 – STYLISTICKÉ ASPEKTY KOMPOZICE (2-3 semináře), MODUL 4 – ZÁKLADNÍ STYLOVÉ OBLASTI/KOMUNIKAČNÍ SFÉRY (5-6 seminářů), MODUL 5 - ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ (1-2 semináře).
Literatura
  povinná literatura
 • ČECHOVÁ, Marie, Marie KRČMOVÁ a Eva MINÁŘOVÁ. Současná stylistika. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 381 stran. ISBN 9788071069614. info
 • HOFFMANOVÁ, Jana, Jiří HOMOLÁČ, Eliška CHVALOVSKÁ, Lucie JÍLKOVÁ, Petr KADERKA, Petr MAREŠ a Kamila MRÁZKOVÁ. Stylistika mluvené a psané češtiny. Vydání první. Praha: Academia, 2016. 510 stran. ISBN 9788020025661. info
  neurčeno
 • Materiály týkající se především srovnávací stylistiky se zaměřením na věcné texty jsou k dispozici na stránce Stylistický web (http://www.phil.muni.cz/stylistika/).
 • BEČKA, Josef Václav. Česká stylistika. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. 467 s. ISBN 8020000208. info
 • Jelínek, Milan. Stylistika. In Karlík, P., Nekula, M. a Rusínová, Z., ed. 1995. Příruční mluvnice češtiny. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, s. 701-782.
 • MINÁŘOVÁ, Eva, Marie KRČMOVÁ, Jan CHLOUPEK a Marie ČECHOVÁ. Současná česká stylistika. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2003. 342 s. none. ISBN 80-86642-00-3. info
 • Aktuální informace o současném výzkumu mj. v oblasti stylistiky, včetně odkazů na další zdroje, lze najít také na stránkách meziuniverzitního projektu Moderní mluvnice češtiny (https://sites.google.com/site/mluvnicecestiny/home).
 • Hesla věnovaná stylistice lze najít také v Novém encyklopedickém slovníku češtiny (https://www.czechency.org/); v knihovně FF je k dispozici i tištěná verze.
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. Strana 110. ISBN 9788074224829. info
Výukové metody
Výuka probíhá online v době stanovené rozvrhem, a to v prostředí MS Teams; konkrétní podrobnosti – viz průběžné kolektivní maily v ISu.
Metody hodnocení
Podmínkou k možnosti zúčastnit se zkoušky je pravidelná účast v online výuce (min. 80 % realizované výuky; neúčast řádně omluvená přes studijní oddělení se jako absence nepočítá). Kurs bude ukončen písemnou zkouškou v online formě. Struktura práce: 10 úkolů, 5 z oblasti obecného pojmosloví oboru (např. stručně uvést definice základních pojmů, viz také podklady v elfu a bc. okruhy na webu ÚČJ), 5 z oblasti základních stylů (např. stručně uvést základní funkce komunikátů z oblasti příslušného stylu, stylové normy, žánry). Hodnocení: každý úkol bude hodnocen 1 bodem za správnou odpověď a 0 body za nesprávnou odpověď. Stupnice hodnocení: A – 10 bodů, B – 9 bodů, C – 8 bodů, D – 7-6 bodů, E – 5-4 body, F – 3-0 bodů. Čas na práci: 30 minut.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJJ10