CJJ09 Současný český jazyk – lexikologie

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Předpoklady
CJJ01 Proseminář ke studiu jazyka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/90, pouze zareg.: 0/90, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/90
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz uvádí posluchače do lexikologické problematiky, seznamuje je se základními metodickými postupy a pojmoslovím disciplíny. Pozornost je věnována delimitaci lexikálních jednotek, jejich formě, významu i užívání, dále strukturaci lexikonu a vývojovým tendencím české slovní zásoby. Z hlediska metodologického je studentům představen sémaziologický i onomaziologický přístup ke zkoumání lexikální roviny jazyka. Akcentována je lexikální sémantika, lexikální onomaziologie je sledována jen rámcově, detailnější poučení o ní přináší samostatný kurz věnovaný morfologii. Část programu semináře je věnována lexikografické problematice.
Cílem kurzu je poskytnout posluchačům vhled do české i zahraniční lexikologicky orientované lingvistiky, přiblížit jim základní postupy lexikální analýzy a vybavit je znalostmi a dovednostmi potřebnými pro efektivní práci se slovníky.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu se student je schopen:
- orientovat se v základních otázkách lexikální onomaziologie a sémaziologie,
- je schopen samostatné lexikologicky/lexikograficky zaměřené analýzy zadaného jazykového materiálu,
- mít přehled o variabilitě slovníků češtiny a dokáže s nimi efektivně pracovat.
Osnova
 • Kurz se věnuje několika tematickým okruhům:
 • 1. Lexikologie, její členění, zařazení do rámce lingvistických disciplín. Interdisciplinární souvislosti.
 • 2. Lexikální jednotka a její delimitace.
 • 3. Lexikon.
 • 4. Základní metodologické přístupy ke zkoumání lexikonu: onomaziologie a sémaziologie.
 • 5. Členění slovníku: propria a apelativa, autosémantika a synsémantika, konkréta a abstrakta ad.
 • 6. Lexikální význam, možnosti lexikografické reflexe.
 • 7. Paradigmatické sémantické relace strukturující lexikon (synonymie, opozitnost, hyperonymie - hyponymie). Syntagmatické sémantické relace.
 • 8. Polysémie a homonymie.
 • 9. Vývojové tendence ve slovní zásobě češtiny.
 • 10. Lexikografie, makrostruktura a mikrostruktura slovníku, přehled specializovaných slovníků češtiny, možnosti jejich využití.
Literatura
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. Strana 110. ISBN 9788074224829. info
 • FILIPEC, Josef a František ČERMÁK. Česká lexikologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1985. 281 s. URL info
 • DOLNÍK, Juraj. Lexikológia. 2., nezmen. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007. 236 s. ISBN 9788022323086. info
 • František Čermák: Lexikon a sémantika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 357s.
 • ČEJKA, Mirek. Česká lexikologie a lexikografie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 53 s. ISBN 8021003936. info
 • Manuál lexikografie. Edited by František Čermák - Renata Blatná. 1. vyd. Jinočany: H & H, 1995. 283 s. ISBN 80-85787-23-7. info
 • LYONS, John. Semantics. Cambridge: Cambridge University Press, 1977. xiv, 897. ISBN 0521215609. info
 • LEECH, Geoffrey Neil. Semantics :the study of meaning. 2nd ed. Harmondsworth: Penguin Books, 1981. xii, 383 s. ISBN 0-14-021694-4. info
 • NĚMEC, Igor. Vývojové postupy české slovní zásoby. Praha: Academia, 1968. 192 s. info
 • MARTINCOVÁ, Olga. Problematika neologismů v současné spisovné češtině. Praha: Univerzita Karlova, 1983. info
 • MARTINCOVÁ, Olga. Neologizmy v dnešní češtině. Praha: ÚJČ AV ČR, 2005. 248 s. ISBN 808649621X. info
 • Příruční mluvnice češtiny. Edited by Miroslav Grepl - Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 2., opr. Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 8071061344. info
Výukové metody
Výuka má seminární charakter. Vychází ze vstupního výkladu přednášejícího nebo krátkých vstupních referátů studentů a z následné diskuze nad probíraným tématem. Studenti se učí pracovat s odbornou literaturou a s širokou škálou slovníků češtiny. V rámci seminárního úkolu se mj. seznamují se základy teorie a praxe lexikografie.
Metody hodnocení
Předpokladem přístupu ke zkoušce a úspěšného absolvování kurzu je zpracování seminárního úkolu. Studenti si mohou vybrat: a) přednesení referátu o vybraném typu slovníku a možnostech jeho využití, případně o probíraném lexikologickém problému, b) lexikologicko-lexikografický rozbor materiálu určeného pro Český národní korpus, c) zpracování lexikologicky zajímavé otázky (zpravidla) na základě zahraniční literatury.
Požadavky ke zkoušce: zvládnutí probrané problematiky, znalost základního pojmosloví oboru a doporučené literatury. Zkouška má formu písemného testu, který se zaměřuje jak na získané znalosti, tak na schopnost lingvistického uvažování.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.