CJL03 Česká literatura 19. století pro bakalářské studium

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
CJL01 Úvod do studia literatury – přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento literárněhistorický seminář v bakalářském studijním cyklu je koncipován ve spojitosti s přednáškou o české literatuře 19. století. Náplní semináře bude četba a interpretace vybraných děl české literatury 19. stol. (časový rámec je dán koncem 18. stol. a sahá až do prvního desetiletí 20. stol.). Důraz bude kladen na zasazení interpretovaných děl do soudobého literárního kontextu, na seznámení s klíčovými rysy dominantních podob literárnosti přítomných v dobově proměnlivém literárním poli. Přihlíženo bude také k soudobé recepci vybraných děl a k jejich pozdějímu literárněhistorickému zhodnocení. Vedle kanonických děl budou zmiňována také díla konvenční a triviální ražby. Při interpretaci textů bude kladen důraz na aplikaci poznatků osvojených v propedeuticky a literárněteoreticky zaměřených předmětech (Úvod do studia literatury, Teorie literatury I, II).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- rozšířit své znalosti české literatury 19. století;
- hlouběji se obeznámit s odbornou literaturou a metodologií;
- prověřit interpretační dovednosti;
- zvládnout základní poznatky a metodologické postupy příbuzných disciplin;
- dokáže aplikovat získané vědomosti a dovednosti v tvorbě odborného textu.
Osnova
 • V kurzu se zaměřujeme na interpretaci vybraných českých děl básnických, prozaických i dramatických, která vznikla koncem 18. století nebo v průběhu století 19. Literárněteoretické znalosti a dovednosti budou opakovány (krátké koreferáty), prohloubeny při interpretaci textu a využity k lepšímu porozumění literárněhistorickému kontextu 19. století. Soustředěná pozornost bude věnována analýze literárního textu s důrazem na proměnu literárních žánrů, dominantní podoby literárnosti v soudobém literárním poli a na jejich synkrezi; přihlíženo bude k literárněkritické a literárněhistorické recepci. Součástí kurzu je reflexe odborné literatury předmětu.
 • Výběr témat jednotlivých hodin:
 • K povaze vlastenectví v dvojím rozmlouvání J. Jungmanna O jazyku českém (1806).
 • Klasicistní a romantické rysy v předzpěvu k Slávy dceři J. Kollára a ve vybraných znělkách sbírky (1824).
 • Motivy hrůzy v knížkách lidového čtení (Železná košile V. R. Krameria) a v Pouti krkonošské K. H. Máchy.
 • Typologie, konstelace a axiologie postav v Ohlasu písní ruských (Ilja Muromec, Ilja Volžanin) F. L. Čelakovského a v Rukopisu královédvorském (Záboj a Slavoj).
 • Funkce přírody v Máchově Máji.
 • Konflikt a jeho řešení v Tylově dramatu Paličova dcera.
 • Stýkání romantismu, biedermeieru a (proto)realismu v Babičce a v Chudých lidech B. Němcové.
 • Prvky satiry v brixenských skladbách K. Havlíčka Borovského.
 • Nerudův vypravěč v Arabeskách (Franc) a Raisův vypravěč v povídce V boudě.
 • Obraz vodníka ve vybraných baladách (F. L. Čelakovský, K. J. Erben, B. Němcová a J. Neruda – báseň Matka z Knih veršů; pro srovnání také J. Vrchlický a L. Quis).
 • Milostný konflikt a jeho řešení ve Vesnickém románu K. Světlé a v novele Peklo Z. Wintera.
 • Motiv kříže a jeho funkce v Kříži u Potoka K. Světlé, Ukřižované J. Arbesa a Třech legendách o krucifixu J. Zeyera.
 • Ztvárnění pohanského mýtu v Šárce J. Vrchlického a ve Starých pověstech českých A. Jiráska.
 • Typologie parnasistních prvků ve sbírkách Poutí k Eldorádu J. Vrchlického a Písně otroka S. Čecha.
 • Její pastorkyňa G. Preissové a Maryša bratří Mrštíků (typologie, axiologie postav; povaha konfliktu a jeho řešení).
 • Poetika naturalismu v próze Kuře melancholik J. K. Šlejhara.
Literatura
  povinná literatura
 • TUREČEK, Dalibor. Sumář : diskurzivita české literatury 19. století. První vydání. Brno: Host, 2018. 146 stran. ISBN 9788075776037. info
 • HAMAN, Aleš. Trvání v proměně : česká literatura devatenáctého století. 2., revidované vydání. Praha: ARSCI, 2010. 326 stran. ISBN 9788074200113. info
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
 • MOCNÁ, Dagmar a Josef PETERKA. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Litomyšl: Paseka, 2004. 699 s. ISBN 807185669X. info
 • Znamení zrodu : české národní obrození jako kulturní typ. Edited by Vladimír Macura. 2., rozšíř. vyd., v H&H 1. Jinočany: H & H, 1995. 264 s. ISBN 8085787741. info
 • DOLEŽEL, Lubomír. Narativní způsoby v české literatuře. Vydání první. Praha: Český spisovatel, 1993. 144 stran. ISBN 8020204180. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do roku 1945. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1990. 428 s. ISBN 802020217X. info
  doporučená literatura
 • TUREČEK, Dalibor a Peter ZAJAC. Český a slovenský literární klasicismus : synopticko-pulzační model kulturního jevu. První vydání. Brno: Host, 2017. 613 stran. ISBN 9788075771865. info
 • HAMAN, Aleš a Dalibor TUREČEK. Český a slovenský literární parnasismus : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Vydání první. Brno: Host, 2015. 426 stran. ISBN 9788074912559. info
 • KREJČÍ, Karel. Literatury a žánry v evropské dimenzi : nejen česká literatura v zorném poli komparatistiky. Edited by Marcel Černý - Vladimír Svatoň. Vydání první. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2014. 663 stran. ISBN 9788087825037. info
 • KOTEN, Jiří. Jak se fikce dělá slovy : pragmatické aspekty vyprávění. Vyd. 1. Brno: Host, 2013. 160 s. ISBN 9788072948468. info
 • TUREČEK, Dalibor. České literární romantično : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Vyd. 1. Brno: Host, 2012. 342 s. ISBN 9788072947331. info
 • HAMAN, Aleš. Kontexty a konfrontace. 1. vyd. Praha: ARSCI, 2010. 454 s. ISBN 9788074200052. info
 • ČERNÝ, Václav. Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 582 s. ISBN 9788020016553. info
 • MACHALA, Lubomír a Erik GILK. Panorama české literatury literární dějiny od počátku do roku 1989. 2. přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 1 DVD-ROM. ISBN 9788024420707. info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana a Dalibor TUREČEK. Mezi texty a metodami. Národní a univerzální v české literatuře 19. století. In Mezi texty a metodami. Národní a univerzální v české literatuře 19. století. Olomouc: Periplum, 2006. 367 s. ISBN 80-86624-26-9. info
 • STICH, Alexandr. Od Karla Havlíčka k Františku Halasovi : lingvoliterární studie. Vyd. 1. Praha: Torst, 1996. 331 s. ISBN 80-85639-84-X. info
 • NOVÁK, Jan Václav a Arne NOVÁK. Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. V Brně: Atlantis, 1995. 1804 s. ISBN 8071081051. info
 • JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Stoletou alejí : o české próze minulého věku. Vyd. 1. V Praze: Československý spisovatel, 1985. 292 s. info
 • Portréty a studie. Edited by Vojtěch Jirát - Josef Čermák. Vyd. v tomto uspoř. 1. Praha: Odeon, 1978. 685 s. URL info
 • KREJČÍ, Karel. Česká literatura a kulturní proudy evropské. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1975. 387 s. URL info
 • JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Český román sklonku 19. století. Praha: Academia, 1967. info
  neurčeno
 • Handbuch der literarischen Gattungen. Edited by Sandra Poppe - Sascha Seiler - Frank Zipfel - Dieter Lamping. Stuttgart: Alfred Kröner, 2009. xxvi, 772. ISBN 9783520841018. info
 • MAREK, Jaroslav. Česká moderní kultura. Vydání první. Praha: Mladá fronta, 1998. 335 stran. ISBN 8020406743. info
 • VODIČKA, Felix. Struktura vývoje. Souborné 1. vyd. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1969. 360 s. info
Výukové metody
Hodina a půl seminární výuky týdně, četba probíraných děl, přednesení referátu, písemné shrnutí v prezentaci referátu, společná interpretace, diskuze ve výuce, využití e-learningové podpory výuky.
Metody hodnocení
Požadavky pro ukončení semináře: seminární práce (e-learning), aktivita v semináři, úspěšné absolvování čtenářské besedy. Požadavky ke zkoušce: 1. Literárněhistorické znalosti v rozsahu učebnic Lehár, Jan a kol.: Česká literatura od počátků k dnešku a Trvání v proměně A. Hamana. 2. Znalost doporučené primární literatury a sestavení seznamu přečtených knih. 3. Analýza přečtených literárních děl.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=5073
Informace o průběhu čtenářské besedy:
Student zašle vyučujícímu, jenž prověřuje četbu, seznam přečtených knih. Seznam bude obsahovat celkem 70 titulů, z nichž 60 bude vycházet ze seznamu doporučené četby ke zkoušce z 19. stol. a 10 bude odpovídat volnému výběru studenta dle jeho čtenářských preferencí z české i světové literatury 19. stol. (ze seznamu či mimo něj). Seznam musí obsahovat nejméně jednu básnickou sbírku (event. skladbu) od všech významných básníků 19.stol. (J. Kollár, F. L. Čelakovský, K. Havlíček Borovský, K. J. Erben, K. H. Mácha, V. Hálek, J. Neruda, Sv. Čech, J. V. Sládek, J. Vrchlický). Na seznamu nesmí chybět klíčová díla české literatury 19. stol., která jsou považována v dějinách literatury za součást kánonu.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Seminář souvisí s přednáškou Česká literatura 19. století I a II, celý kurs je uzavřen zkouškou. Podmínkou přístupu ke zkoušce je splnění podmínek pro uzavření semináře.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.