CJL04 Česká literatura 1. pol. 20. století pro bakalářské studium

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Karolina Strnadová (pomocník)
Garance
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJL04/01: St 12:00–13:40 D33, L. Nováková
CJL04/02: Út 14:00–15:40 B2.41, L. Nováková
CJL04/03: Po 10:00–11:40 B2.21, M. Fránek
CJL04/04: Po 14:00–15:40 D33, P. Bubeníček
Předpoklady
CJL01 Úvod do studia literatury
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 91/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je věnován nejvýraznějším autorům a problémům od generace České moderny do poloviny 40. let 20. století. Studenti jsou vedeni k porozumění literatuře v jejím imanentním pojetí i v širších souvislostech. Důraz je kladen zejména na analýzy konkrétních knih, přičemž důležitou roli hraje nejen začlenění do kontextu díla daného autora, případně literárního směru, ale také obecně kulturního či společenského rámce. Posluchači přitom využívají jak dobových pramenů, literárních kritik, manifestačních vystoupení či polemik, tak sekundární literatury novější.
Výstupy z učení
Studenti po úspěšném absolvování předmětu:
- rozumějí literárnímu vývoji;
- znají širší kulturní a literární kontext;
- zvládnou kvalitní analýzu konkrétních literárních děl;
- osvojí si metody kritické syntézy.
Osnova
 • V semináři budou sledovány základní vývojové tendence v české literatuře 1. poloviny 20. století, a to od 90. let 19. století až do roku 1945 (s přihlédnutím k evropskému kontextu). Četba bude vycházet z rozboru vybraných děl, typických pro dané období. Seminář dr. Novákové se zaměří především na tyto autory a témata: Otokar Březina, Bohuslav Reynek, Jan Zahradníček, J. Čep, J. Durych, K. a J. Čapkové, V. Nezval, K. Schulz, E. Hostovský aj. Seminář dr. Bednářové se soustředí na interpretaci významných děl tohoto období. V seminářích budou detailně studována klasická básnická či prozaická díla (např. J. Čapek, K. Čapek, V. Vančura, I. Olbracht, F. Halas, V. Holan, B. Reynek, J. Zahradníček apod.).
Literatura
  povinná literatura
 • PAPOUŠEK, Vladimír. Dějiny nové moderny : česká literatura v letech 1905-1923. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 627 s. ISBN 9788020017925. info
 • PAPOUŠEK, Vladimír. Dějiny nové moderny : česká literatura v letech 1924-1934. Vydání první. Praha: Academia, 2014. 622 stran. ISBN 9788020022967. info
 • PAPOUŠEK, Vladimír. Dějiny "nové" moderny : česká literatura v letech 1935-1947. Vydání první. Praha: Academia, 2017. 833 stran. ISBN 9788020027368. info
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
 • Dějiny české literatury. Edited by Jan Mukařovský. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 714 s. ISBN 80-85865-48-3. info
 • NOVÁK, Jan Václav a Arne NOVÁK. Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. V Brně: Atlantis, 1995. 1804 s. ISBN 8071081051. info
  doporučená literatura
 • PAPOUŠEK, Vladimír. Gravitace avantgard : imaginace a řeč avantgard v českých literárních textech první poloviny dvacátého století. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2007. 144 s. ISBN 9788086903521. info
 • PUTNA, Martin C. Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848-1918. Vyd. 1. Praha: Torst, 1998. 801 s. ISBN 80-7215-059-6. info
 • JEŘÁBEK, Dušan. Česká literatura od konce národního obrození do roku 1918. Vyd. 2. přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 95 s. ISBN 8021007028. info
 • CHALUPECKÝ, Jindřich. Expresionisté :Richard Weiner, Jakub Deml, Ladislav Klíma, podivný Hašek. [Praha]: Torst, 1992. 200 s. ISBN 80-85639-00-9. info
 • Avantgarda známá a neznámá. 1919-1924. Edited by Štěpán Vlašín. Praha: Svoboda, 1971. info
 • Avantgarda známá a neznámá. Edited by Vladimír Dostál. Praha: Svoboda, 1970. info
  neurčeno
 • !Křičte ústa! : předpoklady expresionismu. Edited by Marie Rakušanová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 442 s. ISBN 9788020015019. info
 • MED, Jaroslav. Spisovatelé ve stínu. Vyd. 2., rozš., v Portále. Praha: Portál, 2004. 237 s. ISBN 8071789399. info
 • SKÁCEL, Jan. Třináctý černý kůň. Vyd. 1. Brno: Blok, 1993. 259 s. ISBN 80-7029-085-4. info
 • Avantgarda známá a neznámá. Sv. 2, Vrchol a krize poetismu 1925-1928 [11669/2]. Praha: Svoboda, 1972. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, četba.
Metody hodnocení
Ústní nebo písemná závěreční zkouška je zaměřena na ověření znalosti literární historie, hlavních teorií a konceptů příslušné discipliny.
Požadavky pro ukončení semináře: Seminární práce.
Požadavky ke zkoušce: Pro připuštění ke zkoušce je nutné absolvovat čtenářskou besedu. 1. Výklad historického vývoje literatury příslušného období, v rozsahu učebnice Lehár, Jan a kol.: Česká literatura od počátků k dnešku. 2. Znalost doporučené primární literatury. 3. Analýza přečtených literárních děl.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJL04