CJL05 Česká literatura 2. pol. 20. stol. a počátku 21. stol. pro bakalářské studium

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
CJL01 Úvod do studia literatury
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 88 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/88, pouze zareg.: 0/88
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Semináře budou zaměřeny především na analýzu a interpretaci významných děl literárního kánonu 2. poloviny 20. století, přičemž texty budou zkoumány jak na základě synchronního, tak diachronního přístupu. Pozornost bude věnována rovněž obecným společensko-historickým souvislostem, literárně kritickému ohlasu a otázce literárních žánrů dominantních pro dané období.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět literárnímu textu;
- interpretovat dílo v literárně historickém kontextu;
- tvořivě pracovat s odbornou literaturou;
- použít informace k formulování odborných poznatků na přiměřené; úrovni.
Část programu semináře je věnována knihám ze seznamu povinné primární literatury.
Osnova
 • V kurzu se zaměřujeme na interpretaci vybraných českých děl básnických, prozaických i dramatických, která vznikla ve 2. polovině 20. století. Literárněteoretické znalosti a dovednosti budou prohloubeny a využity k lepšímu porozumění literárněhistorickému kontextu 20. století.
Literatura
 • Přehledné dějiny české literatury 1945-1989. Edited by Pavel Janoušek - Veronika Košnarová - Kateřina Piorecká - Karel P. Vydání první. Praha: Academia, 2012. 487 stran. ISBN 9788020020574. info
 • Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Vyd. 1. Praha: Brána, 1998. 791 s. ISBN 80-7243-014-9. info
 • BARTŮŠKOVÁ, Sylva. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Edited by Pavel Janoušek. 1. vyd. Praha: Brána, 1995. 549 s. ISBN 80-85946-16-5. info
 • DOKOUPIL, Blahoslav a Miroslav ZELINSKÝ. Slovník české prózy 1945-1994. Vyd. 1. Ostrava: Sfinga, 1994. 490 s. ISBN 80-85491-84-2. info
 • DOKOUPIL, Blahoslav a Miroslav ZELINSKÝ. Slovník českého románu 1945-1991 :150 děl poválečné české prózy. Edited by Milan Suchomel. Vyd. 1. Ostrava: Sfinga, 1992. 314 s. ISBN 80-900578-9-6. info
 • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří a Zdeněk KOŽMÍN. Na tvrdém loži z psího vína :česká poezie od 40. let do současnosti. Vyd. 1. Brno: Jota, 1998. 318 s. ISBN 80-7242-001-1. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Poezie poslední možnosti. Vyd. 1. Praha: Torst, 1996. 242 s. ISBN 80-85639-74-2. info
 • BALAŠTÍK, Miroslav. Nová jména v české poezii 90. let. Brno: CERM - akademické nakladatelství, 1998. 16 s. Literatura. ISBN 80-7204-100-2. info
 • ČERNÝ, Václav. Eseje o české a slovenské próze. Edited by Eva Červinková - Jan Šulc. Praha: Torst, 1994. 190 s. ISBN 80-85639-21-1. info
 • KOSKOVÁ, Helena. Hledání ztracené generace. 2. rozš. vyd., v H & H 1. Jinočany: H & H, 1996. 223 s. ISBN 80-85787-93-8. info
 • SUCHOMEL, Milan. Literatura z času krize : šest pohledů na českou prózu 1958-1967. Vyd. 1. V Brně: Atlantis, 1992. 142 s. ISBN 8071080519. info
 • ZAND, Gertraude. Totální realismus a trapná poezie : česká neoficiální literatura 1948-1953. Translated by Zuzana Adamová. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 240 s. ISBN 8072940481. info
 • PILAŘ, Martin. Underground : (kapitoly o českém literárním undergroundu). Vyd. 2. Brno: Host, 2002. 175 s. ISBN 8072940465. info
 • MACHALA, Lubomír. Literární bludiště : bilance polistopadové prózy. Vyd. 1. Praha: Brána, 2001. 241 s. ISBN 8024207354. info
 • HODROVÁ, Daniela. Hledání románu : kapitoly z historie a typologie žánru. Vyd. 1. V Praze: Československý spisovatel, 1989. 275 p. URL info
 • HODROVÁ, Daniela. Místa s tajemstvím :(kapitoly z literární topologie). Vyd. 1. Praha: Koniasch Latin Press, 1994. 211 s. ISBN 80-85917-03-3. info
 • ZHOŘ, Igor. Proměny soudobého výtvarného umění. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 165 s. ISBN 8004255558. info
 • GALÍK, Josef, Erik GILK, Petr HORA, Jana KOLÁŘOVÁ, Petr KOMENDA, Radek MALÝ, Eduard PETRŮ, Martin PODIVÍNSKÝ, Jan SCHNEIDER, Jiří SKALIČKA a Alena ŠTĚRBOVÁ. Panorama české literatury. Edited by Lubomír Machala. Vydání první. Praha: Knižní klub, 2015. 607 stran. ISBN 9788024248189. info
 • V souřadnicích mnohosti : česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Edited by Alena Šidáková Fialová - Petr Hruška - Lenka Jungmannová. Vydání první. Praha: Academia, 2014. 817 stran. ISBN 9788020024107. info
 • VODIČKA, Libor, Jiří ZIZLER, Petr HRUŠKA a Lubomír MACHALA. V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: Academia, 2008. 738 s. Česká literatura. ISBN 978-80-200-1630-0. info
Výukové metody
Semináře, diskuse v hodině, domácí úkoly, četba.
Metody hodnocení
Požadavky pro ukončení semináře: seminární práce.
Prerekvizita: podmínkou přístupu ke zkoušce je absolvování čtenářské besedy o předepsané povinné četbě.
Požadavky ke zkoušce: 1. Výklad historického vývoje literatury příslušného období, v rozsahu učebnice Lehár, Jan a kol.: Česká literatura od počátků k dnešku. 2. Znalost doporucené primární literatury. 3. Analýza přečtených literárních děl.
Informace učitele
Seminární skupina doc. Z. Fišera:

Seminář je zaměřen na analýzu literárních textů a interpretaci zjištěných jevů v kontextu díla autora i literární historie. Práci mají usnadnit zkušenosti získané z vlastního psaní a realizace textových cvičení v kursu nebo při domácí přípravě.
Požadavky k zápočtu:
A: aktivní účast na práci v semináři;
B: elektronické portfolio obsahující a) písemné zpracování analýzy a interpretace některého pojednávaného jevu ve vybraných textech; b) soubor vypracovaných textových cvičení z kursu.
Termín odevzdání: nejlépe do konce semestru.
Témata imitací a analýz v semiářích Z. Fišera:
1. Proměny perspektivy. 2. Hra v poezii, lyrizace prózy. 3. Experiment v poezii a jeho význam. 4. Proměny žánrů a adresátů. 5. Intertextualita. 6. Nonsens, groteska, horor. 7. Ironie. 8. Hry na pravdu aneb iluzivnost. 9. Deníky. 10. Hovory. 11. Magické příběhy v poezii a próze.
Primární literatura: J. Kratochvil: Má lásko, Postmoderno.; Brno nostalgické i ironické. Brněnské povídky.; Liška v dámu. J. Gruša: Mimner aneb Hra o smrďocha. A. Berková: Knížka s červeným balem. I. Wernisch: Doupě latinářů. E. Murrer: Zápisník pana Pinkeho. I. Vyskočil: Malý Alenáš.; Vždyť přece létat je snadné.; I. V. a jiné povídky. V. Sládková: Otázky kočky. Z. Kožmín: Struktury.; Obtisky.; Bubáčci. M. Ajvaz: Vražda v hotelu Intercontinental.; Druhé město.; Návrat starého varana. E. Bondy: Bezejmenná.; Příšerné příběhy. Legendy. J. Hiršal (ed.): Vrh kostek: Česká experimentální poezie. Rotrekl, Z.: Sněhem zaváté vinobraní. Frynta, E.: Písničky bez muziky.; Závratné pomyšlení. V. Havel: Antikódy. Hanzlík, J.: Úzkost. Nápravník, M.: Básně, návěstí a pohyby. Kahoun, J.: Pískací kornoutek.; TorontoTom. Kocour z Ameriky. M. Harníček, M.: Maso. Klíma, I.: Moje první lásky.; Moje zlatá řemesla. B. Hrabal: Perlička na dně. A. Vostrá: Vlažná vlna. J. Zábrana: Sedm povídek. P. Kohout: Kde je zakopán pes. T. Boučková: Indiánský běh. Daniela Hodrová: Podobojí. M. Kundera: Směšné lásky. P. Hruška: Zelený svetr. J. Hanč: Události. P. Nikl: Záhádky.

Semináře Dr. Balaštíka

Semináře budou zaměřeny na interpretace klíčových beletristických děl 2. pol. 20. století, a to i s ohledem na jejich postavení v sociokulturním kontextu tehdejší doby a dobovou literární kritiku. Po úvodním seznámení se situací v literatuře po roce 1948, budou semináře věnovány rozborům knih Ivana Blatného, Miroslava Holuba, Josefa Kainara, Bohumila Hrabala, Ladislava Fukse, Josefa Škvoreckého, Milana Kundery, Ludvíka Vaculíka, atd.
Požadavky k zápočtu:

A: aktivní účast na práci v semináři;
B: seminární práce vytvořená na základě předneseného referátu.

Seminář doc. Bubeníčka se zaměřuje na četbu a interpretaci vybraných českých děl a jejich výklad v soudobém literárním a kulturním kontextu (J. Drda, J. Weil, J. Kolář, E. Hostovský, J. Škvorecký, B. Hrabal, J. Seifert, V. Holan, F. Hrubín, L. Vaculík, M. Kundera, J. Šotola, O. Pavel, O. Mikulášek, J. Skácel, J. Kratochvil, J. Topol). V jednotlivých seminářích budeme věnovat pozornost klíčovým diskurzům druhé poloviny 20. století: existencialismu, surrealismu, socialistickému realismu a postmoderně. Požadavky k zápočtu:

A: aktivní účast na práci v semináři;
B: esej dle zadání v první hodině.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Ke zkoušce přinést seznam četby.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.