CJL08 Teorie literatury II pro bakalářské studium

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Zdeněk Ježek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Vladimíra Derková (pomocník)
Garance
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJL08/01: St 18:00–19:40 B2.51, J. Tlustý
CJL08/02: St 14:00–15:40 B2.23, J. Tlustý
CJL08/03: Čt 18:00–19:40 B2.52, Z. Ježek
Předpoklady
CJL07 Teorie literatury I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 66 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 66/66, pouze zareg.: 2/66
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář představí základní literárněteoretické koncepty 20. století (pozitivismus, formalismus, fenomenologie, strukturalismus, recepční estetika, teorie fikčních světů, feminismus, kognitivní vědy aj.). Výchozím bodem všech seminářů bude kritická analýza odborných textů, které jsou dostupné v digitalizované podobě v ELFu a o nichž budou dále studenti na základě domácí přípravy v semináři diskutovat. Součástí semináře jsou rovněž referáty, které se zaměřují na postižení sledovaných jevů v širších teoretických souvislostech.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu studenti získají:
- schopnost kriticky zhodnotit stěžejní literárně teoretické koncepce 20. století;
- dovednost porovnat dílčí literárně teoretické koncepce a postihnout jejich souvislosti;
- schopnost aplikovat teoretické znalosti při analýze konkrétních literárních textů;
- interpretační dovednosti zaměřené na odborné texty a též na texty umělecké.
Osnova
 • - Pozitivismus (H.Taine);
 • - formalismus (V. Šklovskij);
 • - český strukturalismus (R. Jakobson, J. Mukařovský, F. Vodička, M. Jankovič);
 • - fenomenologie (R. Ingarden);
 • - hermeneutika a dějiny recepce (H. G. Gadamer, H. R. Jauss);
 • - teorie estetického účinku (W. Iser), teorie fikčních světů (L. Doležel, R. Ronenová, T. Pavel);
 • - kognitivní věda (J. Lakoff, M. Johnson; M. Turner);
 • - poststrukturalismus (pozdní R. Barthes), dekonstrukce (H. Bloom).
Literatura
  povinná literatura
 • Průvodce po světové literární teorii 20. století. Edited by Vladimír Macura - Alice Jedličková. Vydání první. Brno: Host, 2012. 839 stran. ISBN 9788072948482. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
  doporučená literatura
 • ISER, Wolfgang. Jak se dělá teorie. Translated by Petr Onufer. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2009. 245 stran. ISBN 9788024616728. info
 • HAMAN, Aleš, Jiří HOLÝ a Vladimír PAPOUŠEK. Kritické úvahy o západní literární teorii. 1. vyd. Praha: ARSCI, 2006. 204 s. ISBN 8086078582. info
 • CULLER, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 167 s. ISBN 80-7294-070-8. info
 • GRYGAR, Mojmír. Terminologický slovník českého strukturalismu :obecné pojmy estetiky a teorie umění : strukturalismus, struktura, vývoj umění, estetická funkce, norma, hodnota, znak, význam, osobnost, sémantické gesto. Vyd. 1. Brno: Host, 1999. 319 s. ISBN 80-86055-61-2. info
  neurčeno
 • Slovník novější literární teorie : glosář pojmů. Edited by Richard Müller - Pavel Šidák. Vydání první. Praha: Academia, 2012. 699 stran. ISBN 9788020020482. info
 • MITOSEK, Zofia. Teorie literatury : historický přehled. Translated by Marie Havránková. Vyd. 1. Brno: Host, 2010. 480 s. ISBN 9788072943326. info
 • HAMAN, Aleš, Jiří HOLÝ a Vladimír PAPOUŠEK. Kritické úvahy o západní literární teorii. 1. vyd. Praha: ARSCI, 2006. 204 s. ISBN 8086078582. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Fikční světy lyriky. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2003. 83 s. ISBN 8071855928. info
 • KYLOUŠEK, Petr. Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu. 1. vyd. Brno: Host, 2002. 324 s. Strukturalistická knihovna 10. ISBN 80-7294-016-3. info
 • RIMMON-KENAN, Shlomith. Poetika vyprávění : Narrative fiction : contemporary poetics (Orig.). Translated by Vanda Pickettová. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 174 s. : i. ISBN 80-7294-004-X. info
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie. Edited by Miroslav Červenka - Milan Jankovič. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 598 s. ISBN 8072940007. info
 • CHATMAN, Seymour Benjamin. Dohodnuté termíny : rétorika narativu ve fikci a filmu. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2000. 259 s. ISBN 8024401754. info
 • DOLEŽEL, Lubomír. Kapitoly z dějin strukturální poetiky :od Aristotela k Pražské škole. Translated by Bohumil Fořt. Vyd. 1. Brno: Host, 2000. 246 s. ISBN 80-7294-003-1. info
 • Úvod do literární vědy [Pechlivanos, 1999] : Einführung in die Literaturwissenschaft (Orig.). Edited by Miltos Pechlivanos, Translated by Miroslav Petříček. V Praze: Herrmann & synové, 1999. 452 s. info
 • ZIMA, Petr V. Literární estetika. 2. vyd. Olomouc: Votobia, 1998. 447 s. ISBN 80-7198-329-2. info
 • VODIČKA, Felix. Struktura vývoje :studie literárněhistorické. 2. rozš. vyd. Praha: Dauphin, 1998. 611 s. ISBN 80-86019-63-2. info
 • CHVATÍK, Květoslav. Strukturální estetika :řád věcí a řád člověka. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1994. 86 s. ISBN 80-85865-03-3. info
 • CHVATÍK, Květoslav. Strukturalismus a avantgarda. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1970. 143 s. URL info
Výukové metody
Seminář využívá metodu výkladu, analýzy a syntézy poznatků. Opírá se o kolektivní práci, diskuzi ve výuce i individuální práci studentů.
Metody hodnocení
Požadavky pro udělení zápočtu:
- vypracování samostatné práce a přednesení referátu včetně hand-outu;
- pravidelná četba zadaných textů na každou hodinu a jejich krátká písemná resumé (celkem 7 za celý seminář)
Informace učitele
Skupina C (vyučující dr. Ježek) bude vyučována online.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Semináře Teorie literatury I, II k sobě vážou přednášku Teorie literatury (CJL06). Zkouška obsahuje získané znalosti a dovednosti z obou seminářů a přednášky.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJL08