DISB016 Bakalářský diplomový seminář I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/11. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Margita Havlíčková (cvičící)
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ilona Horváthová (cvičící)
Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eliška Poláčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Výstupy z učení
formulovat odborný text
pracovat při psaní odborného textu s prameny a sekundární literaturou
aplikovat teoretické poznatky z oblasti divadelních studií při analýze zkoumaného jevu
Osnova
 • Cílem diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Předmět je organizován individuálně, postup při zpracovávání diplomové práce a účast na konzultacích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno.
Literatura
  doporučená literatura
 • Editor a text : úvod do praktické textologie. Edited by Jiří Flaišman - Michal Kosák - Rudolf Havel - Břetislav Štorek. Vyd. 2. Praha: Paseka, 2006. 182 s. ISBN 8071856533. info
 • DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, Věra. Jak psát diplomovou práci. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 1996. 37 s. +. ISBN 80-213-0229-1. info
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • NESVADBA, Ladislav. Jak psát diplomovou práci : metodická příručka. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1989. 51 s. ISBN 8021000163. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
Výukové metody
Seminární diskuse, individuální konzultace.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen vedoucím práce na základě postupující práci studenta/ky na bakalářské diplomové práci a konzultací.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/DISB016