DSBcA05 Dějiny starověkého Řecka I

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/2/0. 3 kr. (plus 3 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Michal Habaj, PhD. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 A21, St 10:00–11:40 D41
Předpoklady
V případě studentů Dějin starověku je předpokladem splnění Úvodu do studia a Prosemináře.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je:
- seznámit posluchače s počátky starověkého období v Evropě, souvislostmi mezi evropským a předovýchodním vývojem starověku;
- seznámit je s kontinuitou a odlišnostmi vývoje mezi civilizacemi mínójskou, mykénskou a antickým vývojem Řecka;
- vyložit základní odlišnosti antického vývoje;
- vysvětlit historii Řecka v temném a archaickém období a její kulturní přínos pro světové kulturní dědictví.
Výstupy z učení
Student bude umět:
- zhodnotit vývoj antického Řecka na základě nových vědeckých poznatků;
- vyložit přechod od rodově kmenové společnosti ke státu (polis);
- vysvětlit význam řecké kultury pro současný svět.
Osnova
 • 1) Mykénská civilizace, její stát, společnost, kultura. Vztah k antickému období Řecka.
 • 2) Problematika příchodu Dórů a severozápadních řeckých kmenů do Řecka. Kontinuita a zlom mezi mykénským a antickým obdobím řeckých dějin.
 • 3) Prameny k temnému období řeckých dějin, společnost tohoto období.
 • 4) Progresivní rysy tzv. temného období. Význam převzetí jihofoiníckého písma.
 • 5) Proces vzniku řeckých poleis. Stát a společnost v 8. stol.
 • 6) Hlavní změny v řeckém životě v průběhu 7. stol. (v hospodářství, vojenství, myšlení, etice). Vznik a stupňování sociálního napětí. Řecká oligarchie.
 • 7) Velká řecká kolonizace a její civilizační význam.
 • 8) Nejstarší psané zákony Řecka. Raná řecká tyranis.
 • 9) Specifika vývoje Athén, Sparty a Korinthu v archaickém období.
 • 10) Celořecké instituce. Heléni a barbaři.
 • 11) Řecká tímokracie.
Literatura
  povinná literatura
 • BURIAN, Jan a Pavel OLIVA. Civilizace starověkého Středomoří. Vydání druhé, revidované. 346 stran. ISBN 9788086410746. info
 • BURIAN, Jan a Pavel OLIVA. Civilizace starověkého Středomoří. Vydání druhé, revidované. Strana 359. ISBN 9788086410753. info
 • BARTONĚK, Antonín. Zlaté Mykény. 1. vyd. Praha: Panorama, 1983. 300 s. info
 • OLIVA, Pavel. Zrození řecké civilizace. 1. vyd. Praha: Academia, 1976. 176 s., xx. info
 • OLIVA, Pavel. Raná řecká tyrannis. Praha, 1954. info
  doporučená literatura
 • HRADEČNÝ, Pavel. Dějiny Řecka. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 768 s. ISBN 80-7106-192-1. info
 • CASTLEDEN, Rodney. Mycenaeans. 1st pub. London: Routledge, 2005. xiv, 282. ISBN 0415363365. info
 • OLIVA, Pavel. Kolébka demokracie : dějiny a kultura klasického Řecka 5.-4. stol. př. n. l. 1. vyd. Praha: Arista, 2000. 163 s. ISBN 8086410048. info
 • BENGTSON, Hermann. Griechische Staatsmänner des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. München: C.H. Beck, 1983. 325 s. ISBN 3406085091. info
 • PRESSOVÁ, L. Stará Kréta. Praha, 1978. info
 • BARTONĚK, Antonín. Odysseové na mořích historie. Praha: Mladá fronta, 1976. info
 • OLIVA, Pavel. Sparta a její sociální problémy. Vyd. 1. Praha: Academia, 1971. 339 s. info
 • ADORNO, Francesco, Luigi BESCHI a Giovanni FERRARA. Klasické Atény : Tutto su Atene classica (Orig.). Translated by Anna Škorupová, Edited by Etela Šimovičová. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1970. 320 s. info
 • BENGTSON, H. Griechische Geschichte (von den Anfängen bis in die römische Kaiserzeit). München, 1969. info
 • BARTONĚK, Antonín. Zlatá Egeis. Praha: Mladá fronta, 1969. info
Výukové metody
Přednáška dvě hodiny jedenkrát týdně, jednou týdně seminář, v multimediálních učebnách.
Metody hodnocení
Zkouška, která zahrnuje i vývoj mykénského Řecka a dále se zaměřuje na temné a archaické období řeckých dějin.
Seminární část je hodnocena na základě aktivity v hodinách a seminární práce.
Navazující předměty
Informace učitele
Literatura je průběžně doplňována v přednáškách. | Literature is constantly updated during the lectures.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti Dějin starověku ukončují zkouškou. Studenti jiných oborů ukončují kolokviem.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/DSBcA05