DU2001 Seminář I: Historiografie dějin umění

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 K31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Kurz - seminář probírá základní literaturu o umění od antiky, přes středověk do raného novověku. Ukazuje zrod dějin umění v době humanismu a osvícenství a nakonec charakterizuje základní "školy" dějin umění tak, jak působily do roku 1945.
Výstupy z učení
Studenti získají základní informace o historiografii dějin umění, tedy se seznámí se základními trendy a osobnostmi, které formovaly a reflektovaly uměleckou tvorbu ve své historické perspektivě. Obeznámí se přitom i s příslušným kontextem, ve kterém se oborová reflexe utvářela, stejně jako se základními metodologickými a interpretačními přístupy.
Osnova
 • 1. Antický starověk: rétorika, ekfrasis, dějiny umění jako dějiny inovací. & 2. Středověk I - umění a hagiografie, Cennino Cennini, topografické spisy. & 3. Renesance a nový pojem umění: Ghiberti, Landino, Alberti, "ars" a Leonardo da Vinci. & 4. Dějiny umění jako dějiny umělců ("vite"): Giorgio Vasari (1511-1574) a jeho následovníci. & 5. Manýristická teorie umění a architektury & 6. Umění a jeho reflexe v baroku. & 6. Osvícenské dějiny umění (jako dějiny ideálu): Johann Joachim Winckelmann .& 7. Osvícenství ve Francii a počátky výtvarné kritiky: Denis Diderot. & 8. Karl Friedrich von Rumohr a K. G. Waagen a romantismus. & 9. Berlínská škola dějin umění: Pojem stylu, dvě linie dějepisectví umění: formálně stylové a duchovně dějinné. & 10. Znalectví a muzeum v 19. století. & 11. Vídeňská škola dejin umění: Eitelberger, Thausing, Wickhoff, Riegl, Dvořák, von Schlosser.& 12. Ikonologie: Aby Warburg a Erwin Panofsky.& 13. Pohled do 20. století
Literatura
  povinná literatura
 • WITTLICH, Petr. Literatura k dějinám umění : vývojový přehled. 2., upr. a dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 120 s. ISBN 9788024614700. info
 • KROUPA, Jiří. Školy dějin umění : metodologie dějin umění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 216 s. ISBN 8021014520. info
  neurčeno
 • KROUPA, Jiří. Metody dějin umění. Metodologie dějin umění 2. První. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 343 s. Historiae Artium. ISBN 978-80-210-5315-1. info
 • LOCHER, Hubert. Kunstgeschichte als historische Theorie der Kunst, 1750-1950. 2. korr. und um ein Nachw. e. München: Wilhelm Fink, 2010. 533 s. ISBN 9783770550838. info
 • MINOR, Vernon Hyde. Art history's history. 2nd ed. New Jersey: Upper saddle river, 2001. xii, 228. ISBN 0130851337. info
 • Altmeister moderner Kunstgeschichte. Edited by Heinrich Dilly. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1990. 295 s. ISBN 4496004703. info
 • KULTERMANN, Udo. Geschichte der Kunstgeschichte : der Weg einer Wissenschaft. München: Prestel-Verlag, 1990. 272 stran. ISBN 3791310569. info
Výukové metody
Seminář, četba textů, diskuse.
Metody hodnocení
Úspěšné hodnocení kurzu je odvislé od plnění těchto povinností: - závěrečná reflexe vybrané četby formou seminární práce - účast s výjimkou povolených či řádně omluvených absencí - aktivní a průběžný podíl na diskusích nad dílčími texty pro jednotlivé semináře Nevyhovění těmto podmínkám bude důvodem pro neklasifikování kurzu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/DU2001