ETBA101 Kapitoly z dějin české etnologie II

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Předpoklady
ETBA100 Kapitoly z dějin české etn. I
Pro vstup do předmětu je vyžadováno úspěšné ukončení předmětu ETBA 100 Kapitoly z dějin české etnologie I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Kapitoly z dějin české etnologie I. poskytuje základní přehled o vývojových fázích české etnologie v časovém rozpětí od konce 19. století (doba konstituování samostatné vědní disciplíny) do druhé poloviny 20. století do konce 19. století. Studentům přiblíží důležité osobnosti oboru, uplatňovaná témata, metody, konstituování základních etnologických institucí.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen identifikovat základní vývojové fáze české etnologie od počátků národopisného bádání po 20. století. Bude schopen definovat základní metodologické přístupy, vývojové trendy a tendence, vyjmenovat významné školy, osobnosti a jejich díla.
Osnova
 • 1. Národopisná výstava českoslovanská a generace NVČ a konstituování etnologie jako samostatné vědecké disciplíny na sklonku 19. století.
 • 2. Národopisné a etnologické časopisy a pracoviště, jejich vývoj a profilace v průběhu 19. a 20. století.
 • 3. Osobnosti německého národopisu na našem území a odborný zájem onárodopis německého obyvatelstva v českých zemích.
 • 4. Koncepce národopisných monografií a vývoj myšlenky v průběhu 20. století.
 • 5. Vznik odborných pracovišť (muzea, univerzity, další vědecká centra).
 • 6. Vývoj oboru v 50. až 70. letech 20. století (indoktrinace).
Literatura
  doporučená literatura
 • BROUČEK, Stanislav a Richard JEŘÁBEK. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část. Praha: Mladá fronta, 2007. 284 s. ISBN 978-80-204-1711-4. info
 • SMRČKA, Vít. Dějiny psané národopisem : věnováno 120. výročí založení Národopisné společnosti českoslovanské. Vyd. 1. Praha: Česká národopisná společnost, 2011. 298 s. ISBN 9788090428270. info
 • WOITSCH, Jiří a Adéla JŮNOVÁ MACKOVÁ. Etnologie v zúženém prostoru. Vydání 1. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., 2016. 498 stran. ISBN 9788088081104. info
 • HORÁK, Jiří. Národopis československý. Přehledný nástin. In: Československá vlastivěda II. Člověk. Praha 1933, s. 305–472.
 • JEŘÁBEK, Richard. Nástin vývoje národopisného zájmu na Moravě v datech. In: Jančář, J. a kolektiv: Lidová kultura na Moravě. Strážnice – Brno 2000, s. 334–347.
Výukové metody
Přednášky, domácí úkoly, čtení.
Metody hodnocení
Domácí úkoly, průběžné semestrální testy, ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.