FAVMPa02 Magisterský seminář II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Patrycja Astrid Twardowska
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Předpoklady
FAVMPa01 Mag.sem. I || FAVMKa01 Mag.sem. I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurs je určen k absolvování ve 2. semestru studia.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Druhý seminář z cyklu čtyř seminářů věnovaných postupné přípravě magisterské práce. Podrobně viz manuál k magisterské práci: https://fav.phil.muni.cz/studium/magisterske-navazujici-studium/realizace-magisterske-zaverecne-prace
V rámci Magisterského semináře II je student povinen napsat odbornou recenzi (review essay) na odbornou monografii, která se metodologicky váže k tématu jeho práce a reprezentuje současný stav bádání v dané oblasti. Volba recenzovaného díla a způsob provedení probíhá v konzultaci se školitelem. V případě monografie vydané v cizím jazyce se recenze píše v češtině (příp. ve slovenštině), zatímco v případě monografie vydané v českém nebo slovenském jazyce se recenze píše v angličtině, neurčí-li školitel jinak. Recenze o rozsahu pěti až deseti normostran (1NS = 1800 znaků) bude obsahovat tyto základní součásti: a) úvodní stručnou charakterizaci pozice knihy i jejího autora v oboru; b) sumarizovaná východiska, cíle, hypotézy a hlavní argumenty knihy, stejně jako popis jejího uspořádání; c) podchycení pozitiv a věcnou polemiku s problematickými místy v konkrétních odborných souvislostech; d) závěrečné posouzení míry a kvality naplnění výchozích záměrů monografie. Recenze zahraniční publikace knihu zasazuje do tuzemských souvislostí, zatímco recenze české nebo slovenské publikace předpokládá čtenáře z mezinárodní odborné veřejnosti. Recenze se vztahuje k originálnímu vydání, posouzení kvality případného překladu do jiného jazyka není povinné. Žádoucí, byť ne vyžadovaná je následná publikace recenze v českém, slovenském či zahraničním periodiku.
Osnova
  • Příprava diplomové práce.
  • Příprava a odevzdání odborné recenze.
Literatura
  • Zadává se individuálně dle povahy magisterského projektu.
Výukové metody
Konzultace, samostatná práce.
Metody hodnocení
Konzultační typ výuky dle individuální domluvy ve stanovených termínech a/nebo v konzultačních hodinách.
Navazující předměty
Informace učitele
https://fav.phil.muni.cz/studium/magisterske-navazujici-studium/realizace-magisterske-zaverecne-prace
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.