FJ1A023 Francouzská literatura III

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
FJ1A022 Francouzská literatura II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je porozumění základním tendencím ve francouzské próze, poezii a dramatu v období 1919-1940.
Dále by měl být student schopen samostatně kriticky zhodnotit a analyzovat jedno vybrané dílo formou referátu v semináři.

Modernité dans le roman, la poésie et le drame français de la fin du 19e et du 20e siècle.
Le cours magistral tentera de saisir les plus importantes métamorphoses de la prose, poésie et du drame français à la lumière de l'évolution de la pensée et société françaises à partir de l'époque de l'avant 1914 jusqu'en 1940.
Donnant la parole aux participants du cours qui, commentant un ouvrage choisi, présenteront une lecture explicative d'un représentant de l'époque ou d'un courant littéraire, les travaux dirigés vont renouer avec l'explication du CM.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy francouzské literatury 1. pol. 20. stol.;
- určit a charakterizovat hlavní postavy fr. poezie, prózy a dramatu 1. pol. 20. stol.;
- napsat esej (commentaire composé) srovnávající 2 význačná díla tohoto období.

L'étudiant sera capable de:
- identifier et synthétiser les traits importants de la littérature française de la première moitié du XXe siècle;
- identifier et caractériser les personnalités principales de fr. la poésie, la prose et le théâtre dans la première moitié du XXe siècle;
- Rédiger un essai composé comparant deux œuvres remarquables de cette période.
Osnova
 • Plan du cours
 • 1) Introduction;
 • 2) Poésie avant 1914 a. Emile Verhaeren b. Blaise Cendrars, Francis Jammes, Paul Fort c. Guillaume Apollinaire;
 • 3) Le théâtre avant 1914 a. Edmond Rostand b. Alfred Jarry c. Georges Courteline d. Maurice Maeterlinck;
 • 4) Cours sur la versification et poésie française (doc. Kyloušek);
 • 5) Idées et doctrines ; le roman avant 1914 I a. H. Bergson, Jean Jaurès, Charles Maurras b. Anatole France, Paul Bourget, Romain Rolland c. Alain-Fournier, Valery Larbaud;
 • 6)La poésie, le roman et le théâtre avant 1914 II a. Paul Claudel, b. Charles Péguy c. Marcel Proust;
 • 7)Le roman avant 1914 III a. André Gide b. Paul Valéry;
 • 8)Le Surréalisme a. Breton, Desnos, Eluard, Aragon b. En marge du surréalisme (Cendrars, Cocteau, Jacob, Reverdy, Supervielle);
 • 9)Le théâtre entre 1919-1940 a. Jules Romains b. Armand Salacrou c. Jean Giraudoux;
 • 10)Le roman entre 1919-1940 I a. Le roman fleuve (Roger Martin du Gard, Georges Duhamel) b. L'homme devant la nature (Jean Giono, Colette);
 • 11)Le roman entre 1919-1940 II a. Le roman psychologique (Raymond Radiguet, Jean Giraudoux) b. Inquiétude spirituelle (François Mauriac, Georges Bernanos, Julien Green);
 • 12)Le roman entre 1919-1940 III a. Le roman de la grandeur humaine (Henry de Montherlant, André Malraux, Antoine de Saint-Exupéry) b. Critique sociale et peinture des moeurs (Louis Aragon, Louis-Fredinand Céline, Henri Barbusse)
Literatura
  doporučená literatura
 • DYTRT, Petr. Antologie textů k francouzské literatuře 1. pol. 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 207 s. ISBN 978-80-210-7057-8. Digitální knihovna FF MU info
  neurčeno
 • NOVÁK, Otakar. La littérature française depuis la révolution française : précis aide-memoire. 1. 1. vyd. Brno: UJEP Brno, 1971. 95 s. info
 • NOVÁK, Otakar. La littérature française depuis la révolution française : précis aide-memoire. 2. 1. vyd. Brno: UJEP Brno, 1971. 134 s. info
 • Littérature française. Paris: Arthaud, 1977. info
 • ŠRÁMEK, Jiří. Dějiny francouzské literatury v kostce. V Olomouci: Votobia, 1997. 469 s. ISBN 80-7198-240-7. info
 • BRUNEL, Pierre. Histoire de la littérature française. Paris: Bordas, 1972. info
 • Boisdeffre, Pierre de: Une histoire vivante de la littérature d`aujourd'hui
 • FISCHER, Jan O. Dějiny francouzské literatury 19. a 20. stol. 1, 1789-1870 [Fischer, 1981]. Vyd. 2. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1981. 657 s., [1. info
 • FISCHER, Jan O. Dějiny francouzské literatury 19. a 20. stol. 3, Od 30. let do současnosti. Vyd. 1. Praha: Academia, 1979. 989 s., [3. info
 • FISCHER, Jan O. Dějiny francouzské literatury 19. a 20. stol. 2, 1870-1930 [Fischer, 1983]. Vyd. 2. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1983. 769 s., [2. info
 • RADIMSKÁ, Jitka a Marcela HORAŽĎOVSKÁ. Anthologie de la littérature française. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2001. 171 s. ISBN 80-7238-109-1. info
 • Slovník francouzsky píšících spisovatelů, Praha, Libri 2002
 • LEPAPE, Pierre. Země literatury : od Štrasburských přísah do Sartrova pohřbu. Translated by Nora Obrtelová. Vyd. 1. Brno: Host, 2006. 519 s. ISBN 9788072942183. info
Výukové metody
Přednáška : popis literárního pole, výklad a definice základních pojmů a jejich exemplifikace na konkrétních textech od různých autorů. Seminář: Aplikace nabytých teoretických znalostí na autentických textech. Formou prezentace student prokazuje schopnost samostatně propojit své teoretické znalosti při práci s konkrétním textem.
Metody hodnocení
Účast na semináři je povinná.
Zápočet n základě splnění těchto požadavků:
a) 80% prezence
b) referát
c) dissertation

La participation au cours est obligatoire
Examen (zápočet) a) Participation active au cours b) Communication orale (éventuellement présentée aussi sous forme écrite c) Dissertation
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/20-21/course/view.php?id=646
V PS 2020 proběhne výuka v prostředí MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad30d09c9895741aab28c79563ec270fe%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=1aea3f12-dd61-40c5-b472-00b55be521d7&tenantId=11904f23-f0db-4cdc-96f7-390bd55fcee8
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Přednost u zápisu mají posluchači romanistických oborů.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.