HIA214I Středověká latina I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Libor Švanda, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 B1.41
Předpoklady
Základní kurz latiny, schopnost číst a překládat jednoduché texty v latině.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 17 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/17, pouze zareg.: 0/17
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Středověká latina je kulturněhistorickým a jazykovým jevem, který v plné kontinuitě navazuje na latinský jazyk a latinskou literární kulturu antického starověku. Hlavním cílem kurzu je uvést pokročilé studenty medievistiky do středověké latiny a středověké latinské literatury.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni objasnit vývoj latinského jazyka od antiky do středověku; popsat složky středověké latiny (latinu klasickou, křesťanskou, lidovou); charakterizovat morfologii, syntax a slovní zásobu středověké latiny; užívat slovníky a další pomůcky při překladu středověkých latinských textů; aplikovat gramatická pravidla při překladu vět a jednodušších textů ze středověké latiny do češtiny.
Osnova
 • Předmět a časové vymezení latinské medievistiky.
 • Slovníky a základní pomůcky pro překlad středověkých latinských textů.
 • Konstitutivní prvky středověké latiny (latina klasická, vulgární, křesťanská).
 • Charakteristika středověké latiny (hláskosloví, morfologie, syntax, slovní zásoba).
 • Cvičení z gramatiky (konjunktiv v hlavních větách, vedlejší věty indikativní a konjunktivní, infinitivní vazby, ablativ absolutní, gerundium, gerundivum apod.).
 • Četba jednodušších středolatinských textů.
Literatura
  povinná literatura
 • ZACHOVÁ, Jana. Latina pro historiky a archiváře. 4. vyd., v Academii 1. Praha: Academia, 2005. 103 s. ISBN 8020013881. info
 • ZACHOVÁ, Jana. Cvičebnice latiny pro posluchače historických oborů. Jinočany: H & H, 1992. ISBN 80-85467-05-4. info
  doporučená literatura
 • NECHUTOVÁ, Jana. Středověká latina. První vyd. Praha: KLP, 2002. 164 s. 654,2. ISBN 80-85917-82-3. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Die lateinische Literatur des Mittelalters in Böhmen. Aus dem Tschechischen übersetzt von Hildegard Boková und Václav Bok. 1. vyd. Köln: Böhlau Verlag, 2007. 371 s. ISBN 978-3-412-20070-1. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Texty ke cvičením ze středověké latiny. Dotisk. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1996. 87 s. info
 • SIDWELL, Keith C. Reading medieval Latin. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. xviii, 398. ISBN 9780521447478. info
 • LANGOSCH, Karl. Lateinisches Mittelalter (Einleitung in Sprache und Literatur). Darmstadt, 1988. info
 • KINDERMANN, Udo. Einführung in die lateinische Literatur des mittelalterlichen Europa. Turnhout: Brepols, 1998. iii, 176. ISBN 2503507018. info
 • NECHUTOVÁ, Jana a Dana STEHLÍKOVÁ. Stručné dějiny latinské literatury středověku. 1. vyd. Praha: Arista - Baset, 2013. 312 s. ISBN 978-80-86410-70-8. info
Výukové metody
Seminář; procvičování; domácí příprava.
Metody hodnocení
Pravidelná aktivní účast na kurzu (min. 75%); závěrečný písemný test na překlad souvislého textu i vybraných gramatických jevů.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/HIA214I