HIB060n Otázka kosovská, minulost, současnost, budoucnost

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 A31
Předpoklady
! HIB0292 Otázka kosovská
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/80, pouze zareg.: 1/80
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je objasnit historický vývoj a konotace otázky kosovské, která jakožto komplex problémů mezietnických, ale i náboženských, hospodářskosociálních, kulturněpolitických i mezinárodněprávních, začala vznikat od počátku 19. století, dřímala jako latentní problém po celou dobu trvání meziválečné Jugoslávie, stala se výrazným politikem v době druhé světové války a byla jednou z klíčových vnitropolitických zkoušek poválečné jugoslávské státnosti. Absolventi kurzu si uvědomí, že tato otázka představuje svou složitostí, vyplývající z nejrůznějších etnických, historických i teritoriálních aspektů, jeden z nejnebezpečnějších zdrojů napětí v celé jihovýchodní Evropě.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit historické příčiny vzniku kosovské otázky, objasnit vývoj etnických a demografických problémů Kosova a interpretovat mezietnické srbsko-albánské vtahy v této jižní srbské autonomní oblasti, bude umět objasnit krizi srbsko-albánských vztahů v 80. a 90. letech a rozklíčovat neúspěšné pokusy srbské a jugoslávské politické elity o jejich řešení. Na základě nabytých znalostí dokáže podat přehled současného stavu situace na Kosovu a zamyslet se nad perspektivami dalšího kosovského vývoje.
Osnova
 • 1.Historiografický exkurz. Etnogeneze Albánců. Kosovo v srbském středověkém státě. Kosovská bitva a kosovský mýtus. Kosovo jakou součást osmanské říše.
 • 2. Kosovo v 19. století – počátky národnostního uvědomování Albánců, snahy Srbska směrem ke Kosovu. Mladoturci, albánské povstání v roce 1912 a balkánské války. Kosovo za první světové války.
 • 3. Královská Jugoslávie a kosovský problém. Druhá světová válka: Velká Albánie.
 • 4. Poválečný vývoj Kosova v rámci Titovy Jugoslávie.
 • 5. Ústava z roku 1974 – maximalistická verze autonomie. Vzestup Kosova do roku 1981.
 • 6. Demonstrace 1981. Srbská kritická inteligence a kosovský problém. Mezietnické vztahy na Kosovu do roku 1987.
 • 7. Memorandum Srbské akademie věd a umění a politický vzestup Slobodana Miloševiće.
 • 8. Srbská "antibyrokratická" revoluce a ztráta kosovské autonomie.
 • 9. Vznik nezávislých albánských politických struktur a paralelního kosovského státu.
 • 10. Vývoj kosovské otázky do roku 1996. Vznik UCK a její počáteční působení.
 • 11. UCK versus srbské pořádkové síly: konflikt v letech 1997–březen 1999. Mezinárodní společenství a kosovská otázka. Jednání v Rambouillet a v Paříži.
 • 12. Letecká válka NATO. Kosovský vývoj po Kumanovské dohodě.
 • 13. Aktuální probléma Kosova a širšího regionu.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Jugoslávie – Srbsko – Kosovo. Kosovská otázka ve 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 471 s. Spisy MU v Brně, Filozofická fakulta ; č. 396. ISBN 978-80-210-5476-9. Digitální knihovna FF MU info
 • PELIKÁN, Jan. Národnostní otázka ve Svazové republice Jugoslávii : geneze-vývoj-perspektivy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 87 s. ISBN 8071844829. info
  doporučená literatura
 • STOJAROVÁ, Věra. Otázka kosovská v širším pojetí bezpečnosti. In ŠTĚPÁNEK, Václav. Současné Srbsko- politika, kultura, Evropská unie. první. Brno: Ústav slavistiky, 2007. s. 101-125, 24 s. ISBN 80-7326-127-8. info
 • PETTIFER, James a Miranda VICKERS. The Albanian question : reshaping the Balkans. London: I.B. Tauris, 2007. xxiii, 312. ISBN 9781860649745. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Kosovo od autonomie k protektorátu. Nástin vývoje kosovské otázky od zrušení autonomie po počátek vojenských akcí NATO. Litteraria Humanitas, Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 10/2001, č. 1, s. 71–90. ISSN 1213-1253. info
 • TROEBST, Stefan. Conflict in Kosovo: failure of prevention? :an analytical documentation, 1992-1998. Flensburg: European Centre for Minority Issues, 1998. xi, 107 s. ISBN 3-88242-301-3. info
 • MALCOLM, Noel. Kosovo : a short history. 1st pub. London: Pan Books, 1998. lii, 492. ISBN 0330412248. info
  neurčeno
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Aktuální problémy srbské společnosti. In Současné Srsbko - politika, kultura, Evropská unie. 1. vyd. Brno: Historický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav slavistiky FF MU, Jihomoravský kraj, 2007. s. 11-34, 24 s. ISBN 80-7326-127-8. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Církev a stát. In Současné Srbsko - politika, kultura, Evropská unie. 1. vyd. Brno: Historický ústav AV ČR, Ústav slavistiky FF MU, Jihomoravský kraj, 2007. s. 93-101, 9 s. ISBN 80-7326-127-8. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Osidla etnofiletismu: Srbská pravoslavná církev v zajetí kosovského mýtu. Studia historica brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 53/2006, č. 1, s. 117–132. ISSN 0231-7710. info
 • STOJAROVÁ, Věra. Současné bezpečnostní hrozby západního Balkánu. Kritická analýza konceptu Kodaňské školy. Brno: CDK, 2007. 295 s. politologická řada. ISBN 978-80-7325-134-5. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Srbsko a Evropská unie - problémy integrace. In Slované a Evropa na počátku 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 41-57, 17 s. ISBN 978-80-210-4487-6. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Zrušení Kosovské autonomie: Zásadní mezník na cestě k nezávislosti Kosova. Slovanské historické studie, Praha-Brno: Historický ústav AV ČR, 2007, roč. 32, č. 32, s. 351-361. ISSN 0081-007X. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Antibyrokratická revoluce v Srbsku v letech 1988-1989. Studia historica brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, C52, s. 189–223. ISSN 0231-7710. info
 • STOJAROVÁ, Věra. Organizovaný zločin na území západního Balkánu. In NĚMEC, Jan a Markéta ŠŮSTKOVÁ. Kongres českých politologů, Olomouc, 8-10.9.2006. Praha, Olomouc: Česká společnost pro politické vědy, 2006. s. 393-405, 12 s. ISBN 978-80-902176-0-7. info
 • KING, Iain a Whit MASON. Peace at any price : how the world failed Kosovo. London: Hurst & Company, 2006. xx, 303. ISBN 1850658420. info
 • Serbs in Kosovo and Metohia :proceedings of the scientific conference held in Kosovska Mitrovica from M ay 27 to 29, 2005. Edited by Stevan Karamata - Časlav Ocić. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 2006. 471 s. ISBN 8670254107. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Srbské snahy o revizi principů jugoslávské ústavy z roku 1974 (Od konce šedesátých let 20. století do 8. zasedání Ústředního výboru Svazu komunistů Srbska v září 1987). Slovanské historické studie, Praha, Brno: Historický ústav AV ČR, 2006, roč. 31, č. 31, s. 101–136. ISSN 0081-007X. info
 • THOMAS, Nigel a Krunoslav MIKULAN. The Yugoslav wars : Bosnia, Kosovo and Macedonia 1992-2001. Illustrated by Darko Pavlović. 1st publ. Oxford: Osprey Pub., 2006. 64 s. ISBN 1841769649. info
 • NORRIS, John. Collision course : NATO, Russia, and Kosovo. London: Praeger Pub., 2005. xxv, 333. ISBN 0275987531. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Nikdo vás nesmí bít... O některých aspektech počátků politické kariéry Slobodana Miloševiće. In Slavista s duší básníka. Sborník k sedmdesátinám Ivana Dorovského. 1. vyd. Brno-Boskovice: Nakladatelství František Šalé - Albert, 2005. s. 210-219, 20 s. ISBN 80-7326-058-1. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. VIII. zasedání Ústředního výboru Svazu komunistů Srbska - přelomové datum moderní jugoslávské historie. Příspěvek k objasnění mocenského vzestupu Slobodana Miloševiće. Studia historica brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 51/2004, č. 1, s. 179-194. ISSN 0231-7710. info
 • LATAWSKI, Paul C. a Martin A. SMITH. The Kosovo crisis and the evolution of post-Cold War European security. New York: Manchester University Press, 2003. x, 230. ISBN 0719059801. info
 • GRESSANI, Daniela a Saumya MITRA. Structural reforms in Southeastern Europe since the Kosovo conflict. Washington, D.C.: World Bank, 2002. vi, 31. ISBN 0821351974. info
 • CLARK, Wesley K. Waging modern war : Bosnia, Kosovo, and the future of combat. New York: Public Affairs, 2002. xlv, 479. ISBN 1586481398. info
 • Kosovo :economic ans social reforms for peace and reconciliation. 1st ed. Washington: The World Bank, 2001. viii, 149. ISBN 0-8213-4942-2. info
 • Degraded capability : the media and the Kosovo crisis. Edited by Philip Hammond - Edward S. Harman. 1st pub. London: Pluto Press, 2000. x, 222 s. ISBN 0-7453-1631-X. info
 • VICKERS, Miranda a James PETTIFER. Albania :from anarchy to a balkan identity. 2nd imp. London: Hurst & Company, 1999. xvii, 326. ISBN 1-85065-290-2. info
 • ŠTĚPÁNEK, Václav. Zápisky z doby bombardování. Edited by Ivan Dorovský. 1. vyd. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů, 1999. 55 s. info
 • SILBER, Laura a Allan LITTLE. Yugoslavia : death of a nation. Rev. and updated ed. New York: Penguin Books, 1997. 403 p. ISBN 0140262636. info
 • LITTLE, Allan. The death of Yugoslavia. Edited by Laura Silber. Rev., with new mat. London: BBC Books, 1996. 400 s. ISBN 0140261680. info
 • PELIKÁN, Jan a Miroslav TEJCHMAN. Dějiny Jugoslávie, 1918-1991 [Pelikán, 1994]. Praha: Univerzita Karlova, 1994. ISBN 80-7066-939-X. info
Výukové metody
Výuka formou přednášky s vyžadovanou účastí.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení formou ústního kolokvia, na něž si student dopředu připraví téma, o kterém chce pojednat. Další znalosti budou zkoumány formou doplňujících otázek.
Informace učitele
Další doporučená literatura: BLAGOJEVIĆ, Marina: Iseljavanje Srba sa Kosova: trauma i/ili katarza. In: POPOV, Nebojša [edit.]: Srpska strana rata. Trauma i katarza u istorijskom pamćenju. Beograd 1996. BOGOSAVLJEVIĆ, S.: Statistička slika srpsko-albanskih odnosa. In: Sukob ili dialog. Subotica 1995. ISLAMI, Hivzi: Demografska stvarnost Kosova. In: JANJIĆ, Dušan MALIQI, Skhelzen [edit.]: Sukob ili dijalog. Subotica 1995. PETROVIĆ, Ruža BLAGOJEVIĆ, Marina: Seobe Srba i Crnogoraca sa Kosova i iz Metohije. Rezultati ankete sprovedene 1985-1986 godine. Beograd 1989. PETROVIĆ, Ruža: Demografske osobenosti razvoja Kosova i etničke prilike. In: Srbi i Albanci u XX veku. Beograd 1990. Kosovski Albanci. Zpráva nevládní organizace Fond za humanitarno pravo z 1. 8. 1993. Vreme VI (1993), č. 146, 9. 8. 1993, s. 3437. Kosovski čvor: drešiti ili seći? Izveštaj nezavisne komisije. Beograd 1990. Yugoslavia: Kosovo in Crisis. A Report from Helsinki Watch and the International Helsinki Federation for Human Rights. New York 1990. HASANI, Sinan: Istine i zablude o Kosovu. Zagreb 1986. GABER, Slavko KUZMANIĆ, Tonči [edit.]: Kosovo Srbija Jugoslavija. Ljubljana 1989. HORVAT, Branko: Kosovsko pitanje. Zagreb 1988. HRADEČNÝ, Pavel: Kosovská otázka v letech 19441996 a její úloha v procesu dezintegrace komunistické Jugoslávie. In: Historické souvislosti rozpadu Jugoslávie. Praha 1996, s. 127193. HRADEČNÝ, Pavel: Kosovská otázka ve vývoji albánsko-jihoslovanských vztahů do roku 1944. In: Slovanské historické studie 20. Praha 1994, s. 7698. IMAMI, Petri: Srbi i Albanci kroz vekove. Beograd 2000. JUDAH, Tim: Kosovo: War and Revenge. New Haven a London 2000. KRSTIĆ, Branimir: Kosovo izmedju istorijskog i etničkog prava. Beograd 1994. MALIQI, Shkelzen: Kosovo kao katalizator jugoslovenske krize. In: Kosovo Srbija Jugoslavija. Ljubljana 1989. MERTUS, Julie: Kosovo: How Myths and Truths Started a War. Berkeley 1999. MITROVIĆ, Andrej [edit.]: Srbi i Albanci u XX veku. Beograd 1991. OCIĆ, Časlav [edit]: Privredni razvoj Kosova. Beograd 1990. UDOVIČKI, Jasmina: Kosovo politika konfrontacije. Begrad 2001. VICKERS, Miranda: Between Serb and Albanian. A History of Kosovo. London 1998. VUKOMANOVIĆ, Dijana: Kosovska kriza: upravljanje etničkim sukobom (19811999). Nova srpska politička misao VI (1999), č. 34. ZIROJEVIĆ, O.: Kosovo u kolektivnom pamćenju. In: POPOV, Nebojša [edit.]: Srpska strana rata. Trauma i katarza u istorijskom pamćenju. Beograd 1996.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HIB060n