ISKB49 Digitální kurátorství

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Michal Konečný (přednášející)
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
St 18:00–19:40 B2.33, kromě St 17. 4.
Předpoklady
Přihlášení není podmíněno absolvováním jiného předmětu. Doporučené je absolvovat předmět ISKB48 Uchovávání kulturního dědictví.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 18/40, pouze zareg.: 1/40
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu studenti chápou a dokážou vysvětlit, co je to digitální kurátorství a jaké jsou hlavní principy kurátorského přístupu k dlouhodobé ochraně digitálních informací. Znají důležité standardy, terminologii a nástroje používané digitálními kurátory. Chápou význam plánování a organizace činností spojených s dlouhodobým uchováváním dat a dokumentů. Dokáží nabyté znalosti rozvíjet a prohlubovat formou samostudia a aplikovat při řešení jednoduchých úkolů souvisejících s dlouhodobým uchováváním.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit podstatu kurátorského přístupu k dlouhodobé ochraně digitálních informací
- používat příslušnou odbornou terminologii
- identifikovat významné vlastnosti digitálních objektů
- porovnat a vyzdvihnout rozdíly různých formátů a datových struktur
- sledovat změny formátů a technologií, zajistit převod jednotlivých formátů
- spravovat, řídit a plánovat digitální archiv
- navrhnout strategii dlouhodobého uchovávání
- orientovat se v obsahu metadatových souborů
- samostatně pracovat se softwarovými nástroji
- orientovat se v základní problematice plánování, řízení a bezpečnosti digitálních archivů
- identifikovat stakeholdery v různých typech institucí a navrhnout vhodnou formu komunikace s určenou komunitou a stakeholdery
Osnova
 • 1. Principy kurátorského přístupu k dlouhodobé ochraně digitálních informací
 • 2. Referenční model OAIS
 • 3. Významné vlastnosti digitálních objektů
 • 4. Workshop: Významné vlastnosti digitálních objektů
 • 5. Strategie dlouhodobé ochrany dat
 • 6. Standardy a nástroje
 • 7. Workshop: SW nástroje používané při dlouhodobém uchovávání I
 • 8. Workshop: SW nástroje používané při dlouhodobém uchovávání II
 • 9. Návrh archivu
 • 10. Plánování a řízení vzniku archivu
 • 11. Osvěta a komunikace
 • 12. Workshop: Příprava závěrečného práce a konzultace
 • 13. Prezentace závěrečných prací
Literatura
  povinná literatura
 • BEAGRIE, Neil. 2006. Digital Curation for Science, Digital Libraries, and Individuals. International Journal of Digital Curation. Edinburgh: Digital Curation Centre, 1(1): 3-16. DOI: 10.2218/ijdc.v1i1.2. ISSN 1746-8256.
 • LAVOIE, Brian F. a Marek MELICHAR (překl.). 2015. Úvod do referenčního modelu otevřeného archivačního informačního systému (OAIS). Výstup projektu LTP-Pilot. Brno. Dostupné z: https://drive.google.com/file/d/0BzOLuOh094X8ejZ0NHVOY3VuOTg/
 • Curation Lifecycle Model. 2021. DCC: because good research needs good data [online]. Digital Curation Centre [cit. 2022-01-17]. Dostupné z: https://www.dcc.ac.uk/guidance/curation-lifecycle-model/
 • HUTAŘ, Jan a Marek MELICHAR. 2013. České paměťové instituce a digitální data – historický exkurz, současný stav a předpokládaný vývoj I. Duha [online]. 2015-11-21, 27(4) [cit. 2015-11-21]. ISSN 1804-4255.
 • KNIGHT, Gareth, Grace, S., & Montague, L. Framework for the definition of significant properties. 2008. JISC. Dostupné z: https://web.archive.org/web/20160416050908/http://www.significantproperties.org.uk/inspect-finalreport.pdf
  doporučená literatura
 • Digital Preservation Handbook, 2019. Digital Preservation Coalition [online]. Digital Preservation Coalition [cit. 2019-10-28]. Dostupné z: https://www.dpconline.org/handbook
 • Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS). 2012. Issue 2. Washington, DC: The Consultative Committee for Space Data Systems.
 • BARTOŠEK, Miroslav. 2004. Digitální knihovny - teorie a praxe. Národní knihovna: knihovnická revue. Praha: Národní knihovna ČR, 15(4): 233-254. ISSN 1214-0678. Dostupné také z: http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR0404/0404233.html
 • Sustainability of Digital Formats: Planning for Library of Congress Collections. National Digital Information Infrastructure and Preservation Program [online]. Library of Congress [cit. 2015-11-24]. Dostupné z: http://www.digitalpreservation.gov/formats/
 • ROSENTHAL, Colin, Asger BLEKINGE-RASMUSSEN a Jan HUTAŘ. 2009. Průvodce plánem důvěryhodného digitálního repozitáře (PLATTER). 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 51 s. ISBN 9788070505694.
Výukové metody
Obsah učiva je rozdělen do deseti částí, jejichž výuka bude probíhat formou přednášek s prvky projektové výuky – studenti budou v průběhu semestru plnit dílčí úkoly na individuálních projektech a výsledky své práce prezentovat. Během dvou praktických cvičení si studenti v praxi vyzkouší postupy dlouhodobé ochrany:
 • připojení ke vzdálenému serveru;
 • identifikace a validace souborových formátů;
 • analýza a deduplikace souborů;
 • migrace a normalizace souborů.
  Výuka probíhá hybridní formou, doporučená je osobní účast na přednáškách.
  V průběhu semestru proběhne několik hodin a workshopů na nichž je účast povinná s výjimkou absencí omluvených v souladu se studijním řádem. O harmonogramu povinných přednášek budou studenti informováni v Interaktivní osnově a na první přednášce.
 • Metody hodnocení
  Předmět je zakončen kolokviem. Pro úspěšné zakončení předmětu je nutné vypracovat seminární práci a prezentovat její výstupy. V průběhu semestru je nutné odevzdat alespoň 5 z 9 zadaných úkolů, pokud budou odevzdány v řádném termínu (tzn. nejpozději den před následující přednáškou). Jestliže budou úkoly odevzdány dodatečně (nejpozději do termínu prezentace), je nutné vypracovat všech devět úkolů.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každoročně.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/ISKB49