KR006 Řecká syntax II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 B2.42
Předpoklady
KR005 Řecká syntax I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je systematické představení verbální syntaxe klasické řečtiny. Uvádí studenta do obecné problematiky verbální syntaxe, probírá všechny významnější typy vedlejších vět. Po úspěšném ukončení kurzu bude student schopen uplatnit probírané gramatické jevy při aktivním i pasivním překladu starořeckého textu. Předmět KR006 Řecká syntax II je součástí bloku předmětů profilujícího základu pro studijní program Klasický řecký jazyk a literatura, navazuje na kurz KR005 Řecká syntax I a završuje normativní výklad mluvnice attického dialektu klasické řečtiny.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat systematicky souvětnou skladbu řeckého textu a funkční ekvivalenci jednotlivých typů konstrukcí;
- transformovat vybrané větné struktury na polovětné a naopak;
- překládat autentické řecké texty obsahující probrané jevy;
- překládat do řečtiny modelové české věty.
Osnova
 • 1. Definice základních pojmů.
 • 2. Parataxe a hypotaxe.
 • 3. Obsahové propozice oznamovací, žádací a tázací.
 • 4. Věty vztažné; syntaktická specifika řeckých vztažných vět.
 • 5. Příslovečné propozice; ekvivalence větných a polovětných příslovečných konstrukcí.
 • 6. Příslovečné propozice časové; propozice určující časovou orientaci a limitaci.
 • 7. Propozice příčinné v širokém slova smyslu: propozice příčinné a důvodové.
 • 8. Propozice účelové a účinkové.
 • 9. Propozice podmínkové a přípustkové; zvláštnosti ve stavbě podmínkových vět.
 • 10. Propozice způsobové: srovnávací, prostředkové, okolnostní, výjimkové a zřetelové.
 • 11. Souvětí s propozicemi spojenými nezávisle: poměr slučovací, vylučovací, odporovací a vysvětlovací.
 • 12. Opakování.
Literatura
 • Muchnová, D. (2006). Syntax klasické řečtiny I: Vedlejší věty. Praha: Karolinum.
 • Bartoněk, A. (2008). Řecko-latinská syntax v evropském kontextu. Brno: Masarykova univerzita.
 • Horáček, F. - Chlup, R. (2012). Učebnice klasické řečtiny. Praha: Academia.
 • Adrados, F. R. (1992). Nueva sintaxis del griego antiguo. Madrid: Gredos.
 • Crespo, E. - Conti, L. - Maquieira, H. (2003). Sintaxis del griego clásico. Madrid: Gredos.
 • Smyth, H. W. (1956). Greek Grammar. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 • Goodwin, W. W. (1998). Syntax of the Moods and Tenses of the Greek Verb. London: Bristol Classical Press.
 • Menge, H. - Thierfelder, A. - Wiesner, J. (1999). Repetitorium der griechischen Syntax. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
 • Lindemann, H. - Färber, H. (2003). Griechische Grammatik, Teil II: Satzlehre, Dialektgrammatik und Metrik. Heidelberg: Carl Winter.
 • Rijksbaron, A. (2002). The Syntax and Semantics of the Verb in Classical Greek. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Bornemann, E. - Risch, E. (1986). Griechische Grammatik. Frankfurt am Main - Berlin - München: Diesterweg.
 • Humbert, J. (2004). Syntaxe grecque. Paris: Klincksieck.
 • Duhoux, Y. (2000). Le verbe grec ancien: Élements de morphologie et de syntaxe historiques. Louvain-la-Neuve: Peeters.
 • Basile, N. (2001). Sintassi storica del greco antico. Levante: Bari.
 • Meier-Brügger, M. (1992). Griechische Sprachwissenschaft I: Bibliographie - Einleitung - Syntax. Berlin - New York: Walter de Gruyter.
Výukové metody
Přednášky, četba a cvičení v hodině, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou, která ověřuje schopnost studenta náležitě syntakticky analyzovat vybraný úryvek řeckého textu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/KR006