KR012 Antická řecká literatura: attická próza a helénistické období

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Jelikož se jedná o přednášku, není absolvování kurzů Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi podmínkou, je však vhodné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu, navazujícího na kurz Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi, je podat celkový přehled dalšího rozvoje a diferenciace jednotlivých poetických i prozaických literárních žánrů řecké literatury v období helénistickém a částečně ještě i v období attickém (attická próza) se stručným výhledem do období římského. Součástí výkladu je i zběžné poučení o způsobu dochování starořeckých děl a o jejich recepci.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu student:
- dokáže popsat vývoj řecké literatury v daných obdobích a zasadit ho do historického kontextu;
- dokáže charakterizovat důležité žánry řecké prózy i poezie daných období a popsat jejich specifika v antické literatuře;
- je schopen jmenovat hlavní zástupce těchto žánrů v příslušných obdobích a charakterizovat jejich dílo;
- má povědomost rovněž o relevantní sekundární literatuře.
Osnova
 • 1.-5. Próza attického období (historiografie: Tkúkýdidés; Xenofón; rétorika a řečnictví: Démosthenés; Ísokratés; Lysiás; filozofická próza).
 • 6. Helénistické období – úvod (Múseion).
 • 7.-8. Epika helénistického období (Kallimachos z Kyrény; Apollónios Rhodský).
 • 9. Didaktická poezie helénistického období (Arátos ze Sol; Níkandros z Kolofónu).
 • 10. Lyrika helénistického období (Theokritos a jeho následovníci; epigramy).
 • 11. Helénistické drama.
 • 12. Helénistická próza (historiografie; novela).
 • 13. Další vývoj řecké literatury v římském období.
Literatura
  povinná literatura
 • APOLLÓNIOS RHODSKÝ. Argonautika. Edited by Magdalena Moravová, Translated by Josef Jaroš. Vyd. 2. Praha: Argo, 2013. 319 s. ISBN 9788025707395. info
 • Písně pastvin a lesů. Praha: Svoboda, 1977. info
 • MENANDROS, ca 342-ca 292 př.Kr. Komedie pro všední den. Praha: Svoboda, 1983. info
 • Obrázky z řeckého života. Edited by Radislav Hošek, Translated by Radislav Hošek - Rudolf Mertlík - Ferdin. Praha: Svoboda, 1983. info
 • POLYBIOS. Dějiny. Translated by Pavel Oliva. Vydání první. Praha: Arista, 2011. 415 stran. ISBN 9788073401252. info
 • LÚKIÁNOS. Šlehy a úsměvy. Translated by Ladislav Varcl. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1969. 312 s. info
 • LONGOS. Dafnis a Chloé (Obsaž.) : Láska a dobrodružství. info
  doporučená literatura
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. L. Canfora, Dějiny řecké literatury. přeložil kolektiv autorů pod vedením D. Bartoňkové (přeložila cca 300 stran). Praha: Koniasch Latin Press, 2001. 893 s. info
 • The Cambridge History of Classical Literature. General ed. Patricia E. Easterling. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. info
 • SCHMID, Wilhelm a Otto STÄHLIN. Geschichte der griechischen Literatur. München: Beck, 1961. info
 • LESKY, A. Geschichte der griechischen Literatur. Bern, 1971. info
 • CANFORA, Luciano. Storia della letteratura greca. Roma: Laterza, 1994. ISBN 88-421-0205-9. info
 • DEL CORNO, D. Letteratura greca. Milano, 1988. info
  neurčeno
 • STIEBITZ, Ferdinand. Stručné dějiny řecké literatury. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 247 s., př. info
Výukové metody
Přednášky. Domácí příprava: četba probíraných textů a samostudium. E-learning.
Metody hodnocení
Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba splnit dvě části:
1. esej o libovolně zvoleném starořeckém díle (3–4 NS). Předmětem eseje může být i „parciální“ otázka (např. Bríseovna v homérských eposech; Řečnické otázky v Démosthenových „Filippikách“ apod.). Esej musí mít jasně stanoven cíl a musí v ní být použity dva sekundární zdroje. Pro jejich hledání lze využít časopiseckou databázi J-Stor nebo bibliografickou databázi L´année philologique (obě databáze jsou přístupny v elektronických zdrojích Masarykovy univerzity). Esej je třeba odevzdat elektronicky (na adresu radova@phil.muni.cz) nejpozději týden před zkušebním termínem. V rámci kolokvia dostane student zpětnou vazbu k této části úkolu.
2. ústní ověření znalostí z probrané látky i ze samostatné četby (seznam textů zahrnut v bibliografii k předmětu a dále upřesněn v "Poznámce učitele");
Navazující předměty
Informace učitele
Poznámky k povinným textům k samostatné četbě
- Studenti mohou zvolit kterýkoliv český/slovenský/anglický překlad antických textů. Výše uvedené překlady jsou pouze doporučené.
- Z Menandrova díla musí studenti přečíst pouze jednu komedii.
- Z knihy Obrázky z řeckého života studenti přečtou epigramy.
Z knihy Písně pastvin a lesů studenti volí Theokritovy, Moschovy a Biónovy básně.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.