KR022 Řecká filozofie klasického období: Sókratés, Platón, Aristotelés

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Absolvování kurzu KR021 The Beginnings of Greek Philosohy: Presocratics and Sophists je výhodou, ale nikoliv nutnou podmínkou zápisu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář uvádí do antické řecké filozofie klasického období formou přednášek a seminárních diskuzí nad vybranými primárními texty.
Studenti budou po úspěšném ukončení kurzu orientováni zejména v díle Platóna a Aristotela, dvou zakladatelů evropského myšlení. Zvláštní pozornost bude věnována také Sókratovi a menším sókratovským školám.
Četba primární literatury bude sloužit také jako uvedení do základních oddílů systematické filozofie (ontologie, epistemologie, etika, politická filozofie).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- nastínit Sókratovy životní osudy a jeho filozofii;
- prezentovat různé možnosti řešení tzv. "Sókratovské otázky";
- shrnout formativní rysy Platónovy filozofie od raného až po pozdní období;
- popsat základní teze Aristotelova díla, a to zejména s ohledem na jeho metafyziku, politiku a etiku;
- zhodnotit význam klasického období řecké filozofie pro další vývoj západního myšlení.
Osnova
 • 1. Obecné uvedení do filozofie klasického období.
 • 2. Platónova Obrana Sókrata a historický Sókratés.
 • 3. Sókratés v Oblacích.
 • 4. Sókratés konformista u Xenofónta.
 • 5. Sókratovská metoda a Platónovy rané dialogy.
 • 6. Platónův Faidón a Sókratova smrt.
 • 7. Platónovy střední dialogy.
 • 8. Pozdní Platón: Od Ústavy k Zákonům.
 • 9. Aristotelés jako historik filozofie.
 • 10. Aristotelova logika a metafyzika.
 • 11. Etika ctností.
 • 12. Aristotelés a politická filozofie.
Literatura
  povinná literatura
 • Aristofanés: Oblaky. Praha: Rezek 2000.
 • Xenofón: Vzpomínky na Sókrata. Praha: Svoboda 1972.
 • Platón: Spisy I-V. Praha: Oikoymenh 2003.
 • Aristotelés: O duši. Praha: Rezek 1996.
 • Aristotelés: Metafyzika. Praha: Rezek 2003.
 • Aristotelés: Politika. Praha: Rezek 1998.
 • Aristotelés: Etika Níkomachova. Praha: Rezek 1996.
 • Hare, R. M. - Barnes, J. - Chadwick, H.: Zakladatelé myšlení. Praha: Svoboda 1994.
 • Graeser, A.: Řecká filosofie klasického období: Sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés. Praha: Oikoymenh 2000.
  doporučená literatura
 • Reeve, C. D. C. (1989). Socrates in the Apology: An Essay on Plato's Apology of Socrates. Indianapolis - Cambridge: Hackett Publishing Company.
 • Vlastos, G. (1991). Socrates: Ironist and Moral Philosopher. Ithaca: Cornell University Press.
 • Colaiaco, J. A. (2001). Socrates Against Athens: Philosophy on Trial. Routledge: New York and London.
 • Montuori, M. (1981). Socrates: Physiology of a Myth. Amsterdam: J. C. Gieben.
 • Benson, H. H. (ed.) (1992). Essays on the Philosophy of Socrates. New York - Oxford: Oxford University Press.
 • Brickhouse, T. C. - Smith, N. D. (1994). Plato's Socrates. New York - Oxford: Oxford University Press.
 • Brickhouse, T. C. - Smith, N. D. (2002). The Trial and Execution of Socrates: Sources and Controversies. New York - Oxford: Oxford University Press.
 • Dorion, L.-A. (2004). Socrate. Paris: Presses Universitaires de France.
 • Morrison, D. R. (ed.) (2011). The Cambridge Companion to Socrates. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kahn, C. H. (1996). Plato and the Socratic Dialogue: The Philosophical Use of a Literary Form. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Brisson, L. - Fronterotta, F. (eds.) (2006). Lire Platon. Paris: Presses Universitaires de France.
 • Irwin, T. (1995). Plato's Ethics. New York - Oxford: Oxford University Press.
 • Benson, H. H. (ed.) (2006). A Companion to Plato. Malden - Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Kraut, R. (ed.) (1992). The Cambridge Companion to Plato. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Horn, C. - Müller, J. - Söder, J. (eds.) (2009). Platon-Handbuch: Leben - Werk - Wirkung. Stuttgart: J. B. Metzler.
 • Irwin, T. (1988). Aristotle's First Principles. Oxford: Clarendon Press.
 • Berti, E. (2004). Aristotele: Dalla dialettica alla filosofia prima. Milano: Bompiani.
 • Jaulin, A. - Gauthier-Muzzellec, M-H. - Wolff, F. - Bodéüs, R. (eds.) (2003). La philosophie d'Aristote. Paris: Presses Universitaires de France.
 • Ross, D. (1995). Aristotle. Sixth Edition. London - New York: Routledge.
 • Rapp, C. - Corcilius, K. (eds.) (2011). Aristoteles-Handbuch: Leben - Werk - Wirkung. Stuttgart: J. B. Metzler.
 • Barnes, J. (ed.) (1995). The Cambridge Companion to Aristotle. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Anagnostopoulos, G. (ed.) (2009). A Companion to Aristotle. Malden - Oxford: Wiley-Blackwell.
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a diskuzí. Je vyžadována průběžná četba zadaných textů.
Metody hodnocení
Multiple-choice písemný test (vyžaduje se 70% úspěšnost) zaměřený na ověření orientace v zadané četbě a v tématech probíraných během semestru.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.