KRBcA08 Latinský jazyk pro neoborové studenty II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 1 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Lukšová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Markéta Macura (přednášející)
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Poláková (přednášející)
Mgr. Andrea Salayová (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
KRBcA08/01: Po 8:00–9:40 A21, M. Macura, J. Mikulová
KRBcA08/02: Čt 8:00–9:40 A21, P. Poláková
KRBcA08/04: St 8:00–9:40 D41, P. Poláková
KRBcA08/05: Po 14:00–15:40 B2.51, M. Macura, J. Mikulová
Předpoklady
( OBOR ( MED ) || OBOR ( OJ ) || OBOR ( NJ ) || OBOR ( KL ) || OBOR ( DST ) || OBOR ( KR ) || OBOR ( RL ) || OBOR ( VH )) && SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Určeno pouze pro studenty, kteří v semestru jaro 2019 předmět neukončili. Ostatní si zapisují předmět LJ602.
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen:
zpaměti reprodukovat a jmenná i slovesná paradigmata, která jsou náplní předmětu (viz osnova kurzu);
vysvětlit gramatická pravidla probíráná v rámci kurzu;
používat základní latinskou gramatickou terminologii spojenou s gramatikou probíranou během kurzu;
přeložit se slovníkem jednoduché latinské texty;
vysvětlit fungování vybraných syntaktických jevů;
používat synonymní výrazové prostředky u vybraných gramatických jevů;
ukázat souvislost mezi některými latinskými slovními základy a přejatými slovy v češtině.
Osnova
 • Konstrukce dvojího akuzativu, akuzativ s infinitivem.
 • 4. a 5. deklinace, ukazovací zájmena.
 • Tázací a vztažná zájmena, vztažné věty; záporná zájmena a zájmenná adjektiva.
 • Stupňování adjektiv a příslovcí.
 • Konjunktivy prézentu a imperfekta aktiva i pasiva všech konjugací a esse. Přání splnitelná a nesplnitelná v přítomnosti.
 • Užití konjunktivu prézentu a imperfekta ve vedlejších větách (VV účelové a cum historicum).
 • Indikativ a infinitiv perfekta aktiva i pasiva.
 • Číslovky.
Literatura
  doporučená literatura
 • KÁBRT, Jan. Latinsko-český slovník. V nakl. Leda 1. vyd. Praha: Leda, 2000. 575 s. ISBN 8085927829. info
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. Vyd. 1. Praha: Leda, 1996. 471 s. ISBN 808592711X. info
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. 4. vyd. Praha: Leda, 1998. 404 s. ISBN 8085927470. info
 • PRAŽÁK, Josef, Josef [Dr.] SEDLÁČEK a František [PhDr.] NOVOTNÝ. Latinsko-český slovník., A - K [SNP, 1980]. Vyd. 19., v SPN 3. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. viii, 743. info
 • NOVOTNÝ, František, Josef SEDLÁČEK a Josef M. PRAŽÁK. Latinsko-český slovník : L - Z. 19. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 684 s. info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
  neurčeno
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6499-7. Digitální knihovna FF MU info
 • ØRBERG, Hans H. Lingua Latina per se illustrata. Montella: Accademia Vivarium Novum, 2003. 176 s. ISBN 8887637288. info
 • ØRBERG, Hans H. Lingua Latina per se illustrata. Montella: Accademia Vivarium Novum, 2003. 328 s. ISBN 8887637369. info
Výukové metody
Předmět probíhá formou přednášky a cvičení (překlady, gramatická cvičení). Vyžaduje se účast na hodinách a domácí příprava.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení předmětu je úspěšné absolvování závěrečného písemného testu (70%), který prověřuje znalosti z 11.-20. lekce učebnice.
Požadovanou hranici pro úspěšné ukončení předmětu lze snížit o 10% splněním vybraných odpovědníků v IS (alespoň na 70%) do konce období výuky daného semestru.
Docházka je povinná (viz čl. 9 SZŘ), povoleny jsou max. 2 neomluvené absence.
Navazující předměty
Informace učitele

Ukončení předmětu v období jaro 2020

Předmět bude ve všech vypsaných termínech ukončen výhradně distanční formou prostřednictvím odpovědníků v Informačním systému MU. (Pokud víte předem, že kvalita Vašeho internetového připojení neumožňuje absolvování online testu, včas informujte vyučující pro individuální řešení ukončení předmětu.)
• Student se přihlásí na vypsaný termín standardním způsobem v ISu. V termínu (v den a čas), kdy je zapsán na zkoušku, si otevře test v ISu a zároveň se připojí do online „místnosti“ v aplikaci Zoom (viz odkaz u zkouškového termínu), aby mohly být ihned řešeny případné (technické) problémy a otázky k testu.
• Od spuštění testu má student na jeho vypracování 75 minut, pro vyplnění testu je v rámci vypsaného termínu stanoven čas, kdy možné jej vyplnit (kdy je „otevřen“).
• Modelový test, který byl zveřejněn v ISu (viz Studijní materiály), bude přizpůsoben online způsobu testování tak, aby byla zachována úroveň testovaných znalostí a kompetencí.
• Online test se skládá ze tří částí:
1. Překlad neznámého souvislého textu se slovníkem (asi 100 slov; student může použít vlastní (online) slovník): 55 bodů
2. Otázky prověřující orientaci v souvislém textu (5 otázek): 15 bodů
3. Otázky prověřující základní znalosti probrané gramatiky a syntaxe v izolovaných větách (10 otázek): 30 bodů
Celkem lze z testu získat maximálně 100 bodů, minimum pro udělení úspěšného hodnocení je 70 bodů (minimum 60 bodů pro ty studenty, kteří do původního konce období výuky, tedy 22.5., splní alespoň 15 odpovědníků ze Cvičebnice k 10.-20. lekci).
Čas na vypracování testu je 75 minut od jeho spuštění v rámci časového omezení vypsaného zkouškového termínu. Příklad: Zkušební termín začíná v 10:00. Odpovědník je přístupný od 10 do 11:30 a v rámci této doby máte max. 75 min. na jeho zpracování (časová rezerva je na případné technické problémy). Začnete-li v 11:00, k odpovědníku se dostanete, ale budete mít na vypracování testu pouze 30 min.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti obecné jazykovědy, klasické řečtiny, mediteránních studií a klasické archeologie volí ukončení kolokviem, ostatní ukončení zápočtem.
Předmět je vyučován naposledy.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/KRBcA08