KRBcA15 Klasická řečtina pro neoborové studenty III

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petra Poláková (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 C32
Předpoklady
KRBcA14 Klasická řečtina II || KLBca22 Klasická řečtina I || LJBcA14 Klasická řečtina II || OJ556 Klasická řečtina II || RLB117 Klasická řečtina II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět bude otevřen při min. 3 zapsaných studentech
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Pokračování výkladu normativní mluvnice attického dialektu staré řečtiny. Hlavním cílem kurzu je prohloubit znalost starořecké gramatiky.
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni analyzovat delší řecká souvětí; vysvětlit použití jednotlivých gramatických jevů v konkrétních větách; za pomoci slovníku porozumět originálnímu řeckému textu.
Osnova
 • 1. Pasivní aorist a futurum. 2. Jmenná deklinace: nt-kmeny. 3. Soustava řeckých participií. 4. Principy kontrahování samohlásek v řečtině, stažené slovesné kmeny na -e. 5. Jmenná deklinace: s-kmeny. 6. Stažené slovesné kmeny na -a. 7. Tvoření konjunktivu, použití konjunktivu v hlavních větách. 8. Stažené slovesné kmeny na -o. 9. Konjunktiv ve vedlejších větách podmínkových, účelových a časových. 10. Jmenná deklinace: vokalické kmeny na -i a -y, diftongické kmeny. 11. Doplnění nepravidelného stupňování adjektiv. 12. Optativ: tvoření, použití ve vedlejších větách, optativ zástupný. 13. Stručné poučení o perfektu.
Literatura
  povinná literatura
 • HEILMANN, W. a K. ROESKE. Lexis. Einführung in die griechische Sprache. Frankfurt am Main, 1972. info
 • NIEDERLE, Jindřich, Václav NIEDERLE a Ladislav VARCL. Mluvnice jazyka řeckého. Ve Vyšehradu 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1998. 288 s. ISBN 8070212837. info
  doporučená literatura
 • LEPAŘ, František. Nehomérovský slovník řeckočeský. V Mladé Boleslavi: Karel Vačlena, 1892. 1181 s. info
 • BORNEMANN, E. a E. RISCH. Griechische Grammatik. Frankfurt, 1978. info
  neurčeno
 • FÜRST, Kamil. Cvičebnice jazyka řeckého : pro 5. a 6. třídu gymnasií. 2., nezměněné vyd. V Praze: Profesorské nakladatelství a knihkupectví, 1947. 208 s. info
 • Řecko-český slovník. Edited by Václav Prach. Praha: Scriptum, 1993. 588 s. ISBN 80-85528-22-3. info
 • MENGE, H. Repetitorium der griechischen Syntax. Wolfenbüttel, 1914. info
 • SCHWYZER, E. a A. DEBRUNNER. Griechische Grammatik. München, 1939. info
 • SCHULZ, Jaroslav Gustav. Attické tvary slovesné : podle nápisů a rukopisů (Přív.) : Řecko-český slovník ; Attické tvary slovesné : podle nápisů a rukopisů. [S.l.]: [s.n.], 1988. 135 s. info
 • LIDDELL, H. G. a R. SCOTT. A Greek-English Dictionary. Oxford, 1951. info
 • PAPE, Walter. Griechisch-deutsches Handwörterbuch : in drei Bänden. Bd. 1, A-K. Braunschweig: Friedr. Vieweg & Sohn, 1914. info
 • PAPE, Walter. Griechisch-deutsches Handwörterbuch : in drei Bänden. Bd. 2, L-[Omega]. Braunschweig: Friedr. Vieweg & Sohn, 1914. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení (gramatická cvičení), četba řeckých textů, opakování. Během semestru je student povinen plnit domácí úkoly formou testů v e-learningovém kurzu.
Metody hodnocení
Při výuce je vyžadováno aktivní zapojení studenta včetně domácí přípravy. Zápočet proběhne formou písemného testu, který bude obsahovat překlad souvislého řeckého textu, překlad vět z řečtiny do češtiny, morfologické určování sloves, skloňování podstatných a přídavných jmen.
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=799
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/KRBcA15