LIKOT02 Literárněvědná teorie a metodologie

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( LIKOT01 Komparatistika a genologie , SLOLT01 Teorie a dějiny slovan. lit. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět pokrývá problematiku teorie literatury a literárněvědné metodologie v návaznosti na Úvod do studia literární vědy včetně detailnější struktury literární vědy a jejích disciplín a subdisciplín se zřetelem k ruskému a slovanskému specifiku s důrazem na teorii literárních dějin, teorii vyprávění, genologii a komparatistiku.
Ke kursu jsou k dispozici dvě sady podpůrného e-learningu se soustavou textů a testů, které explikují teoretické poznatky a umožňují jejich konkrétní aplikaci na analýzu a interpretaci literárněteoretických a metodologických textů.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student schopen rozumět vývoji literárněvědných metod a kategorií literární teorie, jakož i struktuře literární vědy a jejímu současnému stavu se zřením k ruskému a slovanskému specifiku literárněvědné metodologie a teorie.
Bude schopen s porozuměním číst, komentovat a vykládat vybrané literárněteoretické a metodologické texty, zvládat jejich terminologii a vypracovat samostatnou práci analyzující některé aspekty literárněvědné metodologie a teorie se zřením k literárněvědné slavistice.
Osnova
 • l. Obecné otázky. Literatura a její společenské funkce. Literární věda, její struktura, blízké a pomocné vědní disciplíny. Literárněvědné metody, mj. filologická, impresionistická, biografická, sociologicko-pozitivistická, psychologické metody (A. Potebňa, W. Dilthey, S. Freud, C. G. Jung aj.), imanentní metody (ruská formální škola, New Criticism, různé podoby strukturalismu). Meziválečné Československo jako křižovatka literárněvědné metodologie. Ruská formální škola, strukturalismus, fenomenologie, kontrastní osobnosti Romana Jakobsona a René Wellka. Poststrukturalistické metody – hermeneutika, dekonstruktivismus, kognitivní kritika aj. Postmoderní kontext. Ruská a jiná slovanská literární kritika a věda v 19. století. Ruská a jiná slovanská literární věda 20. století: formalismus, freudismus, strukturalismus školy, medievistika a její metodologické přesahy. Nové trendy v současné ruské a jiné slovanské literární vědě.
 • 2. Literární teorie. Literární teorie a poetika. Teorie verše. Teorie prózy. Teorie dramatu.
 • 3. Koncepce, disciplíny, žánry a směry. Literární komparatistika. Přehled vývoje komparatistiky. Biliterárnost, polyliterárnost a větší srovnávací celky. Kontaktologie – typologie. Světová literatura. Různé koncepce srovnávací literatury. Generální komparatistika. Areálové pojetí komparatistiky. Literární genologie. Žánrová systematika. Teorie literárních žánrů. Teorie románu. Literární směry. Pojmy, definice, autoři, texty. Současný stav literární vědy. Areálovost a integrace filologie a sociálních věd jako aspekt literární vědy. Naratologie. Syžetologie.
Literatura
  povinná literatura
 • Hrabák, J.: Poetika. Praha 1973, 1977.
 • Průvodce po světové literární teorii 20. století. Edited by Vladimír Macura - Alice Jedličková. Vydání první. Brno: Host, 2012. 839 stran. ISBN 9788072948482. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Základní okruhy filologické a literárněvědné metodologie a teorie (elementy, materiály, úvahy, pojetí, texty). Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, 2010. 275 s. ISBN 978-80-8105-191-3. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Areál - sociální vědy - filologie. In Areál - sociální vědy - filologie. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 3-25, 22 s. Areál - sociální vědy - filologie. info
 • PAVELKA, Jiří a Ivo POSPÍŠIL. Slovník epoch, směrů, skupin a manifestů. Brno: Georgetown, 1993. 290 s. ISBN 8090160409. info
  doporučená literatura
 • Valček, P.: Slovník literárnej teórie. Literárne informačné centrum, Bratislava 2006.
 • Žilka, Tibor: Vademecum poetiky. Nitra 2006.
 • Harpáň. M.: Teória literatúry. Bratislava 1994.
 • POSPÍŠIL, Ivo. Kdo je a kdo není komparatista, co je komparatistika a čím už nezvládá být. Slavica Litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 18, č. 1, s. 19-28. ISSN 1212-1509. Digitální knihovna FF MU info
 • FOŘT, Bohumil. Fikční světy české realistické prózy. Vydání první. Praha: Akropolis, 2014. 203 stran. ISBN 9788074700781. info
 • DOLEŽEL, Lubomír. Heterocosmica II : fikční světy postmoderní české prózy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2014. 190 s. ISBN 9788024626802. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Literární genologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 118 s. ISBN 978-80-210-6894-0. Digitální knihovna FF MU info
 • DOLEŽEL, Lubomír. Narativní způsoby v české literatuře. Vydání druhé. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2014. 142 stran. ISBN 9788087855133. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Areál a filologická studia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 154 s. ISBN 9788021064744. info
 • KUBÍČEK, Tomáš, Jiří HRABAL a Petr A. BÍLEK. Naratologie : strukturální analýza vyprávění. V Praze: Dauphin, 2013. 247 s. ISBN 9788072725922. info
 • PAVEL, Thomas G. Fikční světy. Translated by Hynek Zykmund. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 226 s. ISBN 9788020021205. info
 • FOŘT, Bohumil. Lingvistické zdroje naratologie Pražské školy. In Kovář, Jaroslav. Příspěvky k mezinárodní teorii literatury. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2012. s. 49-60. ISBN 978-80-87474-63-1. info
 • FOŘT, Bohumil. Four studies of narrative. 1st pub. Prague: Institut of Czech Literature AS CR, 2010. 87 s. ISBN 9788085778786. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Teorie literárních dějin, literární komparatistika a identita národních literatur (problém východoslovanského areálu). In Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost. Sborník vědeckých prací. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav slavistiky, 2009. s. 463-474. ISBN 978-80-210-4964-2. info
 • MOCNÁ, Dagmar a Josef PETERKA. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Litomyšl: Paseka, 2004. 699 s. ISBN 807185669X. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Fikční světy lyriky. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2003. 83 s. ISBN 8071855928. info
 • PAVERA, Libor a František VŠETIČKA. Lexikon literárních pojmů. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 422 s. ISBN 80-7182-124-1. info
 • SVATOŇ, Vladimír. Z druhého břehu :(studie a eseje o ruské literatuře). Vyd. 1. Praha: Torst, 2002. 603 s. ISBN 80-7215-179-7. info
 • PETRŮ, Eduard. Úvod do studia literární vědy. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2000. 187 s. ISBN 80-85839-44-X. info
 • POSPÍŠIL, Ivo a Jiří GAZDA. Integrovaná žánrová typologie : (komparativní genologie) : projekt, metodologie, terminologie, struktura oboru, studie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 182 s. ISBN 8021021926. info
 • INGARDEN, Roman. Umělecké dílo literární. 1. vyd. Praha: Odeon, 1989. 419 s. info
 • ŽILKA, Tibor. Poetický slovník [Žilka, 1984]. Bratislava: Tatran, 1984. info
 • KRAUSOVÁ, Nora. Príspevky k literárnej teórii : poetika románu. V Bratislave: Slovenský spisovateľ, 1967. info
 • HRABÁK, Josef. Úvod do teorie verše [Hrabák, 1956]. 1. vyd. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1956. 183 s. info
  neurčeno
 • Komparatistika a genológia : zborník venovany VII. medzinárodnému slavistickému kongresu vo Varšave. Edited by Pavol Petrus. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1973. 189 s. info
Výukové metody
Přednáška, seminář s podpůrným e-learningem a prezentací výsledků samostatných seminárních prací a následnou diskusí.
Metody hodnocení
Vypracovat seminární práci na téma z teorie literatury nebo literárněvědné metodologie v rozsahu 18 000 znaků s mezerami a všemi formálními náležitostmi odborné práce.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.