LJ153 Středověká a humanistická latina I

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 C31
Předpoklady
PROGRAM ( N - LJ_ ) || PROGRAM ( N - LJU_ )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti budou poučeni o charakteru a funkci latinského jazyka ve středověku a zvláštních rysech středolatinské literatury, včetně formálních znaků poezie a prózy. Dále získají přehled o základních žánrech středolatinské literatury a seznámí se s nejdůležitějšími obdobími, osobnostmi a díly evropské a české latinské literatury období raného a vrcholného středověku. Důraz je kladen především na tzv. středověké renesance a jejich zvláštnosti ve srovnání s tzv. velkou evropskou renesancí.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni popsat základní jazykové rysy středověké latiny a její odchylky od klasické normy, včetně formálních znaků. Dále budou schopni hlouběji a v širším kulturním a historickém kontextu vysvětlit vztah a kontinuitu mezi antickou (latinskou) a středověkou literární kulturou. Porozumí podstatě a významu středověkých literárních návratů k antice a budou umět popsat žánrovou mapu středověké latinské literatury.
Osnova
 • Specifika středověké latiny jakožto jazykového fenoménu (morfologie, syntax, slovní zásoba). Formální znaky středolatinské poezie a prózy.
 • Periodizace středověké latinské literatury, její zvláštnosti a nejdůležitější žánry.
 • Základní literárněhistorické příručky a elektronické pomůcky ke studiu středověké latiny.
 • Bible.
 • Význam období patristiky pro rozvoj středověké literatury, vliv sv. Augustina.
 • Raný středověk (benediktinské kláštery, Isidor ze Sevilly, Beda Ctihodný).
 • Tzv. karolinská renesance a její hlavní představitelé (Alkuin z Yorku, Theodulf Orléanský, Einhard).
 • Tzv. ottonská renesance a její hlavní představitelé (Hrotsvitha z Gandersheimu, Gerbert z Remeše, Liutprand z Cremony, epos Waltharius).
 • Tzv. renesance 12. století a srovnání s předchozími středověkými „renesancemi“ (Carmina Burana, Gualter Castellionský, Petr Alfonsi, Otto z Freisingu, Hildegarda z Bingen, Petr Abelárd aj.).
Literatura
  povinná literatura
 • NECHUTOVÁ, Jana. Středověká latina. 1. vyd. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2002. 162 s. ISBN 8085917823. info
 • NECHUTOVÁ, Jana a Dana STEHLÍKOVÁ. Stručné dějiny latinské literatury středověku. Edited by Jan Kalivoda. 1. vyd. Praha: Arista, 2013. 309 s. ISBN 9788073401450. info
 • CURTIUS, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Vyd. 1. Praha: Triáda, 1998. 738 s. ISBN 80-86138-07-0. info
 • Sestra múza : světská poezie latinského středověku. Praha: Odeon, 1990. ISBN 8020701451. info
 • VIDMANOVÁ, Anežka. Laborintus :latinská literatura středověkých Čech. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1994. 222 s. ISBN 80-901508-6-1. info
  doporučená literatura
 • Středověká latinská literatura (6.-15. století) : příručka. Edited by Claudio Leonardi. Vydání první. Praha: Academia, 2014. 502 stran. ISBN 9788020023872. info
Výukové metody
Přednášky, seminární diskuse, prezentace zadaného literárního díla.
Metody hodnocení
Pravidelná a aktivní účast v hodinách. Písemný test zaměřený na prověření znalostí látky probraných lekcí.
Informace učitele
Z předepsané povinné literatury jsou tyto tituly omezeny v následujícím rozsahu:
J. Nechutová. Středověká latina. Praha: KLP, 2002, s. 65-134.
E. R. Curtius, Evropská literatura a latinský středověk. Praha: Triáda, 1998, s. 15-90, 163-185, 267-291, 410-431.
A. Vidmanová, Laborintus: latinská literatura středověkých Čech. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1994, s. 63-77, 78-94.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/LJ153