LJBcSZk Státní závěrečná zkouška bakalářská z latinského jazyka a literatury

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Předpoklady
K bakalářské zkoušce z latinského jazyka a literatury se smí přihlásit student, který:
a) získal předepsané kredity podle svého studijního plánu;
b) odevzdal bakalářskou diplomovou práci v případě, že studuje podle hlavního nebo jednooborového studijního plánu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem státní bakalářské zkoušky je ověřit, zda student dosáhl výstupů z učení studijního programu Latinský jazyk a literatura v rozsahu odpovídajícímu jeho studijnímu plánu.
Výstupy z učení
Úspěšný student by měl být schopen:
porozumět klasickému latinskému textu;
překládat texty vybraných klasických autorů do češtiny;
s použitím lingvistické terminologie popsat morfologii a syntax klasické latiny, analyzovat strukturu latinských souvětí a překládat do latiny kratší věty;
rozeznat metrickou strukturu verše a správně číst latinskou poezii;
vyhledat a určit základní poetické a stylistické prostředky používané v latinských textech;
charakterizovat díla nejvýznamnějších římských autorů, popsat vývoj římské literatury a její souvislosti s řeckou literaturou;
charakterizovat základní literární žánry a popsat jejich specifika v antické literatuře;
popsat kulturní a historický kontext antického světa;
popsat metodologické přístupy používané v klasické filologii.

Rozsah požadovaných znalostí se liší podle studijního plánu, který student studuje.
Osnova
 • Náplň bakalářské státní závěrečné zkoušky
 • 1. Dobrá znalost latinské gramatiky v rozsahu předmětů Latinská gramatika I-IV (vedlejší studijní plán) nebo v rozsahu předmětů Latinská gramatika I-V a Stylistika (jednooborový a hlavní studijní plán).
 • 2. Znalost relevantní lingvistické terminologie.
 • 3. Důkladná znalost vývojových rysů římské literatury (v rozsahu předmětů Římská literatura republiky: od Livia Andronica k Ciceronovi a Římská literatura: Augustovo a Neronovo období), informovanost o jejích souvislostech s hlavními vývojovými stadii řecké literatury (v rozsahu předmětu Přehled antické řecké literatury pro vedlejší a hlavní studijní plán nebo v rozsahu předmětů Antická řecká literatura: od Homéra k Eurípidovi a Antická řecká literatura: helénistické období pro jednooborový studijní plán) a znalost základních literárně teoretických pojmů (v rozsahu výše uvedených kurzů literatury a předmětu Úvod do teorie literatury).
 • 4. Základní znalost historického a společenského kontextu.
 • 5. Znalost metodologických postupů a nástrojů klasické filologie (v rozsahu předmětů Úvod do studia klasické filologie a Úvod do studia klasické a středolatinské filologie).
 • 6. Důkladná sečtělost v autorech předepsané povinné četby v originále:
 • jednooborový a hlavní studijní plán: Cicero. Tusculanae disputationes I; Livius. Ab urbe condita I; Vergilius. Aeneis I, II, IV; Bucolica I, IV).
 • vedlejší studijní plán: Cicero. Tusculanae disputationes I; Ovidius. Metamorphoses I 72–162, 253-360; II 833-875; IV 55-166; X 1-77.
 • 7. Znalost děl antické i středověké literatury na základě vlastní četby. Seznam zahrnuje minimální rozsah četby:
 • Caesar: Zápisky o válce galské; Římská lyrika (Stiebitz: výběr poezie období republiky); Cicero: Tuskulské hovory nebo O státě nebo O věštění, Proti Catilinovi I, Proti Verrovi II, Filipiky (1 dle vlastního výběru); Catullus: celé dílo; Ovidius: Listy heroin, Lásky, Umění milovat, Proměny, Kalendář; Vergilius: celé dílo; Horatius: Vavřín a réva (Ódy: tři knihy; Epódy: 1, 9; Satiry: 1,1/4 a 2,1; Listy: 2,1/3); Tibullus: 1. kniha; Propertius: 1. kniha; Lucretius: O přírodě (první a pátá kniha); Sallustius: Catilinovo spiknutí; Nepos: 3 životopisy dle vlastního výběru; Plautus: jedna komedie dle vlastního výběru; Terentius: jedna komedie dle vlastního výběru; Livius: Letopisy (knihy 1. a 21.); Suetonius: Životopisy dvanácti císařů (3 životopisy); Homér: Ilias, Odysseia; Hésiodos: Theogonia, Práce a dny (Zpěvy železného věku); Výbor z řecké lyriky (výbor, Ferdinand Stiebitz); Aischylos: Oresteia; Sofoklés: Oidipús král, Antigona; Eurípidés: Médeia; Platón: Faidros, Symposion, Kratylos; Hérodotos: 6.-9. kniha; Thúkydidés: 1.-2. kniha; Aristotelés: Poetika; Démosthenés: Filipika (výbor Tribuni výmluvnosti v Antické knihovně); Augustinus: Vyznání; Boëthius: Filozofie utěšitelkou; Vulgáta: evangelium dle vlastního výběru; Isidor ze Sevilly: Etymologie (1 kniha dle vlastního výběru); Sestra múza s. 43-46, 86-91, 109-119, 133-146, 148-183, 198-202, 211-217, 248-249, 257-295; Otto z Freisingu: Historie aneb o dvou obcích; Kristiánova legenda; Petr Abelárd: Dopisy utrpení a lásky.
Literatura
  povinná literatura
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 402 s. ISBN 978-80-210-7039-4. Digitální knihovna FF MU info
 • MIKULOVÁ, Jana. Základní kurz latiny. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 190 s. ISBN 978-80-210-6499-7. Digitální knihovna FF MU info
 • MIKULOVÁ, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 498 s. ISBN 978-80-210-7207-7. Digitální knihovna FF MU info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992, 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
 • CANFORA, Luciano. Dějiny řecké literatury. Translated by Dagmar Bartoňková. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2001, 893 s. ISBN 8085917696. info
 • CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2003, 790 s. ISBN 8085917874. info
 • NOVOTNÝ, František. Historická mluvnice latinského jazyka. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955, 361 s. URL info
  doporučená literatura
 • BARTONĚK, Antonín. Latinská syntaktická cvičení :se slovníkem. Praha: Universita Karlova, 1993, 192 s. ISBN 80-7066-807-5. info
 • PANHUIS, Dirk. Gramatika latiny. Translated by Lucie Pultrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014, 281 s. ISBN 9788020023353. info
Výukové metody
Písemná a ústní zkouška, u jednooborového a hlavního studijního plánu obhajoba bakalářské práce.
Metody hodnocení
Hodnocení zkušební komisí.
Informace učitele
Státní bakalářská zkouška se skládá ze dvou částí - z obhajoby bakalářské práce (jednooborový a hlavní studijní plán) a ze zkoušky, která je písemná i ústní (všechny studijní plány).
Obhajoba bakalářské práce
Obhajoba bakalářské práce je ústní. Student nejprve krátce představí svoji práci, poté se přečtou posudky školitele a oponenta. Student se pak k oběma posudkům vyjádří. Obhajobu si připraví předem (posudky má k dispozici 5 pracovních dní před termínem obhajoby).

Zkouška
 • Písemná část: překlad latinského textu z povinné četby s latinsko-českým slovníkem (jednooborový a hlavní studijní plán: Livius, vedlejší studijní plán: Cicero) a test z latinské gramatiky bez slovníku (vedlejší studijní plán pouze v rozsahu 4 semestrů latinské gramatiky).
 • Ústní část: římská literatura a její souvislost s řeckou literaturou, překlad latinského textu a jeho jazyková a stylistická analýza, používání správné terminologie, správné čtení poezie a analýza metra (jednooborový a hlavní studijní plán: Cicero, Vergilius, vedlejší studijní plán: Ovidius), znalost nástrojů a metodologie používaných v klasické filologii.


 • Zkouška začíná písemnou částí. Pro úspěšné složení zkoušky je nutné absolvovat úspěšně písemnou i ústní část. Neuspěje-li student u některé z nich, musí opakovat celou zkoušku.
  U ústní zkoušky má student vyhrazeno 45 minut na přípravu textů se slovníkem. K ústní zkoušce si student přinese seznam přečtených děl antických autorů v překladu i v originále.
  Termíny závěrečných zkoušek jsou vypisovány v IS MU pravidelně třikrát za rok, v červnu, září a lednu a zveřejněny na webových stránkách i na nástěnce ÚKS.
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každý semestr.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  Zobrazit další předměty

  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/LJBcSZk