LJ152 Pozdní latina

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D.
Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 D32, kromě St 17. 4.
Předpoklady
PROGRAM ( N - LJ_ ) || PROGRAM ( N - LJU_ ) || PROGRAM ( N - LLS_ ) || LJBcSZk Bc. státní zkouška
Předpokládá se znalost latinské morfologie a alespoň základní syntaxe.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz má studentům zprostředkovat vhled do vývoje latiny, který se odehrával zejména v prvních staletích našeho letopočtu, a poukázat na vývojové tendence, které pokračují do románských jazyků. Východiskem pro srovnání je klasická norma, kterou si studenti osvojili v předchozím studiu. Bude poukazováno na doklady některých tendencí už u klasických či předklasických autorů. Studenti budou rovněž seznámeni s některými teoretickými přístupy ke studiu vývoje jazyka. Jednotlivé jevy a tendence budou studenti hledat v originálních textech.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni:
- nastínit vývoj latiny v oblasti fonetiky, morfologie, syntaxe a lexika s důrazem na lidovou a pozdní latinu;
- porovnat charakteristiky pozdně latinských textů s klasickými;
- ukázat vztah mezi vybranými vývojovými tendencemi pozdní latiny s vývojem do románských jazyků (zvláště španělštiny, italštiny a francouzštiny);
- rozeznat a interpretovat jevy doložené ve vybraných lidových a pozdně latinských textech;
- vysvětlit některé základní principy spojené s vývojem jazyka a s jazykovými změnami.
Osnova
 • Úvod.
 • Pojmy lidová a pozdní latina a jejich definice.
 • Romanizace a románské jazyky: jazyková situace v římské říši, koncil v Tours, modely vzniku románských jazyků.
 • Změny v systému vokálů.
 • Změny v konsonantickém systému.
 • Teorie gramatikalizace.
 • Jmenný systém. Změny v deklinaci.
 • Stupňování adjektiv.
 • Změny u zájmen, vytvoření členu.
 • Slovesný systém: vznik nových forem (futurum, perfektum), změny ve vyjadřování pasiva.
 • Změny v syntaktické oblasti: akuzativ s infinitivem a věta s quod, absolutní konstrukce, obsahové věty tázací apod.
 • Slovní zásoba: posuny ve významu, výpůjčky z řečtiny.
Literatura
  povinná literatura
 • HERMAN, József. Vulgar Latin. Edited by Roger Wright. University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press, 2000, xiv, 130. ISBN 0271020016. info
 • ADAMS, J. N. An anthology of informal Latin, 200 BC - AD 900 : fifty texts with translations and linguistic commentary. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, xi, 719. ISBN 9781107039773. info
  doporučená literatura
 • ADAMS, J. N. Social variation and the Latin language. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, xxi, 933. ISBN 9780521886147. info
 • A sociophilological study of late Latin. Edited by Roger Wright. Turnhout: Brepols, 2002, viii, 389. ISBN 2503513387. info
 • VÄÄNÄNEN, Veikko. Introduzione al latino volgare. 3 ed. italiana. Bologna: Pàtron, 1982, 419 s. ISBN 88-555-0902-0. info
 • ZAMBONI, Alberto. Alle origini dell'italiano :dinamiche e tipologie della transizione dal latino. 1. ed. Roma: Carocci editore, 2000, 226 s. ISBN 88-430-1653-9. info
 • ADAMS, J. N. Bilingualism and the Latin language. 1st publ. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, xxviii, 83. ISBN 0521817714. info
 • Itinerarium Egeriae. Edited by Marcela Hejtmanová. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1999, 244 s. ISBN 8070403381. info
 • Colloquial and literary Latin. Edited by Eleanor Dickey - Anna Chahoud. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, xviii, 515. ISBN 9780521513951. info
  neurčeno
 • TAGLIAVINI, Carlo. Le origini delle lingue neolatine :introduzione alla filologia romanza. 6 ed. interamente rielaborat. Bologna: Pàtron, 1982, xlii, 681. ISBN 88-555-0465-7. info
 • The Romance languages. Edited by Martin Harris - Nigel Vincent. New York: Oxford University Press, 1990, xii, 500. ISBN 0195208293. info
 • HEINE, Bernd a Tanja Angelova KUTEVA. World Lexicon of grammaticalization. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, xii, 387. ISBN 0521005973. info
 • LEDGEWAY, Adam. From Latin to Romance : morphosyntactic typology and change. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2012, xxvii, 434. ISBN 9780199584376. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FF:LJ152!
Výukové metody
Přednášky, diskuse, četba a analýza vybraných latinských textů, četba odborné literatury, vyhledávání vybraných vývojových tendencí v textech, domácí příprava.
Metody hodnocení
Hodnocení kurzu se skládá ze dvou částí - plnění úkolů během semestru a závěrečné ústní zkoušky.
Během semeestru studenti musí splnit různé úkoly, např. vyhledávat vybrané jevy v textech, číst a komentovat pasáže z odborné literatury nebo si připravovat analýzu zadaných pasáží z textu.
Při ústní zkoušce prokazují, že chápou hlavní vývojové tendence, které se odehrály na cestě z latiny do románských jazyků, a že jsou schopni najít příslušné jevy v pasáži vybrané z pozdně latinských textů (před započetím zkoušky budou mít čas na přípravu). Studenti mají prokázat, že chápou složitost jazykové změny a vývoje jazyka, a mají být schopni poukázat na různé faktory, které mohly hrát ve vývoji jazyka roli.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/LJ152