LJ154 Středověká a humanistická latina II

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
LJ153 Středověká a human. latina I
Úspěšné ukončení předmětu LJ153 Středověká a humanistická latina I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti získají přehled o základních žánrech středolatinské literatury a seznámí se s nejdůležitějšími obdobími, osobnostmi a díly evropské a české latinské literatury období středověku a raného novověku. Speciální pozornost je věnována rozvoji literatury ve 13. století, specifickému literárnímu vývoji v českém prostředí, renesanci a humanismu v české latinské literatuře až po dílo J. A. Komenského.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni hlouběji a v širším kulturním a historickém kontextu vysvětlit vztah a kontinuitu mezi antickou (latinskou) a středověkou literární kulturou. Budou schopni popsat literární kontury učeného 13. století, porozumí podstatě renesančního humanismu; budou schopni popsat specifický literární vývoj v českém prostředí, včetně humanistického období až do doby nastupujícího baroka.
Osnova
 • Literatura 13. století – hlavní proudy a vybrané osobnosti intelektuálního života (Albert Veliký, Tomáš Akvinský, Jakub z Vitry, Tomáš z Cantimpré, Bartoloměj Anglický, Jan z Garlandie, Roger Bacon, Bonaventura aj.).
 • Českolatinská středověká literatura – hagiografie a historiografie.
 • Českolatinská středověká literatura – odborná a naučná próza a poezie.
 • Charakteristika tzv. velké evropské renesance, její počátky v jednotlivých evropských zemích.
 • Nejvýznamnější autoři evropské latinské literatury (Petrarca, Boccaccio, Poggio Bracciolini, Lorenzo Valla, Konrád Celtis, Erasmus Rotterdamský, Filip Melanchthon aj.).
 • Nejvýznamnější autoři českolatinské humanistické literatury (Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, Řehoř Hrubý z Jelení, Augustin Olomoucký, Jan Campanus Vodňanský, Jan starší Hodějovský z Hodějova, Tadeáš Hájek z Hájku aj.).
 • J. A. Komenský – latinské dílo.
Literatura
  povinná literatura
 • NECHUTOVÁ, Jana a Dana STEHLÍKOVÁ. Stručné dějiny latinské literatury středověku. Edited by Jan Kalivoda. 1. vyd. Praha: Arista, 2013. 309 s. ISBN 9788073401450. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 2000. 365 stran. ISBN 8070213051. info
 • HLOBIL, Ivo a Eduard PETRŮ. Humanismus a raná renesance na Moravě. Photo by Prokop Paul. Vyd. 1. Praha: Academia, 1992. 274 s. ISBN 8020003851. info
 • MARTÍNEK, Jan. Martiniana : studie o latinském humanismu v českých zemích. Edited by Marta Vaculínová, Translated by Kateřina Millerová - Irena Zachov. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 501 s. ISBN 9788020023803. info
  doporučená literatura
 • Středověká latinská literatura (6.-15. století) : příručka. Edited by Claudio Leonardi. Vydání první. Praha: Academia, 2014. 502 stran. ISBN 9788020023872. info
Výukové metody
Přednášky, seminární diskuse, prezentace zadaného literárního díla.
Metody hodnocení
Pravidelná a aktivní účast v hodinách. Písemný test zaměřený na prověření znalostí látky probraných lekcí.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.