LJ204 Seminář k četbě (Cicero)

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. (plus 1 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 D32
Předpoklady
LJ103 Latinská gramatika III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty číst a interpretovat vybrané úseky Ciceronových řečnických i filozofických textů (popř. některé teoretické práce o rétorice).
Výstupy z učení
Student by měl být na konci kurzu schopen:
- analyzovat jednotlivé formální prostředky, jimiž Cicero umocňoval význam svého textu, a adekvátně je překládat;
- rozlišit základní rysy výstavby řeči (gradace a zdůraznění významu pomocí změn slovosledu, řečnických otázek, odmlk a opakování) a filozofického dialogu (způsob definice pojmu, argumentace);
- sumarizovat názory na postavení a dílo autora;
- informovat o hlavních řeckých vzorech (stoikové: Panaitios a Poseidónios zejména, Platón a Aristotelés, kritika epikúreismu; řečtí rétoři);
- rozumět společensko-kulturnímu kontextu Ciceronovy tvorby.
Osnova
 • 1. Uvedení do problematiky překladu Ciceronových textů, seznámení s jednotlivými edicemi.
 • 2. Seznámení s postavou zřejmě nejvýznamějšího římského řečníka a filozofa své doby.
 • 3.-4. M. TVLLI CICERONIS IN L. CATILINAM PRIMA ORATIO: Typy vedlejších vět a způsob jejich vzájemného zapojení. Části řeči.
 • 5.-6. M. TVLLI CICERONIS PRO A. LICINIO ARCHIA POETA ORATIO: Ciceronovo využívání různých stylů (genera dicendi). Naplňování zásady: movere / docere / delectare. Zvukomalba, rytmus řeči, tropy a figury.
 • 7.-8. M. TVLLI CICERONIS TUSCULANAE DISPUTATIONES (1,1-4; 1,5-6; 1,42-49): Skladba periody, způsob její analýzy. Sledování závislostí VV a jim odpovídajících modů a časů.
 • 9.-10. M. TVLLI CICERONIS TUSCULANAE DISPUTATIONES (1,1; 1,7: axioma = pronuntiatum; 1,8-9: animus / anima; 1,10: harmonia, entelechia = continuata et perenna motio; 1,23-25; 1,41): Způsob argumentace, způsob definice pojmů.
 • 11.-12. M. TVLLI CICERONIS CATO MAIOR DE SENECTUTE: Interpretace textu s ohledem na kulturní kontext, v němž dílo vznikalo. Typické římské hodnoty, úcta ke stáří, úcta k předkům, smysl pro povinnost, moralizování. Srovnání antické morální doktríny s moderním životním stylem.
 • 13. Shrnutí získaných poznatků formou písemného rozboru jednoho delšího souvětí (periody).
Literatura
  povinná literatura
 • CICERO, Marcus Tullius. M.T. Ciceronis Oratio pro Archia poeta. Edited by M. D. Marie. Nouv. éd. Paris: Librairie classique d'Eugene Belin, 1926. 28 s. info
 • CICERO, Marcus Tullius. Ciceros Reden gegen L. Sergius Catilina, für P. Cornelius Sulla und für den Dichter Archias (Přív.) : Ciceros Reden für Sex. Roscius aus Ameria und über das Imperium des Cn. Pompeius (ZPřív.) : In Catilinam (Unif.) : Pro Archia poeta (Unif.) : Pro Sulla. Edited by Karl Halm. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1859. info
  doporučená literatura
 • CICERO, Marcus Tullius. Pro Archia. Edited by Albertina Riboldi. 1a ed. Milano: Carlo Signorelli, 1995. 92 s. ISBN 8843401661. info
 • CICERO, Marcus Tullius. Tuskulské hovory : Cato starší o stáří : Laelius o přátelství. Translated by Václav Bahník. 1. souborné vyd. Praha: Svoboda, 1976. 433 s. URL info
  neurčeno
 • In Catilinam (Unif.) : Ciceros Reden gegen L. Sergius Catilina, für P. Cornelius Sulla und für den Dichter Archias (Přív.). info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů kombinovaných s přednáškami. Je požadována aktivní účast v semináři v rozsahu minimálně 75% (počítá se s domácí přípravou včetně předběžné analýzy textu) a vypracování a přednesení krátkých referátů o problematice spojené s pozadím některých Ciceronových děl.Pokud se student z vážných důvodů nemůže hodiny zúčastnit, pošle překlad zadaného úseky z hodiny, ve které chyběl e-mailem vyučující.
Metody hodnocení
V závěru kurzu musí student prokázat schopnost důkladného rozboru na několika charakteristických "ciceronovských" větách: písemně. Celkem ve třech souvětích student musí:
1. analyzovat syntaktickou stavbu (typ souvětí, rozbor větných členů a slovesných tvarů, souslednost časová);
2. označit a popsat použité figury a tropy;
3. ukázat a popsat strukturu periody (odkrýt symetrii a variace);
4. všechny souvětí adekvátně přeložit do českého jazyka.
Zápočet získává student, který dosáhl 75% úspěšnosti a zároveň žádný z úkolů zcela nevynechal.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Zápočet si volí studenti vedlejšího studijního plánu (minor), kolokvium studenti jednooborového nebo hlavního studijního plánu (completus, maior).
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/LJ204