LJ410 Etika starověkých civilizací II

Filozofická fakulta
jaro 2021

Předmět se v období jaro 2021 nevypisuje.

Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
LJ409 Etika starověku I
Žádné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na změny etických hodnot v době helénismu ("globalizace", individualizace, rovnost lidí), dále za krize římské říše (průnik orientálních kultů) a za dominátu (antika a křesťanství); představuje i hodnotový svět "barbarů", kteří se s Římany setkávali.
Výstupy z učení
Student díky absolvování kurzu:
- dokáže popsat změny etických hodnot v obdobích, kdy nelze mluvit o klasickém antickém světě;
- bude lépe schopen posoudit význam období, která kdysi byla pokládána za úpadková;
- dokáže vyhledávat i skryté údaje o etice v pramenech;
- dokáže odpovědět na otázku, zda se nacházíme či nenacházíme v podobné situaci jako pozdní Římané.
Osnova
 • 1) Změny myšlení za helénismu; vliv antropocentrických filozofií, orientálního myšlení a náboženství.
 • 2) Pojetí hodnot a člověka v helénistickém světě; skutečné postavení vyšších a nižších sociálních vrstev.
 • 3) Helénistické cesty k monoteismu.
 • 4) Úpadek antické občanské společnosti za helénismu a jeho důsledky.
 • 5) Helénizace a pozdější "orientalizace" římské společnosti a myšlení; zařazení římského absolutismu do obecného kontextu dějin.
 • 6) Hodnoty "res publica", "civilitas" a "libertas" v pozdní antice; jejich odraz v pramenech; změna způsobu života většiny obyvatel impéria.
 • 7) Císař a jeho pojetí v pozdně římské společnosti; božství císaře jako hodnota; úpadek hodnoty občanství.
 • 8) Střet starého římského náboženství a šířícího se křesťanství.
 • 9) Kolektivismus a individualismus v životě antické společnosti. Vlastenectví a globalizace.
 • 10) Římské umění integrace, integrace jako hodnota.
 • 11) Životní hodnoty "barbarů" podle autorů doby principátu.
 • 12) Životní hodnoty "barbarů" za velkého stěhování národů; zachované či ztracené antické životní hodnoty.
Literatura
  povinná literatura
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Podzimní čas mocné říše. I. Brno: MOBA, 2004. ISBN 80-243-1344-8. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Stěhování národů. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003. 416 s. Edice Historica. ISBN 978-80-7021-705-4. info
 • GRANT, Michael. Dějiny antického Říma. Translated by Alena Jindrová. 1. vyd. v čes. jaz. [Praha]: BB art, 1999. 472 s. ISBN 8072570099. info
  doporučená literatura
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Charakteristika "barbarských" států. Příspěvek k metodologii dějin. Studia historica Nitriensia, Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, roč. 2016/20, č. 1, s. 3-16
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Čest v Evropě "barbarů". Acta iuridica olomucensia, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, roč. 2013, č. 8, s. 39-49. ISSN 1801-0288. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Attila : Hunové, Řím a Evropa. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2012. 340 s. Historica. ISBN 978-80-7429-169-2. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Církev, král a etika mezi antikou a středověkem. In Bednaříková, J., et al.. Krize a kairos: společenské výzvy. I. Červený Kostelec: P. Mervart, 2010. s. 11-26, 16 s. Krize a kairos. ISBN 978-80-87378-78-6. info
 • ČEŠKA, Josef. Zánik antického světa. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2000. 277 s. ISBN 8070213868. info
 • GRANT, Michael. Pád říše římské. Translated by Gerik Císař. 1. vyd. [Brno]: BB art, 1997. xii, 208 s. ISBN 80-86070-32-8. info
 • ČEŠKA, Josef. Římský stát a katolická církev ve IV. století [1-6653]. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1983. info
 • BURIAN, Jan [historik]. Řím : světla a stíny antického velkoměsta. Praha: Svoboda, 1970. info
  neurčeno
 • TACITUS. Dějiny (Obsaž.) : Z dějin císařského Říma. info
 • APPIÁNOS, z Alexandrie. Římské dějiny (Variant.) : Krize římské republiky : (Římské dějiny II - Občanské války) : Zrod římského impéria (Římské dějiny I). info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Freiheit in der Spätantike. In Laetae segetes iterum. Brno: Ústav klasických studií FF MU, 2008. s. 277-291, 15 s. ISBN 978-80-210-4775-4.
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Etika bohatství a chudoby v nejstarších civilizacích (starověk a některé výhledy do středověku. In Ambros, Pavel. Nouze, chudoba, bohatství. Výhledy do postrestituční epochy života církví. I. Olomouc: Refugium, Olomouc, 2015. s. 120
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Proč všechny velké civilizace kolabují. In Meteor, populárně vědecký magazín, Český rozhlas II, 24. 12. 2013. I. Praha: Český rozhlas Praha, 2014. s
 • PRCHLÍK, Ivan. Tacitus de Christianis : kde získal Tacitus své informace o křesťanech? Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů, Jednota klasických filologů, 2015, roč. 57, č. 1, s. 46-66. ISSN 1211-3379. info
 • FRÝDEK, Miroslav. Crimen maiestatis v neprávních pramenech – Livius, Tacitus, Ammianus Marcellinus. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2011, roč. 14, 3., s. 264-269. ISSN 1210-9126. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Die älteste Individualisierung und die Beziehung des Individuums zu Natur und Gesellschaft. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Brno: MU, 2008, roč. 2008, N 13, s. 5-19. ISSN 1211-6335. info
 • KYSUČAN, Lubor. Individuum versus antická ekotopie. In Minerva : Odborný periodický sborník společenských věd. Sv. 3. České Budějovice: Katedra společenských věd, Pedagogická fakulta, Jihočeská Univerzita, 2007. s. 48-56. ISBN 978-80-7394-022-5. info
 • KLVAČ, Pavel. Člověk a les. In KLVAČ, Pavel. Člověk a les. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 5-7, 80 s. ISBN 80-210-4202-8. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Die Gewalt bei der Steuererhebung in der Spätantike. Classica Cracoviensia, Krakov, 2006, roč. 2006, č. 10, s. 9-26. ISSN 1505-8913. info
 • ECK, Werner. Augustus a jeho doba. Translated by Vlastimil Drbal. Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 2004. 118 stran. ISBN 8070216883. info
 • AMMIANUS MARCELLINUS. Dějiny římské říše za soumraku antiky. Translated by Josef Češka. 2., přepracované vydání,. Praha: Arista, 2002. 849 stran. ISBN 8086223728. info
 • MARCUS AURELIUS, Antoninus. Hovory k sobě. Vyd. tohoto překladu 8., v. Praha: Mladá fronta, 1999. 174 s. ISBN 80-204-0799-5. info
 • HANUŠ, Jiří. Od katakomb k světové církvi. Rozhovory s historikem starověku Josefem Češkou. Brno: CDK, 1998. ISBN 80-85959-38-0. info
 • DOSTÁLOVÁ, Růžena a Radislav HOŠEK. Antická mystéria. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 1997. 365 stran. ISBN 8070212179. info
 • KYSUČAN, Lubor. Na zlomu času : devět zastavení na konci starověku a druhého tisíciletí. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. 98 s. ISBN 8070677740. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Občanská společnost v antickém Římě. In Duchovní svět občanské společnosti. 1. vyd. Brno: Bolzano, sdružení pro vědu a kulturu, 1996. s. 71-87, 17 s. info
 • OLIVA, Pavel a Jan [historik] BURIAN. Civilizace starověkého Středomoří. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 549 s. info
 • ZOSIMOS. Stesky posledního Římana [22254]. Praha: Odeon, 1983. info
 • Portréty světovládců. 1, Od Hadriana po Alexandra Severa [21374/1]. Translated by Bohumila Mouchová - Jan [historik] Burian. Praha: Svoboda, 1982. info
 • Portréty světovládců. 1, Od Hadriana po Alexandra Severa [21374/1]. Translated by Bohumila Mouchová - Jan [historik] Burian. Praha: Svoboda, 1982. info
 • Synové slávy - oběti iluzí : z pozdních římských panegyriků. Praha: Svoboda, 1977. info
 • TACITUS, Publius Cornelius. Letopisy [Tacitus, 1975]. 3., přeprac. vyd. Praha: Svoboda, 1975. 554 s. info
 • Antika v dokumentech. 2, Řím. Edited by Jan Pečírka - Julie Nováková, Translated by Julie Nováková. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961. 652 s. info
 • AUGUSTINUS, Aurelius. O Boží obci : knih 22. [sv.] 1. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1950. 690 s. info
 • Salvianus. De gubernatione Dei. Ed. F. Pauly. Vindobonae, 1883. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse v hodinách, vystoupení studentů k jimi vybraným tématům.
Metody hodnocení
Esej srovnávající antické a současné životní hodnoty nebo vystoupení studenta v rámci předmětu.
Informace učitele
Ke zpracování seminární práce je možno využít i jiných pramenů a literatury než těch, které jsou doporučeny v seznamu. Esej má zdůraznit využitelnost poznatků z minulosti pro současnost.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý druhý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/LJ410