MED05 Přehled antické řecké literatury

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 A21
Předpoklady
(! KR011 Antická řecká literatura I ) && (! KR012 Antická řecká literatura II ) && ! NOW ( KR011 Antická řecká literatura I )
Jedná se o kurz bez požadovaných speciálních vstupních znalostí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem přednášek je zprostředkovat studentům přehlednou znalost literatury starých Řeků, tvůrců první evropské literatury. Řekové vytvořili téměř všechny literární druhy, které pak prostřednictvím literatury římské (té je věnována pozornost v kurzu MED06) převzaly jednotlivé evropské národní literatury.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu student:
- dokáže popsat vývoj řecké literatury a zasadit ho do historického kontextu;
- dokáže charakterizovat důležité žánry řecké literatury a popsat jejich specifika v antické literatuře;
- je schopen jmenovat hlavní zástupce těchto žánrů a charakterizovat jejich dílo;
- dokáže interpretovat vybranou část z těchto děl na základě vlastní četby v českých překladech (seznam textů viz níže Literatura a Informace učitele);
má povědomost rovněž o relevantní sekundární literatuře.
Osnova
 • 1. Periodizace starořecké literatury; odborná literatura;
 • 2. Vznik epiky; homérská otázka;
 • 3. Didaktická poezie;
 • 4. Lyrika I: elegie, jamb, epigram;
 • 5. Lyrika II: písňová lyrika sólová a sborová;
 • 6. Vznik řecké tragédie; Aischylos;
 • 7. Sofoklés;
 • 8. Eurípidés;
 • 9. Attická komedie (tzv. stará);
 • 10. Vrcholy řecké historiografie (Hérodotos, Thúkýdidés, Polybios);
 • 11. Attické řečnictví a rétorika;
 • 12. Helénistické básnictví I: alexandrijská moderna a vznik nových žánrů;
 • 13. Helénistické básnictví II: nová komedie.
Literatura
  povinná literatura
 • HOMÉROS. Ílias. Translated by Otmar Vaňorný. 12. vyd. Praha: Petr Rezek, 2007. 598 s. ISBN 8086027252. info
 • HOMÉROS. Odysseia. Translated by Otmar Vaňorný. 16. vyd. Praha: Petr Rezek, 2007. 451 s. ISBN 8086027260. info
 • HÉSIODOS. Zpěvy železného věku (Zrození bohů, Práce a dny, Štít, Soutěž Homéra a Hésioda). Přeložila Julie Nováková. Praha: Svoboda, 1990. Prémie Antické knihovny. ISBN 80-205-0127-4. info
 • Řecká lyrika. Translated by Ferdinand Stiebitz. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1954. 356 s. info
 • AISCHYLOS a Johana KUDLÁČKOVÁ. Oresteia : tragická trilogie : premiéra 18. a 20. června 2002 ve Stavovském divadle. Edited by Ivan Rajmont, Translated by Petr Borkovec - Matyáš Havrda. V Praze: Národní divadlo v Praze, 2002. 254 s. ISBN 807258104X. info
 • SOFOKLÉS, ca. 496 př. Kr.-406 př. Tragédie [Sofoklés, 1975]. Translated by Ferdinand Stiebitz - Václav Dědina - Radislav Hošek. 1. souborné vyd. Praha: Svoboda, 1975. 623 s. info
 • EURIPIDÉS. Médeia. Translated by Ferdinand Stiebitz. V nakladatelství Artur vyd. Praha: Artur, 2010. 67 stran. ISBN 9788087128374. info
 • HÉRODOTOS. Dějiny. Edited by Bořivoj Borecký, Translated by Jaroslav Šonka. Vyd. 3., V nakl. Academia 1. Praha: Academia, 2004. 548 s. ISBN 8020011927. info
 • THUKYDIDES. Dějiny peloponnéské války. Praha: Odeon, 1977. info
 • ARISTOTELÉS. Poetika. Edited by Aristotelés, Translated by Milan Mráz. Vyd. v Antické knihovně 1. Praha: Svoboda, 1996. 226 s. ISBN 8020502955. info
 • STIEBITZ, Ferdinand. Stručné dějiny řecké literatury. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 247 s., př. info
  doporučená literatura
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. (ed., transl.) Luciano Canfora: Dějiny řecké literatury. 2., revidované a doplněné vydání. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2004. 904 s. sine. ISBN 80-86791-10-6. info
 • The Cambridge history of classical literature. Edited by P. E. Easterling - Bernard MacGregor Walker Knox. 1. pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. xv, 936. ISBN 0521210429. info
 • LESKY, Albin. Geschichte der griechischen Literatur. Bern-München: Francke, 1971. 1023 s. ISBN 3-7720-0050-9. info
 • SCHMID, Wilhelm a Otto STÄHLIN. Geschichte der griechischen Literatur. München: Beck, 1961. info
 • DEL CORNO, D. Letteratura greca. Milano, 1988. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášky a kurz využívá rovněž e-learning.
Metody hodnocení
Výstup je studentům udělen na základě:
1. úspěšného vypracování písemného testu z náplně přednášek i ze samostatné četby; minimální požadovaná úspěšnost je 60% (celkový počet možných bodů: 30; je třeba dosáhnout alespoň 18 bodů); 2. odevzdání krátké eseje (1-2 strany) analyzující četbu libovolného díla ze starořecké literatury. Esej bude zahrnovat vedle stručného přehledu obsahu také žánrové zařazení díla a vymezení konkrétních žánrových znaků. Samozřejmou součástí práce je kompletní bibliografický údaj k použité literatuře (v případě, že student nepoužije sekundární zdroje, pak alespoň k prameni, který přečetl). Esej je třeba odevzdat mailem na adresu vyučující během zkouškového období, nejpozději však týden před jeho koncem.

Vzhledem k současné epidemiologické situace proběhne test distanční formou (on-line testem v ISu). Student včas obdrží odkaz na test/test, který elektronicky v dané době vypracuje a odešle.
Informace učitele
Poznámka k povinným textům k samostatné četbě pro všechny studenty kurzu
Studenti mohou zvolit kterýkoliv český/slovenský/anglický překlad antických textů. Výše uvedené překlady jsou pouze doporučené.
Z HOMÉROVA díla si studenti volí jeden z eposů (Ílias nebo Odysseia) + úryvky toho druhého díla obsažené v elfu.
Z HÉSIODOVA díla si studenti volí jen jedno + úryvky dalších děl obsažené v elfu.
Z Řecké lyriky studenti čtou výtažky v elfu.
Ze SOFOKLEOVA díla musí studenti přečíst tragédie Oidipús král a Antigona.
Z HÉRODOTOVA díla studenti přečtou pouze 6.-9. knihu.
Z THÚKÝDIDOVA díla studenti přečtou pouze 1.-2. knihu.
POVINNÁ ČETBA PRO STUDENTY MEDITERÁNNÍCH STUDIÍ (vyžadována u ústní části bakalářské státní zkoušky; nemusí být přečetena k ukončení předmětu, pouze si dovoluji předem informovat, že tato díla budete muset jednou projít):
1. Dvě epická díla (autoři na výběr: HOMÉR /Ílias, Odysseia/; HÉSIODOS; APOLLÓNIOS RHODSKÝ)
2. Nejstarší řecká lyrika. Antická knihovna č. 44. Praha 1981.
3. Jedna tragédie každého z dále uvedených autorů (AISCHYLOS, SOFOKLÉS, EURÍPIDÉS)
4. Alespoň jedna komedie "stará" a jedna "nová" (autoři na výběr: ARISTOFANÉS, MENANDROS)
5. Jedno historiografické dílo (autoři na výběr: HÉRODOTOS; THÚKYDIDÉS; POLYBIOS)
6. Jedno řečnické dílo (autoři na výběr: DÉMOSTHENÉS; ISOKRATÉS; LIBANIOS)
7. Jedno filozofické dílo (autoři na výběr: PLATÓN; ARISTOTELÉS; EPIKÚROS; PLÚTARCHOS; LÚKIÁNOS; MARCUS AURELIUS; IÚLIÁNOS APOSTATA)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/MED05