MUBKO_B001 Hmotná kultura a každodenní život I.

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
4 bloky po 6 hodinách. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lucie Valášková (přednášející)
Garance
Mgr. Lucie Valášková
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Přepechalová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 9. 10. 9:00–12:40 M22, Pá 30. 10. 9:00–12:40 M22, Pá 20. 11. 9:00–12:40 M22, Pá 11. 12. 9:00–12:40 M22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět postihuje vývoj úrovně každodenního života raně středověké společnosti v našich zemích na základě studia hmotné kultury v historických souvislostech. Úvodní přednáškový blok je věnován srovnání základních projevů lidské civilizace (vyšší formy organizace územně správních celků, náboženství, písmo, kultura) v jednotlivých vývojových etapách.
Cíle: základní orientace v zákonitostech vývoje lidské civilizace; schopnost aplikace znalostí hmotné kultury při odborném zpracování muzejních sbírek historické a archeologické povahy
Analýza dobových poměrů ve vztahu ke sbírkám
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- základní orientace v zákonitostech vývoje lidské civilizace
- aplikace znalostí hmotné kultury při odborném zpracování muzejních sbírek historické a archeologické povahy
Osnova
 • Úvod do problematiky, terminologie, pojmy, kategorie
 • Nejstarší civilizace (Eufrat a Tigris, Nil, Indus, Žlutá řeka)
 • Civilizace ve středomořské oblasti, Řecko, Řím
 • Stěhování národů, germánské kmeny, Slované - etnogeneze, slovanské osídlení českých zemí, první státní útvary, Avaři, Maďaři
 • Náboženství starých Slovanů, panteon, věrské představy a symboly, svatyně, pohřební ritus
 • Křesťanství, písmo, změny v projevech hmotné kultury, chrámové stavby
 • Sídelní struktura, hradiska – fortifikační systémy, vnitřní uspořádaní
 • Vojenství – strategie, taktika, militaria
 • Zpracování železných rud
 • Řemeslná výroba, domácí výroba, materiály, techniky, obchod, platidla
 • Vesnické osídlení, obydlí, zemědělství, chovatelství, hospodářské stavby
 • Vzhled, oděv, šperk
Literatura
 • Kybalová, Ludmila: Dějiny odívání - Starověk. 1. vyd. Praha 1998
 • Burian, Jan - Oliva, Pavel: Civilizace starověkého Středomoří. 1. vyd. Praha 1984
 • Slovník antické kultury. Praha 1974
 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů II. 1. vyd. Praha: Libri, 2006. 967 s. ISBN 80-7277-105-1. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ a Aleš HOMOLA. Stěhování národů a východ Evropy. I. Praha: Vyšehrad, 2006. 525 s. Hitorica. ISBN 80-7021-787-1. info
 • VAŘEKA, Pavel. Archeologie středověkého domu. 1. vyd. Plzeň: Katedra archeologie, FHS ZČU v Plzni, 2004. 437 s. ISBN 8090341217. info
 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Odraz interetnických vztahů v hmotné kulutře středověké Moravy. Archaeologica historica, Brno, 2003, roč. 28, č. 1, s. 55-67. ISSN 0231-5823. info
 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I. Praha: LIBRI, 2002. 564 s. LIBRI, I. ISBN 80-7277-104-3. info
 • LUTOVSKÝ, Michal. Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 431 s. ISBN 8072770543. info
 • TŘEŠTÍK, Dušan. Vznik Velké Moravy :Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871. Praha: Lidové noviny, 2001. 384 s. ISBN 80-7106-482-3. info
 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Vývoj zbroje a válečného umění - významné bitvy na Moravě. In Morava ve středověku. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. s. 73-103. ISBN 80-7028-150-2. info
 • Schmuck und Gewandzuberhör. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1996. 149 s. ISBN 80-88709-28-8. info
 • SOUCHOPOVÁ, Věra. Počátky západoslovanského hutnictví železa ve světle pramenů z Moravy : The beginnings of the metallurgy of iron among western slavs in the light of sources from Moravia (Souběž.). Vyd. 1. Brno: Archeologický ústav Akademie České republiky v Brně, 1995. 119 s., [4. info
 • SOUCHOPOVÁ, Věra. Otázky počátků hutnictví železa u západních Slovamů : přínos a postavení pramenů z Moravy. 1991. 179, 8 s. info
 • GALUŠKA, Luděk. Velká Morava. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1991. 87 s. ISBN 80-7028-022-0. info
 • CHROPOVSKÝ, Bohuslav. Slované : historický, politický a kulturní vývoj a význam [3-3256]. Praha: Orbis, 1989. info
 • BERANOVÁ, Magdalena. Slované. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988. 305 s. info
 • POULÍK, Josef. Velká Morava : cyrilometodějská mise. Praha: Melantrich, 1985. 40 s. : il. info
 • POULÍK, Josef a Bohuslav CHROPOVSKÝ. Velká Morava a počátky československé státnosti. 1. vyd. Praha, Bratislava: Academia, Obzor, 1985. 300 s., fo. info
 • VÁŇA, Zdeněk. Svět dávných Slovanů. Praha: Artia, 1983. 239 s. info
 • BERANOVÁ, Magdalena. Zemědělství starých Slovanů. Vyd. 1. Praha: Academia, 1980. 395 s. info
 • NIEDERLE, Lubor. Rukověť slovanských starožitností. Edited by Jan Eisner. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1953. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
přednášky, písemná/ústní zkouška v rozsahu odpřednášené látky a doporučené literatury
Informace učitele
Přednášky proběhnou ve čtyřech blocích dle harmonogramu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/MUBKO_B001