NI03_100 Státní závěrečná zkouška bakalářská

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (přednášející)
Mgr. Yves T'Sjoen, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Bakalářská zkouška z nizozemského jazyka a literatury se skládá ze tří předmětů: nizozemský jazyk, nizozemská literatura a reálie nizozemsky mluvících zemí. Z těchto tří předmětů si student vybere jeden, který je těžištěm jeho zájmu, a v tomto předmětu vypracuje bakalářskou práci o rozsahu přibližně 30 normostran (54 tisíc znaků). U dvou zbývajících předmětů (pokud se jedná o jazyk a reálie) si student u každého vybere téma, které zpracuje formou složky. Tato složka bude obsahovat články, statě nebo kapitoly z knih k danému tématu. Pokud je jedním z "vedlejších" předmětů literatura, vybere si student jednoho autora/autorku ze seznamu povinné četby, přečte od něj navíc jedno dílo a vyhotoví krátkou úvahu (přibližně 1000 slov), ve které díla navzájem srovná. Seznam četby 18 děl nizozemské literatury je povinný pro všechny studenty. Samotná zkouška pak probíhá následovně: 1. Obhajoba bakalářské práce. 2. Pohovor na témata složek příp. pohovor na téma úvahy z literatury. Bližší informace o zkoušce jako jsou požadavky na složky nebo termíny odevzdání jednotlivých částí zkoušky visí na nástěnce nederlandistiky a jsou také zveřejněny v IS ve složce Učební materiály.
Osnova
  • 1. Seznam četby 18 děl literatury. 2. Bakalářská práce. 3. Odevzdání složek z reálií nebo jazyka, příp. odevzdání úvahy z literatury.
Literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Písemná a ústní zkouška
Metody hodnocení
U zkoušky se hodnotí: - úroveň bakalářské práce (podle předem daných kritérií) - úroveň složek (podle předem daných kritérií) - znalost četby - úroveň písemného a ústního projevu v nizozemštině - schopnost samostatného kritického myšlení, schopnost abstrahování a schopnost přenesení vědomostí do širšího kontextu a souvislostí oboru.
Vyučovací jazyk
Nizozemština
Informace učitele
Podrobné informace o bakalářské zkoušce najdete na: https://sites.google.com/site/brnonederlandistika/studium/richtlijnen-ba-en-ma-examen Složení zkušení komise: předseda: Prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. Zkoušející: Mgr. Marta Kostelecká PhDr. Zdeněk Mareček, PhD. Mgr. Sofie Royeaerd, M.A. termín SZZk: přihlášení: harmonogram:
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.