PGB009 Didaktika

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 D21, kromě St 17. 4.
Předpoklady
PGB003 Pedagogické teorie
Předpokladem zápisu do kurzu je absolvování kurzu Pedagogické teorie (PGB003).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz představuje didaktiku jako jednu ze základních pedagogických disciplín. V kurzu se studenti seznamují s hlavními tématy, které se stávají předmětem pedagogického výzkumu a současně i hlavními otázkami pedagogické praxe na základních a středních školách. Poslední část kurzu je zaměřena na analýzu a projektování školních vzdělávacích programů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- shrnout základní rysy vzdělávací reformy a kurikulární reformy v ČR
- popsat faktory ovlivňující kvalitu a efektivitu vzdělávání/vyučování
- představit základní výsledky posledních mezinárodních šetření vzdělávacích výsledků (např. PISA, TIMSS), do kterých je ČR zapojena
- analyzovat vybraný školní vzdělávací program
- navrhnout úpravy existujícího školního vzdělávacího programu v souladu s teoriemi vzdělávacího obsahu/teorií kurikula, v souladu s preferovaným modelem vyčování a v duchu kompetenčního přístupu ve vzdělávání
Osnova
 • 1. Vývoj didaktického myšlení od konce 18. století do konce 20. století, vývoj didaktiky jako vědního oboru
 • 2. Vzdělávací a kurikulární reforma, priority vzdělávací politiky v ČR
 • 3. Vzdělávání na základních školách jako předmět výzkumu, modely výuky na základních školách
 • 4. Systémová teorie vzdělávání a model systémového vyučování
 • 5. Konstruktivistická teorie učení a konstruktivistický model výuky
 • 6. Vybrané teorie učení a jejich využití ve výuce
 • 7. Kompetence ve vzdělávání a kompetenční přístup ve vzdělávání
 • 8. Teorie vzdělávacího obsahu a kurikulární teorie, vzdělávání založené na vyučování/transmisi vzdělávacího obsahu
 • 9. Projektování výchovných a vzdělávacích strategií a vzdělávacího obsahu (učiva) ve školních vzdělávacích programech
 • 10. Kvalita a efektivita vyučování/vzdělávání
 • 11. Vzdělávací výsledky a jejich měření
Literatura
  povinná literatura
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2017). Praha: MŠMT. Dostupné z Dostupné z http://www.msmt.cz/file/43792/
 • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. (2007). Praha: MŠMT. Dostupné z http://www.nuv.cz/file/159
 • CHVÁL, Martin, Ivana PROCHÁZKOVÁ a Jana STRAKOVÁ. Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. Praha: Česká školní inspekce, 2015. 250 stran. ISBN 9788090563292. info
 • DVOŘÁK, Dominik, Karel STARÝ a Petr URBÁNEK. Škola v globální době : proměny pěti českých základních škol. První vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2015. 195 stran. ISBN 9788024629773. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Vladislav MUŽÍK, Josef TRNA, Tomáš JANKO, Veronika LOKAJÍČKOVÁ, Eva MINAŘÍKOVÁ, Jindřich LUKAVSKÝ, Jiří SLIACKY, Zuzana ŠALAMOUNOVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Naďa VONDROVÁ a Pavel ZLATNÍČEK. Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 434 s. Syntézy výzkumu vzdělávání, Svazek 1. ISBN 978-80-210-6349-5. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 293 s. ISBN 978-80-262-0085-7. info
 • DVOŘÁK, Dominik. Od osnov ke standardům : proměny kurikulární teorie a praxe. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. 134 stran. ISBN 9788072906017. info
 • BELZ, Horst a Marco SIEGRIST. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení : východiska, metody, cvičení a hry. Translated by Dana Lisá. Vyd. 2. Praha: Portál, 2011. 375 s. ISBN 9788073679309. info
 • Contemporary theories of learning : learning theorists-- in their own words. Edited by Knud Illeris. 1st pub. London: Routledge, 2009. viii, 235. ISBN 9780415473439. info
 • BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 247 s. ISBN 80-7178-216-5. info
  doporučená literatura
 • MAŇÁK, Josef, Tomáš JANÍK a Vlastimil ŠVEC. Kurikulum v současné škole. 1. vydání. Brno: Paido, 2008. 127 stran. ISBN 9788073151751. info
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. 322 s. ISBN 9788024718217. URL info
 • Efektivní učení ve škole. Edited by Dominik Dvořák. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 142 s. ISBN 8071785563. info
 • PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině :jak pracovat s kurikulem. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 416 s. ISBN 80-7178-127-4. info
Výukové metody
přednáška, cvičení
Během seminárních cvičení se studenti učí formulovat vybrané části školního vzdělávacího programu.
Metody hodnocení
písemný test a skupinová práce se školními vzdělávacími programy
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=953
Kurz má současně i e-learningovou formou, kde jsou zveřejněny podmínky ukončení aktuálního kurzu, studijní materiály a závazné dokumenty pro tvorbu školních vzdělávacích programů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/PGB009