PGBK001 Klíčová témata dějin školství a pedagogiky

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
16/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento kurz je zaměřen na klíčová témata dějin školství a pedagogiky včetně výzkumu v této oblasti. Kurz patří k základním (teoretickým) předmětům bakalářského studia oboru Pedagogika. Studenti se seznámí s různými výchovnými systémy a vzdělávacími institucemi od starověku po novověk. Studenti budou znát základní terminologii i metodologii historického výzkumu. Budou mít rovněž přehled o otázkách řízení škol, alternativních školách, didaktice a jejích proměnách v dějinách.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
popsat a vysvětlit výchovné systémy a vzdělávací instituce od starověku po novověk;
vysvětlit základní terminologii dějin pedagogiky;
kriticky uvažovat o dějinách;
promýšlet kontexty historických událostí;
aplikovat metodologii historicko-pedagogického výzkumu;
navrhnout projekt historicko-pedagogického výzkumu;
popsat a vysvětlit dějiny školství na našem území ve 20. století, vzdělávání v totalitních režimech;
charakterizovat a kriticky hodnotit názory významných osobností na otázky teorie výchovy, vzdělávání či učení, vzdělávání učitelů apod.;
interpretovat i kriticky promýšlet etické otázky výchovy a vzdělávání, ale také problematiku kultury a vzdělanosti.
Osnova
 • 1. Základy studia dějin pedagogiky a školství. Úvod do historicko-pedagogického výzkumu.
 • 2. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice a středověku.
 • 3. Školství, nejdůležitější školské reformy, školská legislativa, vzdělávání učitelů od 18. století do poloviny 20. století.
 • 4. České (československé) školství ve druhé polovině 20. století (základní, střední i vysoké školství). Školská politika a vzdělávání učitelů. Změny ve školství po roce 1989.
 • 5. Dílo a základní myšlenky J. A. Komenského. Komenského teorie výchovy a pojetí vzdělávání a učení. Problematika odkazu Komenského.
 • 6. Teorie výchovy a vzdělávání od 16./17. století do počátku 20. století. Nejvýznamnější představitelé různých myšlenkových směrů a přístupů k teorii výchovy a vzdělávání.
Literatura
  povinná literatura
 • ZOUNEK, Jiří, Dana KNOTOVÁ a Michal ŠIMÁNĚ. Normální život v nenormální době : základní školy a jejich učitelé (nejen) v období normalizace. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 192 s. ISBN 978-80-7552-709-7. info
 • ZOUNEK, Jiří, Michal ŠIMÁNĚ a Dana KNOTOVÁ. Socialistická základní škola pohledem pamětníků : sonda do života učitelů v Jihomoravském kraji. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 201 s. ISBN 978-80-7552-493-5. info
 • ZOUNEK, Jiří a Michal ŠIMÁNĚ. Úvod do studia dějin pedagogiky a školství. Kapitoly z metodologie historicko-pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 89 s. ISBN 978-80-210-6944-2. Digitální knihovna FF MU info
 • KASPER, Tomáš a Dana KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, 224 s. ISBN 9788024724294. URL info
  doporučená literatura
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy. 1. vyd. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem, 1998, 636 s. ISBN 8023822144. info
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy. 1. vyd. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem, 1995, 567 s. info
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy : encyklopedický soubor statí o předních pedagogických myslitelích a reformátorech. 1. vyd. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem, 1993, 600 s. info
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy. 1. vyd. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem, 1991, 598 s. info
 • CIPRO, Miroslav. Prameny výchovy : encyklopedický soubor statí o předních pedagogických myslitelích a reformátorech. Praha: Miroslav Cipro, vlastním nákladem, 1991, 568 s. info
 • JŮVA, Vladimír a Zdenka VESELÁ. Dějiny pedagogiky [Jůva, 1985]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985, 147 s. info
 • HROCH, Miroslav. Úvod do studia dějepisu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985, 304 s. URL info
 • PETRÁŇ, Josef. Úvod do studia dějepisu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983, 207 s. info
 • HAVRÁNEK, Jan. Úvod do studia dějepisu [Havránek, 1961]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961. info
 • Výchova v zrcadle pramenů : příručka k dějinám pedagogiky. Edited by Otokar Chlup - Josef Novotný. Praha: Dědictví Komenského, 1950. info
 • CHLUP, Otokar. Výchova v zrcadle pramenů : příručka k dějinám pedagogiky. V Praze: Dědictví Komenského, 1948, 406 s. info
 • Pedagogická encyklopedie. Edited by Josef Kubálek - Otokar Chlup - Jan Uher. V Praze: Novina, tiskařské a vydavatelské podniky, 1940, 528 s. info
 • Pedagogická encyklopedie. Edited by Josef Kubálek - Otokar Chlup - Jan Uher. V Praze: Novina, tiskařské a vydavatelské podniky, 1939, 640 s. info
 • Pedagogická encyklopedie. Edited by Josef Kubálek - Otokar Chlup - Jan Uher. V Praze: Novina, tiskařské a vydavatelské podniky, 1938, 640 s. info
 • BERNHEIM, Ernst. Úvod do studia dějepisu. Translated by Václav Líva. V Praze: Jan Laichter, 1931, 190 stran. URL info
 • KÁDNER, Otakar. Dějiny pedagogiky. Vyd. 2., opr. a rozš. V Praze: Nákladem České grafické společnosti Unie, 1923, 352 s. info
 • KÁDNER, Otakar. Dějiny pedagogiky. Vyd. 2., opr. a rozš. V Praze: Nákladem České grafické společnosti Unie, 1923, 282 s. URL info
 • KÁDNER, Otakar. Dějiny pedagogiky. V Praze: Nákladem Dědictví Komenského, 1912, 426 s. info
 • KÁDNER, Otakar. Dějiny pedagogiky. V Praze: Nákladem Dědictví Komenského, 1910, 653 s. info
  neurčeno
 • KASPER, Tomáš. Výchova či politika? : úskalí německého reformně pedagogického hnutí v Československu v letech 1918-1933. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2007, 270 s. ISBN 9788024614106. info
 • VACULÍK, Jaroslav, Otto ZWETTLER a František ČAPKA. Úvod do studia dějepisu a technika historikovy práce. vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1996, 119 s. ISBN 8021013664. info
 • ŠTVERÁK, Vladimír. Stručné dějiny pedagogiky. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983, 380 s. info
Výukové metody
přednáška; diskuze se studenty; studium literatury
Metody hodnocení
Písemná zkouška je zaměřena na ověření znalosti dějin školství, hlavních teorií, konceptů a metodologie dané disciplíny, případně na dílo hlavních představitelů odborného diskurzu, a dále na ověření dovedností studenta spojovat relevantní dílčí znalosti v logické souvislosti. Zkouška probíhá v elektronické podobě a online.
Informace učitele
Všechny základní informace o průběhu kurzu jsou publikovány v online kurzu v prostředí ELF (https://elf.phil.muni.cz/elf3/), do něhož mají studenti kdykoliv přístup. Základní informace obsahují program kurzu, podmínky úspěšného absolvování předmětu, studijní materiály apod. Studenti jsou povinni se s těmito podmínkami seznámit. Termíny zkoušek jsou zveřejňovány v IS MU. Skripta k (části) předmětu jsou k dispozici zde.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PGBK001