PGBK002 Obecná pedagogika

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
16/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Uvádí studenty do základních pojmů a vztahů pedagogiky jako vědy o výchově. Jde především o předmět pedagogiky, její strukturu a vztahy k ostatním vědám, dále o vymezení základních kategorií, s nimiž pedagogika pracuje: cíle, obsah, formy, prostředky, činitele a principy výchovy a jejich vzájemné vztahy. K dalším tématům přednášek a seminářů patří rovněž možnosti výchovy, vztahy výchovy, dědičnosti a prostředí, hlavní pedagogické směry a ideje 19. a 20. století.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by studenti měli být schopni:
- charakterizovat a vysvětlit kategorie, které jsou základní pro všechny pedagogické disciplíny,
- diskutovat o výchovných a vzdělávacích cílech, kurikulu, formách a metodách výchovy a vzdělávání, principech výchovy a jejich vzájemných vztazích,
- uvést současné představitele pedagogických věd a charakterizovat jejich základní díla
Osnova
 • 1. Pedagogika jako věda.
 • 2. Systém pedagogických disciplín. Funkce a charakteristika základních pedagogických disciplín a aplikovaných pedagogických disciplíny. Hraniční pedagogické disciplíny.
 • 3. Základní pedagogické kategorie: cíl, obsah, forma, metoda, činitelé výchovy.
 • 4. Cíle a obsah výchovy. Základní charakteristika těchto kategorií. Způsoby stanovování cílů výchovy v pedagogice. Příklady cílů výchovy: obecné – specifické, teoretické – praktické, adaptační – anticipační, materiální – formální apod.
 • 5. Kurikulum, klíčové kompetence, Bílá kniha, RVP, ŠVP.
 • 6. Činitelé výchovy, pedagog, rodinná výchova, socializace.
 • 7. Dědičnost – prostředí – výchova. Základní charakteristika vztahů, představitelé jednotlivých přístupů: pedagogiky zdůrazňující dědičnost, pedagogiky zdůrazňující vliv prostředí. Pedagogický optimismus a pesimismus.
 • 8. Pedagogické principy.
 • 9. Subjekt a objekt výchovy a jejich vztah.
 • 10. Formy výchovy. Vzdělávací soustava a výchovné instituce v ČR. Formální a neformální vzdělávání, informální učení. Školská soustava – základní charakteristika. Systém výchovných institucí a jejich zaměření, funkce.
 • 11. Alternativní koncepce, antipedagogika
Literatura
  povinná literatura
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Online. 4., aktualizované a doplně. Praha: Portál, 2009. 481 stran. ISBN 9788073675035. [citováno 2024-04-24] info
 • HENDRICH, Josef. Úvod do obecné pedagogiky. Online. 3. vyd. Praha: Nákladem Profesorského nakladatelství a knihkupectví v Praze, 1946. 156 s. [citováno 2024-04-24] URL info
 • CHLUP, Otokar. Pedagogika : úvod do studia. Online. V Brně: nákladem Společnosti "nových škol", 1933. 280 s. [citováno 2024-04-24] URL info
  doporučená literatura
 • PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém. Online. 1. vyd. Ostrava: Amosium servis, 1995. 234 s. ISBN 80-85498-27-8. [citováno 2024-04-24] info
 • CHLUP, Otokar. Pedagogika : úvod do studia. Online. Třetí doplněné vydání. V Praze: Státní nakladatelství v Praze, 1948. 310 stran. [citováno 2024-04-24] URL info
 • VORLÍČEK, Chrudoš. Úvod do pedagogiky [Vorlíček, 1994]. Online. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 115 s. ISBN 80-7066-982-8. [citováno 2024-04-24] info
  neurčeno
 • JŮVA, Vladimír a Vladimír JŮVA. Úvod do pedagogiky. Online. In Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, 1997. 3.dopl.vyd. ISBN 80-85931-39-7. [citováno 2024-04-24] info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě. Online. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 293 s. ISBN 978-80-262-0085-7. [citováno 2024-04-24] info
 • KAŠČÁK, Ondrej a Branislav PUPALA. Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch. Online. Prešov: Rokus, 2009. 175 s. ISBN 9788089055982. [citováno 2024-04-24] info
 • KELLER, Jan a Lubor HRUŠKA TVRDÝ. Vzdělanostní společnost? : chrám, výtah a pojišťovna. Online. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. 183 s. ISBN 9788086429786. [citováno 2024-04-24] info
Výukové metody
Forma: přednášky.
Délka trvání: 1 semestr.
Metody hodnocení
Podmínky pro získání kreditu: zkouška.


Zkouška
Písemný test. Úkolem je odpovědět na 7 otázek vztahujících se k základní literatuře, základním okruhům otázek ke zkoušce a přednáškám. Pro úspěšné zvládnutí je třeba odpovědět správně 66% otázek, každá otázka je hodnocena na pětistupňové škále.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf/
Kurz má e-learningovou podporu v systému ELF.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/PGBK002