PGB002 Obecná pedagogika

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se skládá ze tří částí, jejichž cílem je studenty uvést do studia pedagogických věd. První, adaptační část, bude probíhat na začátku semestru v prostorách Filozofické fakulty MU formou jednodenní blokové výuky (zvlášť pro studenty oboru Pedagogika a pro studenty Sociální pedagogiky a poradenství – přesná data a další informace jsou od srpna dostupné na webových stránkách Ústavu pedagogických věd a na FB). Účast na adaptační části je povinná. Cílem adaptační části je seznámení s Ústavem pedagogických věd a jeho zaměstnanci, porozumění nárokům vysokoškolského studia, orientace v možnostech, které Filozofická fakulta nabízí (knihovní služby, týmové studovny, technologie a informační systém). Druhá a třetí část probíhají formou pravidelné prezenční výuky dle rozvrhu. Druhá část je orientována především na osvojení klíčových odborných dovedností, které studenti budou po celé další studium využívat a prohlubovat (orientace v pedagogických disciplínách, práce s odbornou literaturou, pedagogická terminologie, porozumění principům empirického výzkumu v pedagogice). Osvojení dovedností a klíčových znalostí je ověřováno testem v průběhu semestru, jehož splnění je podmínkou úspěšného ukončení předmětu. Třetí část předmětu vede k základní orientaci v aktuální situaci ve výchově, vzdělávání a pedagogických vědách. Druhá a třetí část se skládá z prezenční výuky a povinné četby textů ke každému tématu umístěných v ELFu. Pro studenty je každý týden připraven povinný úkol, který ověřuje a rozšiřuje znalosti získané během prezenční výuky.
Výstupy z učení
I. Adaptační část
- student se orientuje ve studijních podmínkách Ústavu pedagogických věd, vnímá možnosti během studia a možnosti uplatnění ve zvoleném oboru -student ví, kam se obrátit o pomoc v různých situacích
II. Část zaměřená na osvojování odborných dovedností
- student rozlišuje mezi normativními, hodnotovými, a deskriptivními výroky v pedagogických textech,
- student rozliší a zařadí do příslušných disciplín pedagogická témata,
- student dokáže vyhledávat v odborných databázích, orientuje se ve struktuře odborného textu, je schopen posoudit kvalitu jednotlivých zdrojů,
- student dokáže vysvětlit logiku kvantitativního zkoumání v pedagogice, vnímá limity a přednosti zjištění kvantitativního charakteru,
- student dokáže vysvětlit logiku kvalitativního zkoumání v pedagogice, vnímá limity a přednosti zjištění kvalitativního charakteru,
- student zná základní způsoby propojování kvalitativních a kvantitativních dat a rozumí jejich přednostem.
III. Část zaměřená na orientaci v aktuálních otázkách výchovy, vzdělávání a pedagogických věd
- student se orientuje v klíčových institucích věnujících se rozvoji výchovy a vzdělávání, zná základní aktuální strategické dokumenty, rozumí trendům na jednotlivých úrovních vzdělávacího systému
Osnova
 • I. Adaptační část
 • II. Část zaměřená na osvojování odborných dovedností
 • 1. Pedagogika jako empirická věda
 • 2. Systém pedagogických disciplín. Funkce a charakteristika základních pedagogických disciplín a aplikovaných pedagogických disciplíny. Hraniční pedagogické disciplíny
 • 2. Práce s odbornou pedagogickou literaturou
 • . 3. Empirický výzkum v pedagogice (kvantitativní přístup)
 • 4. Empirický výzkum v pedagogice (kvalitativní přístup)
 • 5. Smíšený výzkumný design a příklady jeho aplikace
 • 6. Pedagogické terminologie
 • (cíle výchovy, činitelé výchovy, pedagogické principy)
 • III. Aktuální otázky výchovy a vzdělávání 1. Kurikulum, klíčové kompetence, RVP, ŠVP. 2. Strategie 2030+ 3. Proměny vysokoškolského vzdělávání
Literatura
  povinná literatura
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 4., aktualizované a doplně. Praha: Portál, 2009. 481 stran. ISBN 9788073675035. info
 • FEŘTEK, Tomáš. Co je nového ve vzdělávání. 1. vydání. Praha: Nová beseda, z. s., 2015. 97 stran. ISBN 9788090608924. info
  doporučená literatura
 • HAMPLOVÁ, Dana, Tomáš KATRŇÁK, Petra ANÝŽOVÁ, Tomáš DOSEDĚL, Petr FUČÍK, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA, Aleš KUDRNÁČ, Lukáš LINEK, Martina MYSÍKOVÁ, Klára PLECITÁ a Jiří ŠAFR. Na vzdělání záleží : Jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnosti. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. 227 s. Sociologická řada, sv. č. 17. ISBN 978-80-7325-457-5. web nakladatele info
 • BIESTA, Gert. The beautiful risk of education. Boulder: Paradigm Publishers, 2013. xii, 165. ISBN 9781612050270. info
 • HENDRICH, Josef. Úvod do obecné pedagogiky. 3. vyd. Praha: Nákladem Profesorského nakladatelství a knihkupectví v Praze, 1946. 156 s. URL info
 • CHLUP, Otokar. Pedagogika : úvod do studia. V Brně: nákladem Společnosti "nových škol", 1933. 280 s. URL info
 • LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti : omyly společnosti vědění. Translated by Jana Zoubková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 125 s. ISBN 9788020016775. info
 • KELLER, Jan a Lubor HRUŠKA TVRDÝ. Vzdělanostní společnost? : chrám, výtah a pojišťovna. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. 183 s. ISBN 9788086429786. info
Výukové metody
Přednášky, diskuze, skupinová práce, četba, zkušenostní učení.
Metody hodnocení
Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné splnit následující podmínky: 1. účast na adaptační části (100 %), splnění znalostního testu z druhé části (minimálně 60 %), splnění závěrečného písemného testu (minimálně 60 %), splnění všech povinných úkolů v Elfu.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf/
Kurz má e-learningovou podporu v systému ELF.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.