PGB010 Úvod do pedagogického výzkumu

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Libor Juhaňák, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Předpoklady
PGB002 Obecná pedagogika && PGB003 Pedagogické teorie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz dává přehled o problematice pedagogického výzkumu. Umožňuje porozumět procesu empirického vědeckého přístupu k realitě. Ukazuje rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem ve všech jejich variantách a poskytuje porozumění přednostem a slabinám různých metodologických postupů ve výzkum, jejich validitě a reliabilitě. Studenti jsou po absolvování kurzu schopni kriticky posoudit vhodnost zvoleného výzkumného designu a zhodnotit relevanci výzkumu.
Výstupy z učení
Studenti jsou po absolvování kurzu schopni
- popsat jednotlivé výzkumé designy;
- plánovat proces empirického pedagogického výzkumu;
- kriticky posoudit vhodnost zvoleného výzkumného designu;
- zhodnotit relevanci výzkumu.
Osnova
 • Pedagogika jako sociální věda.
 • Současné trendy v pedagogickém výzkumu ve světě a v ČR.
 • Model empirické vědy.
 • Fáze empirického výzkumu.
 • Hypotézy, verifikace a falzifikace. Principy statistického testování hypotéz.
 • Operacionalizace
 • Měření, validita, reliabilita
 • Výzkumné designy v pedagogice: reprezentativní výzkum, experiment, případová studie, akční výzkum, testování.
 • Teoretické metody výzkumu
Literatura
  povinná literatura
 • CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu : základy kvantitativního výzkumu. Vydání 1. Praha: Grada. 265 stran. ISBN 9788024713694. 2007. info
 • PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum. 270 s. ISBN 9788071845690. 1998. info
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva - Vendula Hlavatá. Druhé, rozšířené česk. Brno: Paido. 261 stran. ISBN 9788073151850. 2010. info
  doporučená literatura
 • CHRÁSKA, Miroslav. Metody pedagogického výzkumu : základy kvantitativního výzkumu. Vydání 1. Praha: Grada. 265 stran. ISBN 9788024713694. 2007. info
 • Úvod do metodologie psychologického výzkumu :jak zkoumat lidskou duši. Edited by Ján Ferjenčík - Petr Bakalář. 1. vyd. Praha: Portál. 255 s. ISBN 80-7178-367-6. 2000. info
 • STRAUSS, Anselm a Juliet CORBINOVÁ. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie. Vyd. 1. Boskovice: Albert. 196 s. ISBN 80-85834-60-X. 1999. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Základy výzkumu v pedagogice. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 257 s. ISBN 8070677988. 1998. info
 • GAVORA, Peter. Výzkumné metody v pedagogice : příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido. 130 s. ISBN 808593115X. 1996. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. K současným trendům pedagogického výzkumu ve světě. Vyd. 1. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 48 s. ISBN 8070674695. 1995. info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. Praha: Karolinum. 374 stran. ISBN 8070668229. 1993. info
 • DITTRICH, Pavel. Pedagogicko-psychologická diagnostika. Vyd. 2., upr. Jinočany: H & H. 121 s. ISBN 80-85467-06-2. 1993. info
 • RYS, Slavomír. Hospitace v pedagogické praxi. Vyd. 3. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. info
 • KERLINGER, Freed N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum : Foundations of behavioral research : educational and psychological inquiry (Orig.). Translated by V. Smékal. Vyd. 1. Praha: Academia. 705 s. 1972. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse, individuální seminární práce.
Metody hodnocení
Test s otevřenými otázkami (70%), individuální seminární práce (30%)
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.