PGBK006 Sociologie výchovy, vzdělávání a školy

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
16/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 19. 3. 13:00–14:40 B2.23, Pá 30. 4. 8:00–9:40 B2.23, 10:00–11:40 B2.23, Pá 21. 5. 13:00–14:40 B2.23, 15:00–16:40 B2.23
Předpoklady
PGBK005
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/60, pouze zareg.: 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz zprostředkovává základní pohledy na vzájemné vztahy mezi společností, vzděláváním a školským systémem. Do kurzu se vstupuje skrze výklad různých sociologických paradigmat uplatňovaných v sociologii výchovy. Jsou rozlišeny tři základní sociologické perspektivy – mikro, mezo a makro – a podle těchto perspektiv je organizován další výklad. V mikroperspektivě je věnována pozornost učiteli, žákům a jejich vzájemným interakcím. Mezoperspektiva zahrnuje školu jako instituci, organizaci a sociální systém, školní kurikulum a vztahy mezi rodinou a školou. Makroperspektiva se soustředí na otázky společenských funkcí školy, vzdělanostní reprodukce a mobility, systémové diferenciace ve vzdělávání a současného vývoje společnosti směrem ke společnosti vědění. Součástí kurz jsou tři čtenářské semináře navázané na dílčí témata kurzu (škola jako instituce a organizace; vzdělanostní reprodukce a mobilita; společnost vědění). Studenti mají na každý semináře předepsány texty k četbě a s nimi se dále pracuje na semináři. Cílem je obeznámit studenty s různými typy akademických sociologických texty (teoretických, empirických, encyklopedických) a naučit je se v nich orientovat a efektivně vyhledávat a promýšlet v nich prezentované poznatky.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni: Používat základní sociologickou terminologii, adekvátně aplikovat různá sociologická paradigmata. Rozlišovat různé sociologické perspektivy – mikro, mezo a makro. Rozumět specifikům sociálních rolí učitelů a žáků ve škole a institucionálním mantinelům jejich interakcí. Chápat školní vzdělávání jako sociální instituci plnící určité funkce ve vztahu ke společnosti. Rozumět politicky důležitým tématům vzdělanostní reprodukce/mobility a diferenciace ve vzdělávání. Rozumět současným trendům ve společnosti vědění. Efektivně číst a interpretovat akademické sociologické texty.
Osnova
 • 1. Sociologie výchovy jako vědní obor. Současná témata a způsoby práce v sociologii výchovy a vzdělávání. 2. Paradigmata a klíčové teoretické koncepty v sociologii výchovy a vzdělávání. 3. Učitelství jako sociální pozice a sociální role. 4. Děti a žáci ve škole. 5. Sociální interakce ve školní třídě. Vztahy mezi učitelem a žáky. 6. Škola jako organizace a sociální systém. 7. Společenské funkce školy. 8. Vědění a kurikulum. 9. Vzdělanostní reprodukce a vzdělanostní mobilita. 10. Vnější diferenciace ve vzdělávání. 11. Vztahy mezi rodinou a školou. 12. Současná společnost a proměny výchovy a vzdělávání. Společnost vědění.
Literatura
  povinná literatura
 • Straková, J. Přidaná hodnota studia na víceletých gymnáziích ve světle dostupných datových zdrojů. Sociologický časopis 2/2010.
 • DVOŘÁK, Dominik. Nový institucionalismus v pedagogice. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 9-26. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2012-2-2. http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/article/view/334 info
 • NEKORJAK, Michal, Adéla SOURALOVÁ a Klára VOMASTKOVÁ. Uvíznutí v marginalitě: vzdělávací trh, „romské školy“ a reprodukce sociálně prostorových nerovností. SOCIOLOGICKY CASOPIS-CZECH SOCIOLOGICAL REVIEW. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, roč. 47, č. 4, s. 657-680. ISSN 0038-0288. URL info
 • KELLER, Jan a Lubor HRUŠKA TVRDÝ. Vzdělanostní společnost? : chrám, výtah a pojišťovna. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, 183 s. ISBN 9788086429786. info
 • KAŠČÁK, Ondrej. Moc školy : o formatívnej sile organizácie. Vyd. 1. [Trnava]: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2006, 165 s. ISBN 8022409057. info
 • PETRUSEK, Miloslav. Společnosti pozdní doby. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006, 459 s. ISBN 9788086429632. info
 • HAVLÍK, Radomír a Jaroslav KOŤA. Sociologie výchovy a školy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002, 174 s. ISBN 80-7178-635-7. info
  neurčeno
 • ONDREJKOVIČ, Peter. Úvod do sociológie výchovy : základy sociológie výchovy a mládeže. 2., rozš. a preprac. vyd. Bratislava: Veda, 1998, 386 s. ISBN 8022405795. info
 • HAVLÍK, Radomír, NOVOTNÁ MARIE a Jiří PROKOP. Vybrané kapitoly ze sociologie výchovy a vzdělávání. Praha: Karolinum, 1993, 66 s. ISBN 80-7066-781-8. info
 • RABUŠICOVÁ, Milada. K sociologii výchovy, vzdělání a školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991, 123 s. ISBN 8021003286. info
 • ALAN, Josef. Etapy života očima sociologie. 1. vyd. Praha: Panorama, 1989, 439 s. ISBN 8070380446. URL info
 • GALLA, Karel. Úvod do sociologie výchovy : její vznik, vývoj a problematika. Vyd. 2., rozš. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971, 181 s. URL info
 • BLÁHA, Arnošt Inocenc. Sociologie dětství. 4. vyd. V Brně: Komenium, 1948, 237 s. info
Výukové metody
Přednáška, seminář, čtenářský seminář
Metody hodnocení
Příprava na čtenářské semináře, aktivní účast na seminářích, písemná zkouška
Informace učitele
Ke kurzu existuje e-learningová podpora: https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=4590
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/PGBK006